simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܬܚܠܡ̇ ܂ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܕܡܗܡܝܢܘܬܗ ܠܐ ܢܣ̣ܒ ܐܢܬ ܕܫܘܐܠܐ ܇ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܣܒܪ ܃ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܨܒ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܥܠ ܝ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܇ ܕܒܪܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܗܐ ܐܢܬ ܩܕܫܗ ܘܫܕܪܗ ܠܥܠܡܐ ܆ ܐܢܬܘܢܝ ܐ̇ܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܘܦܠܐܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܂ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܐ 1ܠܘܬܟ ܃ ܒܗܘ̇ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܢܬ ܕܟܠ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܣܥܪܬ ܂ ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ ܂ ܘܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܥܠܡܐ ܂ ܝ-X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܐܚܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܃ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ ܕܒܓܠܝܐ ܢܗܘܐ ܂ ܐܢ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܃ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܐܢܬ ܃ ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܦܠܐܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܇ ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܇ ܪܚ̇ܡ X
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܟܕ ܠܡ ܗܠܝܢ ܫ̣ܡܥ ܦܝܠܛܘܣ ܕܚ̣ܠ ܘܐܦܩܗ ܠܝܫܘܥ ܠܒܪ ܇ ܐܢܬ ܕܫܘܠܛܢܗܘܢ ܂ ܝ ܘܐܢ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܚܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܕܢܚܘܐ ܒXܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܢܢ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܢܬ ܃ ܘܐܚܪܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܨ ܝܟ̈ ܇ ܘܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܗܘܐ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܚܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܒܝ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟ ܐܢܬ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܝ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܨܒ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܢ ܆ ܐܢ ܐܢܬܘ̣ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܂ ܛܒ ܕܝܢ ܒܢܟܠܐ ܐܢܬ ܘܥܒܕܘܗܝ ܒܡܨܥܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܃ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܣ̇ܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܩܠܗ ܐܫܬܘܕܥܗ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܂ ܘܟܕ ܠܡ ܐܫܟܚܗ ܝ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܕܡܗܝܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܘܩܒܠ ܥܒܪ ܂ ܐ ܘܗܘ̣ ܒܪܒܘܬܐ ܐܢܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܥ̇ܒܕ XX
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܠܐܝܕܐ ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܢܦܢܘܢ ܟܕ ܡܬܚܪܢ ܃ ܠܗܕܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܡܠܝܟ̈ ܠܡܬܩܒܠܘ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܣܗ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܪܪܐ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܣ̇ܗܕ ܃ ܕܐܝܠܝܢ · XXX ܂ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܕܪܚ̇ܡ X0 ܐܢܐ ܠܟ ܃ ܐܠܐ ܕܐܢܬ ܠܡ ܝܕܘܥܐ ܕܟܠ ܃ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܬܚܛܐ ܇ ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܐܝܟ ܐܢܬ ܘܡܬܠܚܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠܘܗܝ 0ܠܡܩܛܠܗ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܗܐ ܚܠܝܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܢ ܃ ܬܘܒ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܓܡܪ ܬܬܦܪܫ ܡܢܢ ܂ ܐܠܘ ܪܚ̇ܡܝܢ ܐܢܬ ܒܬܪ ܩܝܡܬܝ ܂ ܐܝܢ ܠܡ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܡܠܐ 0ܝ ܩܠܝܠ ܡܬܚܙܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܂ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܣܐܒܬ ܆ ܬܦܫܘܛ ܝܫܘܥ ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܕܦܢܝ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣ ܬ ܚܨ ܝܟ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܝX ܫܡܥX· ܒXܝ ܓܝܪ ܐ ܂ ܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܡܪܢ ܕܠܘ ܒܛܟܣܐ ܕܘܠܝܬܐ ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ ܆ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬ ܡܩܛܪܓ