simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܗܘܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܠܝ ܇ ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܐܘ ܠܐ ܫܩ̇Xܥ ܐܢܬ ܠܗ ܕܐܡ̇ܪ ܇
SevAnt:CathHom ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܇ ܕܒܕܡ̣ܘܬ ܠܩܛܐ
SevAnt:CathHom X X X ܐܢܬ ܟܕ ܢ̣ܣܒܬ ܛܝܢܐ
SevAnt:CathHom ܒܝܕ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܡܨ̇ܥܪ ܐܢܬ ܇
SevAnt:CathHom ܐܢܘܢ ܆ ܡܬܚ̇ܡܨ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ . ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ
SevAnt:CathHom X ܐܠܗܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܡܪܢܝܐ̈ ܇ ܡܬ̇ܦ̇ܣ ܐܢܬ ܘܦ̇ܪܥ ܐܢܬ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܐܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܪܫܥ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܡܬܬ̣ܩܠ
SevAnt:CathHom ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܟܠܗܝXܢ ܡܚ̇ܠܛܐܝܬ ܡܒ̇ܠܒܠ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܕܣܟ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܛܒ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܐܢܬ ܘܪ̈ ܕܦ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܐܐ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܇ ܕܐܢ ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܠܐ ܐ
SevAnt:CathHom ܐܡ̣ܪ . ܗܐ ܐܢܬ . ܠܒܪ̣ܝܬܐ ܦ̇ܠܚ
SevAnt:CathHom ܝ̇ܬܒܝܢ ܚܢܢ . ܐܢܬ ܕ . ܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܪܐ ܡܣܬ̇ܟܠ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt:CathHom ܕܠܡܢܐ ܡܨ̇ ܚܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܕܡ̣ܝܘܬ