simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܟ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܓܠܝܙ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝܬ ܠܟ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܬܠ ܚܫܚܬܐ ܕܫܩܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ Xܢܚܬ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܕܘܚܐ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪ ܝܘܢܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒ̇X ܐܢܬ ܕܢܚܙܐ Xܢܗܝܡ̇ܢ ܒܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܕܠܡܐ ܟܝ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܂ ܗ̣ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ ܡܢܝ ܂ ܘܟܪܝܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̣ܢ ܢܦܫܟ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܗܕܐ ܃ ܐܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܡܐ ܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܪܓܫܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܩ̣̇ܒܢ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡܐ ܠܟ ܂ ܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܢܫܐ ܥ̇ܒܕ XX ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܠܥܠܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܡܪܝܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܦܫܟ ܚܠܦܝ ܣܐ̇ܡ ܐܢܬ ܃ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܓܠܝܠܐ ܐܢܬ ܃ ܒܨܝ ܘܚܙܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܗܫܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܃ ܂ ܝ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܝ ܐܢܬ ܡܪܝ ܘܝܬܝܪ ܡܦܣ