simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܩܕܡܘܗܝ : ܒܗܘ ܪܫܐ ܕܣ̇ܓ̣ܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܐܢܬ . . 14ܣܪܓܝܣ ܐ̇ܡܪ ܠܝ . ܐܢܗܘ ܕܥܐܠ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܣ̇ܓܕ
SergStyl:epLuqJew ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܚܦܘ ܣܚܦܢ̈ ܠܟ ܕܠܐ ܬܩܘܡ . . 12ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܐܚܘܕ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܣܒܪ ܐܢܬ ܕܬܩܘܡ . ܘܠܐ ܝܪܥ
SergStyl:epLuqJew ܨܒܝܢܗ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܦܪܫ̇ ܗܘ̣ܝܬ ܨܒܝܢܗ ܆ ܡܣܬܟܠ ܗܘXܬ ܐܢܬ ܐܢܐ ܪܥܝܢܗ ܕܣܐܡ ܢܡܘܣܐ . . 14ܣܪܓܝܣXX ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܦܪܫ
SergStyl:epLuqJew ܡܢ ܐܒܕܢܐ ܕܓܙܝܪ ܆ ܐ̇ܦܩ ܥܬܝܩܐ ܕܛܡܝܪ ܒܟ . ܘܠܐ ܢܬܚܙܐ ܐܢܬ ܕܢܦܩ ܥܠܝܗܝܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܒܕܢܐ ܕܠܥܠܡ . . 8ܐܢ ܗܟܝܠ ܕܚܠ
SergStyl:epLuqJew . ܒܟܘܬܐ ܕܒܝܬܟ . ܒܢܝܪܐXX ܘܒܩܝܩܢܐ ܕܦܕܢܟ . ܦܪܚܬܐ : ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܠܗ . ܝܘܠܦܢܗܓܝܪ ܕܒܪ ܡܪܝܡ ܆ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ . ܚܘܟܡܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ . ܠܟ ܘܟܠ ܕܬܒ̇ܥ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܣܪܘܒܘܬܐ ܫ̇ܪܐ
SergStyl:epLuqJew ܗܫܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ : ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܘܠܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܟܗܘܢ . ¹ܐܠܗܗXܢ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܡܪ ܠܝ
SergStyl:epLuqJew ܠܕܝ̇ܢܐ ܘܠܟܠ ܕܪܓܝܢ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܆ ܐܘ ܠܟܠ ܛܟܣܐ ܕܐܪܟܘܣ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܒܗܘ ܪܫܐ ܕܣ̇ܓ̣ܕܬ ܠܡܠܟܐ : ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܣ̇ܓܕ
SergStyl:epLuqJew ܘܡܬܚܪܐ . ܘܟܕ ܢܒܝܘܬܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ : ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܙܒܢܐ̈ : ܐܢܬ ܘܪܓܡ̣ܬ ܐܢܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝܘܡܢ ܠܘܩܒܠ ܢܒܝܘܬܗܘܢ̈ ܩܐܡ
SergStyl:epLuqJew . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܒܟܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐ܏ܝܕܝܟ ܆ ܒܨܠܘܬܐ : ܐܦ ܟܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܣܗܕܘܬܐ ܢܒܝܐ ²ܐܫܥܝܐ̣ : ܟܕ ܠܐ ܫܪܐ ܛܒܥܐ̈ ܐܢܬ ܒܪܐ ܆ ܒܡܪܒܥܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܘܠܒܫ ܦܓܪܐ ܟܫܝܠ
SergStyl:epLuqJew ܒܫܡܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܟܕ ܝܠܕܐ ܐܢܬ ܕܥܘ̣ܠܐ ܘܙܪܥܐ ܙܢܝܐ ܘܕܓܠܐ ܐܢܬ . ܘܐܒܘܟܝXܢ ܠܡ ܐܡܘܪܝܐ̣ ܘܐܡܟܝ ܚܬܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
SergStyl:epLuqJew ܒܫܒܬܐ . ܒܛܠ̣ܬ ܗ̇ܝ ܕܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܐ ܚܙܝ ܐܢܬ . 3ܓܙܪ ܐܢܬ ܠܛܠܝܐ ܒܫܒܬܐ ܆ ܗܐ ܫܪܝ̣ܬ ܫܒܬܐ . ܘܐܠܐ X ܓ̇ܙܪ
SergStyl:epLuqJew ܒܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܡܚܫܒ ܐܢܬ . ܘܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܙܝܪܐ . ܓܥܨܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܐܢܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܪܣܬܗܘܢ̈ ܨܪܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܓܪܪܝܢ . ¹ܘܡܬܚܫܚ
SergStyl:epLuqJew ܕܬܐܡܪ ܥܠ ܚܙܝܪܐ ܇ ܕܛܡܐ ܡܛܠ ܡܟܘܠܬܗ . ܐܘ ܛܡܐ ܠܟܠ ܐܢܬ ܐܦܢ ܠܐ ܛܡܐܐ ܬܪܣܝܬܗܘܢ . . 10ܣܪܓܝܣ ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ
SergStyl:epLuqJew ܗܕܐ . . 3ܝܗܘܕܝܐ ܐܡܪܬ ܠܟ . Xܢܕܟܘܠܗ̇ ܛܡܐܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܘܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܙܝܪܐ . ܓܥܨܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
SergStyl:epLuqJew ܒܗ̣ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܥܠܝܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܠܡ ܕܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܓܦܬܗܘܢ ܐܢܬ ܘܙܪܥܐ ܙܢܝܐ ܘܕܓܠܐ ܐܝܟ ܕܡܣܗܕ ܐܫܥܝܐ . ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܕܚܬܝܪ
SergStyl:epLuqJew ܘܠܐ ܒܗܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܢܬ : ܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܝܢXܢ ܘܡܣܗܕܝܢ ܆ ܒܓܘܡܕܢܘܬܐ ܩܐܡ
SergStyl:epLuqJew ܩܒܠ . ܘܐܠܐ ܗܐ ܨܒܝܢܟ ܥܠܝܟ . ܫܠܝܛ ܒܚܐܪܘܬܟ . XX ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬ . XX1ܘܠܐ ܚܣܢܘ ܐܢܘܢ ܡܘܠܝܗ̇̈ ⁵ܕܚܛܝܬܐ . X . 10ܐܢ ܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܫܡܗ . ܫܘܡܗܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܐܢܬ ܠܢܒܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܐ ܗܝ ܆ ܕܐܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ