simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܒܗܘܢ . ܘܣܘܣܝܐ ܘܟܘܕܢܝܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠ ܟܠܗ ܛܡܐܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܝܬܝܪܐ ܛܡܐܘܬܗ ܕܚܙܝܪܐ ܇ ܥܠ ܕܓܡܠܐ ܘܕܚܡܪܐ ܕܡܬܚܫܚ X
SergStyl:epLuqJew . . 9ܡܟܝܠ ܫܦܝܪ ܣܡܘ ܥܠܝܟ ܚܙܩܝܐܝܠ ܘܢܒܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܇ ܐܢܬ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܐܢܫܐ̈ ܡܬܟܚܕ
SergStyl:epLuqJew : ܘܦܫܛ ܐܢܬ ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܐܬܒܪܝ . . 2ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܣ̇ܢܝܬ ܠܗ ܠܨܠܝܒܐ̣ : ܐܢ ܗܘ ܕܡܨܠܐ
SergStyl:epLuqJew . ܕܒܡܝܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . Xܢ XXX·XXX ܗܐ ܒ̇ܛܠ̣ܬ ܕܚܠܬ ܐܢܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܗܦܟܝܐ̈ ܬܗܘܘܢ . ܐܣܬܟܠ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew ܢܓܪܐ ܥܒ̣ܕܗ : ܘܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܡܘܩܕ ܐܢܬ ܠܗ ܒܢܘܪܐ : ܘܚܝܠܟ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܟܗܢܐ̈ ܇ ܠܝܛܬܐ XXܚܫܝܒܐ ܠܟ ܆ ܘܨܠܝܒܐ ܕܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew . ܬܪܥܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܦܘܡܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ : ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܩܠܝܢ ܠܗ ܐܢܬ ܕܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܕܕܪܥܘܗܝ̈ ܕܥܠ ܙܩܝܦܐ . ܪܫ̣ܡ ܐܢ ܡܣܬܟܠ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܡܛܠ Xܝܡܢܐ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ . . 16ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܢܐܬܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܓܠܐ ܗܘ ܘܟܕܒܐ . . 15ܣܪܓܝܣ ܘܟ̣ܕ ܗܟܢܐ ܝܕܥ
SergStyl:epLuqJew ܐܕܡ ܆ ܘܩܐܝܢ ܐܝܟܐ ܗܒܝܠ ܐܚܘܟ . . 6ܘܐܢ ܐܡܝܪ ܕܐܫܬܥܒܕ Xܢ ܐܢܬ ܘܐܢ ܫܐܠ ܒܪܐ : ܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ ܆ ܘܐܒܐ ܫܐܠ ܐ̇ܝܟܐ
SergStyl:epLuqJew ܡܚܘܐ : ܕܓܪܡܐ̈ X ܕܒܝܬ ܚܢܢܝܐ ܘܕܕܢܝܐܝܠ ܐܝܬ ܠܟ . . ܐܢܬ ܡܠܬܟ ܇ ܘܕܩܪܒ ܠܗܘܢ ܡܣܬܝܒ . . 11ܝܗܘܕܝܐ XX . XX ⁰ܘܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew ܠܕܝ̇ܢܐ : ܘܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܘܠܡܪܘܬܐ̈ : ܘܠܟܠ ܓܒܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܫܚܠܦ ܪܫܟ ܆ ܗ̇ܘ ܕܣܓܕܬ ܒܗ ܠܡܠܟܐ : ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܣ̇ܓܕ
SergStyl:epLuqJew ܠܝ ܒܝܬ ܐܘܪܚܐ . ܠܐ ܬܥܪܘܩ ܡܢ ܫܘܐܠܐ . ܝܕܥ ܗܘܝ̇ܬ ܕܡܪܗܒ ܐܢܬ . ܘܢܦ̇ܩܬ ܒܬܪܟ ܕܐܦܢܝܟ ܥܠ ܬܒܥܬܐ ܆ ܘܥܕܟܝܠ ܡܟܪܟ
SergStyl:epLuqJew ܫܒܬܐ . . 3ܓܙܪ ܐܢܬ ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܫܒܬܐ ܠܐ ܢܛܪܘ . ܘܫܦܪܘ̈ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟ ܇ ܕܢ̇ܛܪ
SergStyl:epLuqJew . ܗܢܝ ܠܝ ܕܝܢ ܐܫܡܥ . . 2ܣܪܓܝܣ ܦܪܫ ܠܝ ܛܡܐܘܬܗ ܕܚܙܝܪܐ ܐܢܬ X ܐܟܚܕܐXܢ ܢܣܘܦܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܘܠܐ ²ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܟܝܠ ܣܦܩܢ ܗܠܝܢ . ܩܕܡܝܐܝܬ ܐܢܬ ܗܘ̣ܝܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܠܐ ܡܬܬܘܐ ܐܢܬ ܘܡܬܛܦܝܣ
SergStyl:epLuqJew ܠܗܘܢ ܆ ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܫܡܥܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܩܕܡ ²ܡܪܝܐXܢ XX . XXܐܠܗܟ ܇ X ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ
SergStyl:epLuqJew ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ 2ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܣ̇ܢܝܬ ܠܗ ܠܨܠܝܒܐ̣ : ܐܢ ܗܘ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ : ܘܦܫܛ
SergStyl:epLuqJew ܠܡܣܬܟܠܘ . ܕܗܠܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܫܠ̣ܡ ܘܗܘܝ̈ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܢܬ . XX1 ܢܚܘܘܢ ܒܓܙܪܬܐ̈ . X . 1 . Xܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܨ̇ܒܐ