simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܫܩܠܬܝܗܝ ܂ ܘܐܝܟܐ ܣܡܬܝܗܝ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܃ ܕܐܐ ܒܚܕܘܬܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܩܪܝܒܘܬܗ̇ ܕܓܢܬܐ ܃ ܫܪܝܬ̣ ܕܬܫܐܠܝܘܗܝ ܆ · ܝܝX· ܕܠܡܐ ܠܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܐܝܕܝ̈ ܕܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܃ ܕܒܪܟ ܢܫܒܚܟ ܂ ܗܢܘ̇ ܝܢ ܃ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܦ ܐܢܬ ܡܬܓܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܥܠ ܥܬܝܕܬܐ̈ ܓܝܪ ܠܡܕܥ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܬܠܝܬܝܐ ܃ ܘܠܝܕܥܬܐ ܕܥܬܕܬܐ̈ ܠܡܪܢ ܡܙܕܩ ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܂ ܕܓܠܐܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܐ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܦܠܝܚܐ ܠܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̇ܡܪ