simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܗ ܇ ܐܠܐ Xܦ ܒܡ̣ܣܬܐ ܝܬܝܬܐ ܕ . ܝXܩܣܝܘܢ ܬ̇ܩX ܐܢܬ ܇ ܘܐܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܝܒ ܠX ܇ Xܘ Xܕ̣ܝܐ ܕܝXX ܒܠܘܕ ܒ̇ܩܐ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܛܒ ܟܐܢܐܝܬ : ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ ܐܢܬ ܗܠܝܢ XX ܐܢܬ ܫܥܐ̈ . ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗ̣ܘܐ ܚܫܘܘܐ ܇ ܐܪܐ̇ ܠܐ ܡܬܚ̇ܡܨ
SevAnt:CathHom . ܗܟܢܐ . ܘܗܢܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܚܡܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫܪܝܪܐ : ܟܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܥܡܕܢܐ . ܘܡܛܠ ܐ̇ ܟܠܩܪܨ ܐ . ܘܟ̇ܬܒ
SevAnt:CathHom ܘܡܒ̇ܥܪܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܚ̣ܡܬܢܘܬܐ ܇ ܐܦ̇ ܡܫ̇ܪܝܐ ܘܢܫܝܫܐ ܐܢܬ ܘܠܘ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܡ̣ܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܓܠܝܙܘܬ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠ̇ܛܫ
SevAnt:CathHom ܐܘ- ܐܢܬ . ܡܚ̇ܣܟܢܐ ܘܪ̈ ܚܡ ܟܣܦܐ : ܕܐ . ܝܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܆ ܡܛܠ ܕܒܠܒܐ ܡ̣ܠܝܐ ܐܨܛ̣ܒܝܘ ܘܩ̇ܪܒܘ X ܠܡܪܝܐ ܀ ܡܬܒ̇ܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܟ . ܐܘ ܟܝܬ ܠܗ̇ܝ ܕܐܬܒ̇ܩܐ ܐܢܬ ܒܟ ܆ ܕܐ ܢܬܬܟܠܘܢ ܥܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܡܫ̇ܡܫܝXܢ : ܘܠܘ ܒܡܫ̇ܩܠܘܬ ܩ̇ܕܡܘ ܐܫܬܝܘܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܕܥ
SevAnt:CathHom ܀ ܗܫܐ ܕܝܢ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒ̣ܠܐ ܐܡ̣ܪ : ܕܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܗܘ ܠܟ . ܟܕ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܥܒܕ ܐܢܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
SevAnt:CathHom ܓܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܘܦܪܨܘܦܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܝܝ . XXXXX ܠܗ ܒܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܗܢܐ ܇ ⁶ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܟܝܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܡܣ̣ܡܝ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܕܐ̇ܡܪ : ܕܡܪܝܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܐܨܛܠ̣ܒ : ܘܕܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܦܘܪܩܢܐ XXXXXXXXX XX ܚܠܦ ܟܠܢܫ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ . ܠܐ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܝܕܥ ܐܢܝܬ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܆ ܕܐܢ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܐ ܆ ܐܦ ܠ̣ܒܝܟ ܐܢܐ - X ܐܢܬ ܆ ܕܥܟܠ ܡܣܝܒܘܬܐ . ܙ̇ܢܩ ܘܫ̇ܕܐ ܡܢܗ̇ . ܐܝܟܢܐ - X ܕܐܦ
SevAnt:CathHom ܠܡܫ̇ܡܫܘ ܠܐܢܫ ܆ ܡܬܥ̇ܣܩ ¹¹ܐܢܬ ܘܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܫ̣ܬ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܬ ܠܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܆ ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܒܪ ܒܝܬܐ ܕܝܠܟ ܝ̇ܗܒ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܪ̣ܠܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܗܝ : ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ . ܬܥܒܕ ܆ ܬܠܝܬܝܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܥܒܕ ܡܕܡ ܆ ܘܠܐ ܣܟ ܐܝܬܘܗܝ ܡܩ̇ܝܡܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܪ̣ܬܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܡ̇ܢ ܬܡܢ ܣܘܟܐ . ܡܢܗܝܢ ܐܢܬ Xܠܥܠܘ . X ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܣ̇ܚܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܒܡܠܟܘܬܟ ܆ ܡܥܩ̇ܒܢܐ ܗ̇ܘ ܚܬܬܝܬܐܝܬ ܕܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܝܠܢ : ܐܢܬ . ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܒܪܢܫܐ . ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝ ܐܡܬܝ ܕܐ̇ܬܐ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܕܝܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܟܪܘܟܝܐ ܕܪܗ̣ܛܗ̇ ܕܣܗܪܐ ܡܢ̇ܬܫ ܠܗ ܐܢܬ ܪܒ̣ܝܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ X ܘܪܡܬܐ̈ ܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܡܕܡ ܡ̣ܫܚܠܦ
SevAnt:CathHom ܕܢܥ̣ܒܕ ܗܪܟܐ X ܬܠܬ̈ ܡܛܠܠܐ̈ : ܠܟ ܚܕܐ . ܘܠܡܘܫܐ ܚܕܐ . ܐܢܬ ܘܠܡܐܡܪ : ܡܪܝ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܢ ܕܬܢܢ ܢܗܘܐ ܐ . ܝܬܝܢ : ܨ̇ ܒܐ
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܕܪܓܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠ ܕܣܒܠܬX ܣ̇ܠܩ ܐܢܬ ܇ ܘܛ̇ܥܝܐ ܠܟ ܐܢܬ ܀ ܐ̇ܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܪܘ̣̇ܝܢ ܇ ܣ̇ܒܪ
SevAnt:CathHom ܬXܛܐ ܠܗ̇ܝ̣ Xܐܝܟ̣ Xܫ̇ܘܝܐ ܕܣܘܥܢܐ ܇ ܘܐܝX ܐܝܢܐ ܕܡܛܠ ܐܢܬ Xܗܝܘܬܗ ܘܠܐ . ̣ ܡܬܝܝܒܠܢܘܬܗ ܕܪܐܙܐ ܚܐẌ ܐܢܬ ܇ ܘܚܩ̣ܝ
SevAnt:CathHom : ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܚܪܝܦܐ ܠܘܬ ܚܛ̣ܘܦܝܐ ܕܗܠܝXܢ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ Xܡܝܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܠܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܕܝX ܪܐ̇X
SevAnt:CathHom : ܘܟܠܗ ܡܫܟܟ ܐܝܟ - X ܕܠܡܐܡܪ ܓܪܝܥ ܠܟ ܒܡܕܟܝܐ : ܠܐ ܗܐ ܐܢܬ ܘܠܘ ܠܐܝܕܝܐ̈ : X ܘܠܫܒܛܐ ܕܢܐܪܬܝܟܣ ¹ܠܥܠ ܡ̣ܙܝܥ