simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܒ̇ܣܡܐ ܘ̇̇ܝܘܬܐ ܇ ܘܠܚ̣ܣܡܐ ܘܠܥܢܝܢܐ̈ ܘܡܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܘܡܢ X ܐ ܕܢܦܫܟ ܡ̇ܗܡܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܝܗܝܒ ܐܢܬ ܘܡ̣ܫܠܡ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܕX Xܪ ܣܩXܩܐ ܐܝXܘXܝ X Xܘ̇-XXܐ ܫܦܝXܐ̈ ܕܡܝܬܪXܬܐ ܐܢܬ ܒܕܡ̣ܘܬ ܡܘܫܐ ܆ ܐܣܪܚ ܐܚܪܢܐ ܕܡܫܟܚ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܡܫܕܪ
SevAnt:CathHom ܥܠܝܟ ܓ̇ܚܟ ܐܢܬ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܫܢܝܐܢ : ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܒܗܘܝܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܟ . ܠܡܢܐ
SevAnt:CathHom : ܕܠܐ ܡܬܥ̇ܣܩ ܘܡܬܚ̇ܡܬ : ܕܠܒܪ ܡܢ ܥ̣ܠܠܬܐ̈ ܚܫܚܬܐ̈ ܐܢܬ : ܐܘ ܒܦܘܠܚܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܥܡܝ̣ܠܐ : ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܣ̣ܒܪ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܚܠܝܡܐ ܇ ܘܐܦ ܩܕܡ ܩܘܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܙ ܪ̣ܩܐ ܇ ܝܬܝܪ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܬ̇ܝܐ ܠܦܘܡܟ ܒܓܘܠܐܝܬ ܡܡ̇ܠ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܇ ܡܬܪܥܐ̈
SevAnt:CathHom ܠܡܡ̇ܙܓܘ . ܘܟܕ ܛܒ ܩ̇ܘܝ ܠܐ ܡܬܬܚܕܢܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܡܪܚ
SevAnt:CathHom ܕܬܚ̇ܘܐ ܇ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܕܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܐܬܬ̣ܝܬܝ̇ܬ ܐܢܬ ܪܓܝܢ̈ ܫܟܝܪܐܝܬ ܠܡܚ̇ܒܠܘ ܟܝܬ ܘܠܡܬܚ̇ܒܠܘ ܆ ܟܕ ܨ̇ ܒܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܚ̇ܕܝܐ ܠܗ ܗܕܐ ܠ ܐܠܗܐ ܕܟܠ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܚܡ̇ܪܐ ܐܢܬ X0ܘܦܘܪܓܝܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܥܪܐ . ܐܪܐ ܣ̇ܒܪ
SevAnt:CathHom X ܗ̇ܘ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܚ̣ܛܝܬܐ ܩ̣ܢܐ ܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ . ܐܦ ܡܢ ܠܥܠ ܟܬ̣ܒܬ ܡܛܠ ܫܐܕܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܡܛܠܬܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܫܚܠܦ ܗ̇ܘ ܡܐ ܐܢܬ ܇ ܘܫܘܚܠܦܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܠܐ X ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܬܬܪܢܐ̈ ܇ ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܬܨܝܕ ܐܢܬ : ܕܠܟܠܗ̇ ܚ̣ܛܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ : ܐܢܬ ܣܛܢܝܬܐ . ܒܨܒܝܢܐ̈ ܪܡܝ̈ ܨܘܪܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܫ̣ܪܝܐ ܀ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:CathHom : ܐ̇ ܡܠܠ ܓܝܪ ܠܘܬܟ ܐܝX ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܪܝܒ ܐܢܬ : ܘܗ̇ܘ Xܢ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܆ ܐܡ̣ܪ̇ܬ . ܩ̇ܢܝܬ ܒܪܢܫܐ ܒܕ ܐܠܘܐ . ܕܥ ܕܝܢ ܐܢ ܨ̇ ܒܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ ܚ̇ܙܝܐ ܦܚܙܐ ܕܚܙܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܫܟܝܪܐ̈ ܘܠܐ ܐܢܬ ܠܒܝܬX ܬܐܬܐ ܬܚܙܐ ܠܐܢܬܬܟ . ܐܝܟܢܐ ܬܬܒܥܝܗ̇ ܠܡܬܢܟܦܘ :
SevAnt:CathHom ܇ ܕܒܕܡ̣ܘܬ ܠܩܛܐ ܕܫܓ̣ܫܐ ܘܪ̣ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܡܢ̇ܬܐ ܐܢܬ ܠܡ̣ܚܝܠܘܬܗ ܘܠܕܘXܕܐ ܕܡܨܛܪܟܢܘܬܗ ܡܚ̇ܦܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܟܕ ܐܬܪܒܪ̈ ܒܩܛܝܪܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܗ ܐܢܬ ܬܪܥܗ ܇ ܘܡܬܟ̇ܫܦ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܐ̣ ܣܪܚ ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܕܪ
SevAnt:CathHom : ܘܥܠܬܐ ܥ̇ܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܐ : ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܟ ܕܬܬܩ̇ܪܒ ܠܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܫ̇ܘܪ ܐܢܬ ܘܥ̇ܪܩ
SevAnt:CathHom : ܟܪ̣ ܡܣܬܟX ܐܢܬ Xܡܝܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢܬ ܡܥ̇ܒܛ ܐܢܬ : ܠܒܝܢܝܟ̈ ·ܝ . ܢ ܡ̇ܪܟܢ ܐܢܬ ܘܒܐܪܥܐ ܚܐܪ
SevAnt:CathHom ܠܝ . ܐ̇ܘ ܓܝܪ ܠܝܘ ܫܢܝܘܬܐ ܗܝ ܇ ܗ̇ܝ ܢܕ̇ܒܚ ܠܓܠܝܦܐ̈ ܐܢܬ ܫܦܝܪܬ ܕ̣ܚܠܬܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܬ ܫܢܝܘܬܐ ܓ̣ܠܝܬܐ ܡܚ̇ܦܛ
SevAnt:CathHom : ܘܡܗܡܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̇̇ ܐ̇ܬܐܠ ܀ ܨܬ ܠܡܐܡܪ . ܠܘ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܗܟ̣ܢܐ ܒܦܫܝܩܘܬ ܙܒܝܢܬܐ : ܠܘܬ ܡ̣ܠܟܐ ܕܠܐܝܪܢܐ ²ܐ . ܙܠ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ : ܠܘܬ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܩ̇ܕܝܡܐ ܪܪ̣ܦ ܐܢܬ ܠܢ : ܟܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܡ̣ܝ̇ܬ . ܒܪܡ̇ ܡܛܠ ܕܟܕ ܫܡܘܥܐ ܐܝܬܝܟ : ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ ܝ̇ܗX