simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܚܕܐ ܗܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܐܦ ܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܘܬܘܒ . ܐܢܬ ܐܡܪ ܕܠܚܕ ܡܕܡ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܪܟܒ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܡܚܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ ܕܓܘܫܡܐ ܕܡܠܬܐ ܡܫܚܠܦ ܐܢܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܗܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܣ̇ܪܚ ܐܢܐ ܡܢ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܪܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ . ܘܕܬܛܒܒ ܠܢ ܡܫܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܥܠܠܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܡܨܥܬܐ . ܟܕ ܡ̇ܟܢܟ ܐܢܬ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܚܪܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܒܗܬܐ̈ ܗܘܝܬ ܣܐܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܬܘܣܦܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܘܬܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܕ ܬܘܒ ܘܗܟܢܐ ܒܪܐ ܡܣܬܟܠ ܘܡܫܬܡܗ ܠܐ ܡܬܪܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܢܦܫܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܐܣܝܢܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܕܚܘܠܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܘܛܟܣܐ ܘܚܝܠܐ . ܕܐܢܬ ܕܝܢ ܡܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ ܒܟܠܡܕܡ ܡܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܨܒ̇ܐ ܗܘ ܐܢܬ ܐܟܚܕܐ ܘܐܢܫܐܝܬ ܗܘܐ ܒܛܢܐ ܕܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܦܩ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܝܬ ܠܟ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܬܣܬܟ̇ܠ ܠܠܐ ܦܣܩܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ ܐܘ ܡܡܙܓܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܒܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܥܒܝܘܬܐ ܕܝܠܟ ܩܒܠܬ ܐܢܬ ܡܛܠ ܥܠܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܐܢܬ ܡܨܥܪܢܐ ܬܬܦܪܩ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܩܘܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܢ ܠܐ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܕܝܠܢܝܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܣܬܟܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܣܪܢܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܘܗ̇ܝ ܕܠܬܚܬ ܪܫܦܐ ܬܐܠܦ ܕܝܬܝܪ ܪܡܐ ܐܢܬ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܐܬܒܪܢܫ . ܒܬܪܟܢ ܘܐܬܪܡܪܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫ̇ܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܟܕ ܩܪܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܬܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܢܩܦܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܟܢܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬ̈ ܩܠܐ̈ ܣܡܬ ܟܕ ܟܠܗܝܢ ܥܒܪܬ ܐܢܬ ܘܚܕܐ ܕܝܠܝܬܐ ܬܘܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܬܟܬܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܙܠܢ̈ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܐܢܬ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܟܚܕܐ ܕܝܠܝܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܐܢܬ ܠܡܩܕܘܢܝܐ ܡܛܘܠ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܡܘܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܩܘܝ ܫܘܚܠܦܐ ܐܢܬ ܗ̇ܘܝܬ ܠܢܟܦܘܬܟ ܕܟܕ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡܬܥܒܕ . ܐܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ . ܐܢܗܘ ܕܡܬܥܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܢܐ ܡܣ̇ܬܟܠ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܡܢ ܡܘܙܓܐ ܠܐ ܡܡܙܓܐ ܘܡܢ ܒܘܠܒܠܐ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ ܡܬܚܝܠ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܟܒܐ ܦܫ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܬܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟ ܦܘܐܛܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܟܣܣ ܘܐܬܦܪܣܝ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܘܟ̇ܦܪ