simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܕܢܩܦܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܠܨܘܨܝܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܝ ܕܫܡܫܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܣ̇ܓܝ ܢܗܝܪܐܝܬ . ܚܟܝܡܐ̈ ܓܝܪ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܐܢܬ ܣܝܡܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܥܕܪܝܢ ܠܟ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܝܠܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܣܬܢܩ ܥܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܝ̈ ܟܘܪܟܐ̈ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܕܪܝܫܬܐ ܡܗܠܟ ܐܢܬ ܘܒܪܓܠܬܐ ܘܒܕܪܕܪܐ̈ ܚ̇ܙܩ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܐܣܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܚ̇ܩ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܘܛܟܣܐ ܘܚܝܠܐ . ܕܐܢܬ ܕܝܢ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܡܚܠܡ ܐܢܬ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܓܪܬܟܘܢ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܘܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܗܘܫܥ . ܕܐܢܬ ܪܕܐ ܐܢܬ ܘܡܐܣܐ ܐܢܬ ܠܢ . ܡܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ ܕܓܠܝܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ܠܘܬ ܡܘܙܓܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܕܚܘܣܪܢܐ . ܘܝܗ̇ܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܕܘܝܕ . ܐܘ ܕܘܩܐ ܐܝܟ ܚܙܩܝܐܝܠ . ܘܠܐ ܣܓܝ ܐܢܬ ܡܢ ܣܪܛܐ ܕܦܐܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܕܗܛܐ . ܘܛܪ ܡܢ ܐܢܬ ܛܪ ܕܫܪܓܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܒܘܠܒܠܐ ܡܕܡ ܓܕ̇ܫ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܣܡܘ ܐܦ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܢܦܫܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܐܣܝܢܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܕܚܘܠܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܘܛܟܣܐ ܘܚܝܠܐ . ܕܐܢܬ ܕܝܢ ܡܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܕܐ ܒܥܝܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܚܝܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܠܣܟܬܐ ܕܚ̇ܩܝܢܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ . ܐܠܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗܘܝܬ ܝ̇ܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܠ ܣܪܛܐ̈ . ܐܘ ܓܝܪ ܠܐ ܐܡܪܬ ܕܠܐ ܡܢܣܝܐ ܐܢܬ . ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܡ ܬܪܥܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܠܢܟܦܘܬܟ ܥܗܕܬ ܡܬܥܣܩ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟ ܦܘܐܛܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܟܣܣ ܘܐܬܦܪܣܝ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܘܟ̇ܦܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܘܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܦ ܐܢܬ ܒܕܘܟ ܕܟܬܒܬ ܒܐܓܪܬܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܪܐ ܘܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܐܢܬ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܠܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܣܩܘܒܠܝܐ̈ ܐܝܢ ܡܬܬܚܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܕܘܟ ܕܟܬܒܬ ܒܐܓܪܬܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܪܐ ܘܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܒܣܪܗ . ܐܢܬ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܠܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܣܩܘܒܠܝܐ̈ ܐܝܢ ܡܬܬܚܕ ܐܢܬ ܐܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܢ ܗ̇ܝ ܬܡܝܗܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܣܪܓܝܣ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܢܬ . ܘܐܦܢ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܕܡ ܡܫܚܠܦܝ̈ ܐܕܫܐ̈ ܡܟܢܫ . ܘܡܣܪܚ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܟ̇ܦܪ ܐܢܬ . ܒܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܒܝܕ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܟܣܣ ܘܐܬܦܪܣܝ ܡܬܟܚܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܘܒ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܬܐ ܬܬܩܪܒ ܐܢܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܡܥܪܙܠ ܐܢܐ ܪܘܟܒܐ ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ ܣܢܐܓܪܐ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܟܬܘܒ ܒܫܘܠܛܢܐ ܘܫܒܘܩܝܢܝ ܠܝ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܬܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟܢ ܠܐ ܦܣܝܩܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܕܡ ܐܘ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܐܢܬ ܘܬܘܒ ܐܣܒܝܗ̇ . ܘܐܠܦ ܫܪܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ . ܚ̇ܙܐ