simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܢܦܫܟ ܐ̇ܣܪ ܗܘ̣ ܬ ܚܨ ܝܟ ܆ ܘܡܗܠܟ ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܀ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܟܕ ܛܠܐ ܗܘ̣ܝX ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܂ ܡ̣ܢ ܩܘܠܣܐ̈ ܐܩܦ ܒܪܫ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ XX ܐܢܬ ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗ ܂ ܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܐܣܟܝܡܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܃ ܟܕ ܠܐ ܥܩܒܬ ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ̣ ܂ ܐܢ ܐܢܬ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫܦܝܪ ܃ ܠܡܢܐ ܡܚܝܬܢܝ ܂ ܡܢܐ ܠܡ ܡܬܥܕܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ ܠܡ ܃ ܟܕ ܛܒ ܐܢܐ ܪܒܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܨܒ̇ܐ ܕܢܪܡܘܙ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܝ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܟܦ ܥܠ ܕܝܠܟ ܃ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܇ ܝ̣ܨܦ ܕܥܒܕܟ ܇ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܀ ܐܢܬ ܘܕܥܕܡܐ ܕܐܦ ܡܐܬܝܬܝ ܬܗܘܐ ܇ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܕܬܥܩܒ ܥܠ ܗܕܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܚܙܝܗ ܒܥܝܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܂ ܘܡܛܠ ܝܢ ܕܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ̣ ܕܠܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܬܫܬܘܕܥ ܠܐܒܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܣܒܪ ܕܡܫܟܚ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܇ ܕܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܃ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܇ ܪܚ̇ܡ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܐܢܬ ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܐܝܢ 0 ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܘܕܥ ܥܠ ܢܝܫܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܕܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܆ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫܡ̇ܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܫܢ ܆ ܐܢ ܐܢܬܘ̣ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܂ ܛܒ ܕܝܢ ܒܢܟܠܐ ܐܢܬ ܘܥܒܕܘܗܝ ܒܡܨܥܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܃ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܣ̇ܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ- ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܂ ܐܦܢ ܐܢܐ ܐܢܬ ܂ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܝ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܣܗܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܠܐ ܐܡܪܚ ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܢܘܕܐ ܒܡܠܬܗ ܃ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܆ ܐܝܢ ܡܪܝ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܢܫ 0ܝ ܢܫܐܠܟ ܂ ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܬ ܂ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܂ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܃ ܘܠܐ ܣܢܝܩ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܙܝܬܟ ܂ ܡܪܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܪܘܬܝܢ̈ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܘܬܗ ܃ ܡܛܠ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܆ ܕܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ X ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܦܪܦܘܪܝܐ ܃ ܥܠ ܐܢܬ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܀ ܡܪܢ ܥܕܪܝܢ ܐܡܝܢ ܃ ܐܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܡܦܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ 1 ܡܚܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕ ܗܘܬ̣ ܥܠ ܫܠܝܚẌ ܒܫܡܥܐ ܐܢܬ ܣ̇ܥܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܩܠܗ ܫܡ̇ܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̣ܡܪ ܡܪܢ ܃ ܐܠܐ ܝܕܝܥ 1ܗܘ̣ܐ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܐܦ ܙ̇ܟܐ ܐܢܐ ܂ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܦܝܠܛܘܣ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܢܘ̇ ܕ ܢ ܪܓܫܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܩ̣̇ܒܢ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܡܘܠܕܐ ܪܘܚܢܐ̣ ܂ ܐܝܢܐ ܕܨܝܕ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܡ̇ܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܐܝܟ XܝXܝ ܂ ܕܒܕܘܡܪܐ ܡܫܪܪ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܠܐܒܝ ܂ ܫܦܝܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܬܘܣܦܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ