simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܐܝܟܢܐ ܕܬܚ̇ܘܐ ¹ܟܐܢܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܟܐܢܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܕܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐ̇ ܘܢܝܫܐ ܕܣܓ̇ܝ ܬܪܝܨ : ܘܟܕ ܟܠ ܥ̣ܡܠܐ ܡ̇ܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܢ̣ܒܕܪܘܢ ܥܠܝ . ܠܐ ܡ̣ܨܪܦ ܐܢܬ Xܝ ܆ ܐܠܐ . ܠܐ . ܡ̣ܣܝܘܬܐ ܐܢܬ ܠܡܬܚ̇ܫܒܘ ܘܠܡܫܟܚܘ ܠܐ ܐܬܡ̣ܨܝܬ . ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܡ̣ܠܐ ܦ̇ܩܕ
SevAnt:CathHom ܆ ܡ̣ܙܝܥ ܐܢܬ ܠܢ̣ ܘܠܐ ܣܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܟ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟ̣ܠܝXܢ̈ ܢܥ̣ܒܕ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܕ ܚܝܘܬܐ̈ ܓ̇ܙܡ
SevAnt:CathHom ܆ ܒܪܗ̣ܛܐ ܥ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܫ̇ܡܥ XXX XXXXX ܐܢܬ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܘܠܕܝܐܬܝܩܐ ܚ̇ܕܬܐ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܪܨ ܨܬ ܠܪܝܫܘܗܝ̈ ܕܬܢܝ̣ܢܐ . ³0ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܓܝܪ ܪܛܝܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܇ ܐܢܬ ܫܚ̣ܩܬ ܠܪܝܫܐ̈ ²⁸ܕܬܢ̣ܝ . . . ܢܐ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܠܢ ܕܗ̇ܘܐ ܆ ܕܒܘܪܟܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܕܡ̇ܝܐ ܢܗܘܐ ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܕܢܣܝܢܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܇ ܐܠܐ ܟܦ̣ܢܐ ܡܚܕܐ ܡܬܢ̇ܒܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܟܬܒܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ : ܐܗܦܟ ܪܓܠܐ ܕܝܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܘXܠܐ ܘܝܕܝܥ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܠܘܬ ܗܕܐ ܢ̇ܓܕ ܠܟ . ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܐܗܦܟ
SevAnt:CathHom ܇ ܩܕܡ ܗ̇ܝ ܨܒܝܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ . ܠܐ . ܡ . ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܘ ܩܝܣܐ ܆ ܘܕܠܒܪܝ̣ܬܐ ܠܐ . ܡ̣ܪܓܫܢܝܬܐ ܡ̇ܝܩܪ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܝܟ XX ܕܠܥ̇ܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܓܕܦܢ̣ܐ ܘܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ .
SevAnt:CathHom ܠܡܣܝܒܪܘ ܠܡܟܝܢܘܬܢ̈ . ܠܐ ܣ̇ܩܩ ܐܢܬ ܥܕܡܐ X ܠܫܘܠܡܐ . ܐܢܬ ܘܫܒܘܩܝܗܝ ܠܡܕܒܪܐ . ܐܪܚܩX ܡܢ ܕܘܝܪܐ Xܗܪܟܐ· ܠܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:CathHom ܘܠ̇ܛܫ ܐܢܬ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܓܪܝܢܝܬܐ̈ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܦ̣ܠܝܓ ܐܢܬ ܒܪܗ̣ܛܐ ܗ̇ܘ ܩܠܝܠܐ ܕܪܟܫܐ̈ X ܡܬܢ̣ܦܚ ܐܢܬ ܇ ܡܡ̇ܪܡܪ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܒܐܓܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒ . ܐܪܐ̈ : ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܡܫܒܝܢ ܢܢ ܐܡܪܝܢ ܢܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܠܐܠܗܝܐ ܕܘܝܕ ܇ ܕܡܙ̇ܡܪ ܢܒܝܐܝܬ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܒܐ ܀ X ܐܦ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝܐ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܇ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܒܗ̇ ܓܝܪ ܆ ܕܒܣܪܢܐܝܬ ܐܬܢ̇ܩܦ ܐܕܡ ܠܚܘܐ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܪܫܥ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܡܬܬ̣ܩܠ ܐܢܬ ܒܣܒܠܬܟ ܗ̇ܝ ܐܠܝܠܬܐ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܥܡܕܢܐ . ܘܡܛܠ ܐ̇ ܟܠܩܪܨ ܐ . ܘܟ̇ܬܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܐܟܘܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܫ̇ܛܪ ܐܢܬ . ܟܕ ܡܡ̇ܠܠ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܠܦܢܝܐ ܡܫܘܚܪܐ ܘܪܡܫܝܐ ܇ ܘܠܘܬ ܫܡ̣ܫܐ ܕܥ̇ܪX . ܐܪܐ̇ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐܦܝ̈ ܫ̣ܥܬܐ ܕܫܬ̈ ܐܘ ܕܫܒܥ̈ ܡܫ̇ܬܠܡ ܗܘܐ ܇ ܐܢܬ ܢܓ̇ܕ
SevAnt:CathHom ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܇ ܘܪ̣ܚܠܬ ܕܥܪܛܠܝܐ ܐ̇ܝܬܝ ܘܐܬ̇Xܫܝܬ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܦܪ̣Xܝܣܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ Xܗܐ ܇ ܩܠܟ ܫ̇ܡܥܬ ܟܕ ܡܗ̇ܠܟ