simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܢܢܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܕܘܠܐ ܠܝܬ ܠܟ ܘܒܪܐ ܥܡܝܩܐ ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܇ ܐܝܩܪܐ ܕܦܐܐ ܦܪܫܬ̣ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܠܡ ܝܗ̇ܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܝ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܝܬ ܆ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܘܬܟ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܐܢܬ ܕܢܠܦܟ ܥܠܝ ܘܥܠ ܐܒܐ ܃ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܐܦ ܕܬܚܙܝܘܗܝܝ ܡܫܟܚ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܘܠܝܬܐ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܗܘ̇ ܂ Xܝ · ܓܝܪ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܕܓܘܕܦܐ ܪܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܇ ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܙܩܝܦܟ ܇ ܒܟܠ ܡܣܝܒܪܢܘ ܘܒܡܓܪܬ ܪܘܚ ܀ ܘܐܬܦܢܝ ܫܡܥܘܢ ܐܢܬ ܠܡ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܠ ܚܫܐ ܕܒܗ ܚܫܬ ܐܢܐ ܃ ܟܕ ܛܥܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗܘܢ ܃ ܗܘ̇ ܫܘܒܚܐ ܘܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܡܥܠܝ ܂ ܓܠܝܢܝ ܗܟܝܠ 0 ܕܡ̇ܢ ܐܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܂ ܟܕ ܡܘܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܫX ܕܬܐܬܐ̇ ܂ ܠܚ ܂ ܪXܐ ܕܝܢ ܬܐܬܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝX ܡܐ ܕܢܣXܬ ܐܢܬ ܕܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ ܐ̇ܢܬ ܂ ܘܟܕ ܬX ܗ̣ܝ Xܡ̇X ܠX ܡܪܢ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܒܨܝ ܘܚܙܝ ܕܢܒܝܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܪܓܫܘ ܐܢܬ ܫܢܝܘܗܝ ܪܘܓܙܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܐܫܬܓܫ ܕܝܢ ܫܡܥܘ̣ܢ ܒܗܕܐ ܕܬܠܬ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܃ ܒܕܐܣܒܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܂ ܙ ܝXXX ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܃ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܚܙܝܗ ܒܥܝܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܂ ܘܡܛܠ ܝܢ ܕܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ̣ ܕܠܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܬܫܬܘܕܥ ܠܐܒܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܣܒܪ ܕܡܫܟܚ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ Xܝ X ܐܚܝܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܐܢܬ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܟ ܃ ܫܦܝܪ ܦܢܝ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܆ ܕܐܢ ܐܢܐ ܠܡ ܡܫܬܥܐ ܐܢܐ ܥܠ ܐܢܬ ܢܒܝܐ̈ ܇ ܘܐܝܟ ܕܒܟܐܬܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܆ ܕܡܢ̣ܘ ܥ̇ܒܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܐܝܟ XܝXܝ ܂ ܕܒܕܘܡܪܐ ܡܫܪܪ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܠܐܒܝ ܂ ܫܦܝܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܬܘܣܦܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܠ ܚܫܐ ܕܒܗ ܚܫܬ ܐܢܐ ܃ ܟܕ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܆ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂ ܐ̣ܡܪ ܦܪܘܩܐ ܝ ܠܫܡܥܘܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܬܠ ܚܫܚܬܐ ܕܫܩܝܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܕܢܠܦܗ̇ ܕܠܘ ܥܠ ܐܢܬ ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܘܕܠܐ ܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ ܃ ܟܕ ܕܘܠܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܨܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܡܪܬ ܢܟܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܃ ܘܐܬܬ̣ ܟܪܝܘܬܐ ܘܡܠܬ̣ ܠܒܘܬܟܘܢ ܐܢܬ ܕܥܩܬܐ̈ ܇ ܐܡ̇ܪ ܃ ܘܠܐ ܐܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܇ ܠܐ ܟܐ ܐ̇ܙܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܪܝܗ ܃ ܛܒ ܡܟܚܕܢܝܐ̇ ܂ ܘܡܠܝܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܐܢܬ ܠܐܝܢܐ ܕܡܢܗ ܪܚܝܡ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܗܐ ܗܘ̇ ܕܪܚ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܂ ܝ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܝ ܗܘ̇ܝܬ ܒܥܠܡܐ ܇ ܐܢܬ ܆ ܘܗܘ̇ܝܬ ܫܒܝܚܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܂ ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܕܗܫܐ ܒ̇ܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܒܕ ܒܥܓܠ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܕܗܕܐ ܣܝܡܐ ܒܪܥܝܢܟ ܘܚܦܝܛ ܐܢܬ ܡܪܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܗܕܐ ܐ̣ܡܪ X ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܃ ܕܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ Xܝ X ܐܚܝܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܡܣܒܪ ܗܘ̇ܝܬ ܃ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ