simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܙ XX X ܕܢܢܢ̇ܬ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘ̇ܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܗܢܘ̇ ܡܥܡ ܒܪܘܚܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܇ ܗ̣ܘ ܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚܙ̇ ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐܘ ܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦܝܪ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܥܝܢܝܟ̈ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܡܛܠ ܝ ܕܦܬ̣ܚܠܟ ܥܝܢܝܟ̈ ܃ 2ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܬܓܠܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܘܣܦ ܐܦ ܗ̇ܝ ܃ ܕܒܪܟ ܢܫܒܚܟ ܂ ܗܢܘ̇ ܝܢ ܃ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐ̣ܡܪ ܂ ܕܡ̣̇ܢ ܘX ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܂ - ܂ ܢܫܪܪ ܫܡܥܘܢX ܇ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܂ ܐܢܬ̇ܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܇