simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew . . 19ܝܗܘܕܝܐ . ܡܘܫܐXܢ ܐܦܢ ܡܛܥܢ ܛܥ̣ܢ ܓܪܡܐ̣̈ ܠܐ ܣ̣ܓܕ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܗܘ ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗ . ܦܢܐ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܬܐ . ܠܡܢܐ ܫܬܝܩ
SergStyl:epLuqJew ܘܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܘܠܐ ²ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܟܝܠ ܣܦܩܢ ܐܢܬ ܕܡܠܐ̈ ܡܬܗܢܐ ܗܘ̣ܝܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܠܐ ܡܬܬܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܚܘܐ ܕܠܐ ܣ̣ܓܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܥ̣ܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣ̣ܓܕ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܕܣܓܪ . . . 20ܣܪܓܝܣ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew ܕܟܕ ܦܩܕ ܐܠܗܐ XXX . XXX ܠܡܘܫܐ ܡܛܠ ܦܨܚܐ̣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܟܕ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܢܒܨܐ ܫܪܪܐ . . X0ܣܪܓܝܣ . ܝܕܥ
SergStyl:epLuqJew ܠܦܘܬ ܫܘܠܛܢܐXX ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . XX . ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܪܓܝܢ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܆ ܐܘ ܠܟܠ ܛܟܣܐ ܕܐܪܟܘܣ̈ . ܪܫܐ̈ ܡܫܚܠܦ
SergStyl:epLuqJew ܗܕܐ . . 3ܝܗܘܕܝܐ ܐܡܪܬ ܠܟ . Xܢܕܟܘܠܗ̇ ܛܡܐܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܘܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܙܝܪܐ . ܓܥܨܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
SergStyl:epLuqJew ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܝܐ ²ܚܝܐ . ܥܢܐ Xܝܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝ . ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܟܐܦܐ̣ ܘܐܡܕ̇
SergStyl:epLuqJew [ . . . . ]ܕܝܢ ¹ܗܘ ܡܫܬܘܐ ܐܢܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ]ܩܕܝܫܬ[ܐ ܐܢܬ XX] XXX . 1ܕܒܡ[ܫܝܚܐ . . 8ܘܐܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܠܝܒܐ ܩ̇ܛܠX
SergStyl:epLuqJew ܗܫܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ : ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܘܠܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܟܗܘܢ . ¹ܐܠܗܗXܢ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܡܪ ܠܝ
SergStyl:epLuqJew ܕܝܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܟ . ³ܢܒܝܐ ܡܢ ܓܘܟ ܡܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܆ ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܫܡܥܝܢ .
SergStyl:epLuqJew ܆ ܗܘܝ̣ܬ ܠܟ ܟܦܘܪܐ . ܝXXXX1 . 1 ܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ . ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܡܬܦܫܩ . ܘܐܢ X ܠܘܩܒܠ ܢܒܝܐ̈ ܡܬܟܬܫ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܫܡܗ . ܫܘܡܗܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܐܢܬ ܠܢܒܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܐ ܗܝ ܆ ܕܐܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ
SergStyl:epLuqJew : ܢܒܝܘܬܐ ܕܢܒܝܐ̈ : ܐܘ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ¹ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܪܒܬܐ ܇ ܘܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܙܡܪ ܠܟ . ܘܗܫܐ ܐܢܗܘ XXܕܡܩܒܠ
SergStyl:epLuqJew ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܣܗܕ ܥܠ ܗܕܐ . X . 1ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܐܡܪ ܟܬܟܐ ܕܐܦܢܝ ܐܢܬ : ܠܡܐ ܐܦܢܝ ⁴ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܣܓܕܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ
SergStyl:epLuqJew ܠܢ . . 2ܣܪܓܝܣ ܐܢܬ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܘܐܢܐ ܡܦܢܐܝXXX1 . X1 X ܐܢܬ ܒܦܬܓܡܝܟ̈ . ܢܩܪܘܒ ܕܝܢ ܠܬܒܥܬܐ ܐܚܪܬܐ ܆ ܢܚܙܐ ܡܢܐ ܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew ܡܠܝܗܘܢ̈ . . 8ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܚܝܝܗܘܢ̈ ܩܛܠܬ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܪܕܘܦܐ ܗܘ̣ܝܬ ܠܗܘܢ : ܗܫܐ ܕܡܝܬܘ̈ X ܡܩܒܠ
SergStyl:epLuqJew ܠܗ ܠܕܡܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܩܛܘܠܐ : ܫܐܛ ܐܢܬ ܠܕܫܢܐ̈ ܐܢܬ : ܟܕXX ܨ̇ܒܐ ܠܡ ܕܢܫܬܦܪ ܠܗ ܠܩܛܘܠܐܐ . ܢܬ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܚ̇ܙܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܪܝܐ̣ ܘܛܒ ܬܪܝܨܝܢ ܕܝ̇ܢ̣ܝܟ ܘܬܘܒ . ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܥܘ̣ܠܐ ܐܠܗܐ . . ܕܒܓܘܗ̇ ܆ XܝXX¹ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ . ܕܙܕܝܩ
SergStyl:epLuqJew ܒܫܒܬܐ . ܒܛܠ̣ܬ ܗ̇ܝ ܕܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܐ ܚܙܝ ܐܢܬ . 3ܓܙܪ ܐܢܬ ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܕܒܐܫܡܥܝܠ ܘܒܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ : ܐܘ ܒܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܐ . ܐܢܬ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܒܙܪܥܟ ܢܬܒܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܠܡܐ ܟܝ ܣ̇ܒܪ