simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܐܬܢ̣ܩܦ . ܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܡܫܥܒܕܢܗܘܢ . [XXX]ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡ
Sahd:memSolitar ܆ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܠܟ ܘܫܘܘܕܝܟܐܝܬ ܗܘ ܠܟܐܬܪܐ ܕܬܥܡܠ . ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܓ̣ܠܝܐ . ܘܗܕܐ̣ ܝܬܝܪ ܡܘܬܪܐ ܠܟ . ܐܢ ܓܝܪ ܒ̇ܥܐ
Sahd:memSolitar ܠܐܠܗܐ ²⁰ ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܡܬܚܣܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܦ ܚܣܕܐ . ܕܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ
Sahd:memSolitar ܕܓܠܝܐܝܬ ܗܕܐ ܬ̇ܥܒܕ ܡܛܠ ܐܘܝܘܬܟ ܕܒܓܘܐ ܆ ܐܬܚܦܛ ܐܢܬ : XX ܡܛܠ ܒܘܨܪܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܩܘܦܚܐ ܕܦܓܪܟ : ܘܠܐ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܆ ܐܢܐ ܡܢ ܠܐܝܬ ܡܢ ܕܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܐܢܬ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܪܓܝܓܬܗ̈ : ܘܠܘܬ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܬܦܢܐ
Sahd:memSolitar . ܘܡܢ ܗܪ ܬܡܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܘܐܓܪܐ ܪܒܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܒܚܝܠ ܡܪܝܐ ܠܩܘܛܥܐ ¹⁵ܘܠܚܐܦܐ ܕܢܣܝܘܢܘܗܝ̈ ܙܟܐ
Sahd:memSolitar ܘܕܢܨܝܚܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ ܆ ܬܐ ܗܟܝܠ ܐܚܘܐ ܠܟ ܘܠܗܠܝܢ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܚܘܝܢ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܨܒܐ
Sahd:memSolitar ܐܚܝ ܕܥܡ ܟܘܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܐܢܬ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܗ̇ܘܐ . ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܒܡܪܚܘܬܐ ܠܩܘܒܠܗ . ܐܠܐ ܕܥ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܗܒ ܠܟ ܬܡܣܪ . ܟܕ ܡܬܩܫܐ
Sahd:memSolitar ܕܬܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ . ܘܡܢ ܩܛܝܪ ܡܢ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܐܢܬ ܣ̇ܓܝ ܆ ܒܦܣܩ ܣ̣ܒܪܐ ܡܟܝܠ ܡܪܡܐ ܠܗ . ܕܠܓܡܪ ²⁵ܠܐ ܡ̇ܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܕܠܗܘܢܐ ܒܫܝܢܐ ܬܛܪ ܡܢ ܕܠܘܚܝܐ ܕܠܒܪ : ܗ̇ܘ ܕܡܥܕ ܡ̇ܥܘܪ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܢܝܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܘܐܬܪܐ ܕܫܠܝܘܬܐ : ܘܒ̇ܥܐ
Sahd:memSolitar ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܡܕܡ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܣܪܝܩܘܬܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ
Sahd:memSolitar ܡܕܐܬܐ ܟܠ ܐܕܫܝܢ̈ ܕܚܛܝ̣ܬܐ XX ܠܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܕܠܐ ܗܢܝܢ ܘܕܠܐ ܩܝܡ ܠܡܡܠܐ ܟܪܣܟ ܬ̇ܒܥܐ ܇ ܟܕ ܡ̇ܣܩ
Sahd:memSolitar . ܡܢ ܒܣܪܐ̣ ܚܒܠܐ ܗܘ X ܚܨܕ ܐܢܬ . ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܙܪܥ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ̣ ܗ̇ܘ ܗܘ ܚܨܕ · [X40]ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪ ܙܪܥ
Sahd:memSolitar ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝ̣ܫ ܣܥ̣ܝܪ ܠ̣ܟ . ܘܕܠܐ ܕܝܢ̣ܐ ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ̣ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܙܥ̣ܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܙܝ̇ܥܝܢ ܡܢܗ . ܘܒܬܪܟܢ ܪܢ̇ܐ
Sahd:memSolitar ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܗܘ ܠܟ ܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ
Sahd:memSolitar ܐܝܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܕܒܒܣܪ ܢܗܠܟ . ܫܦܝܪܐ X ܗ̣ܝ ܕܠܪܘܚܐ ܐܢܬ ܥܠ ܪܘܚܐ ܇ ܘܠܪܓܬܐ ܕܝܠܗ ܒܐܡܝܢܘ ܓܡܪ . [144]ܐܡܪ ܠܝ
Sahd:memSolitar . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ X ܘܐܪܦܝܘ ܆ ܘܐܦ ܠܚܪܬܐ ܠܥܠ ܐܢܬ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܗܪܟܐ ܗܘܐ ܐܢܬ̣ ܐܟܘܬܗܘܢ . X ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܬܦܪܥ
Sahd:memSolitar ¹ܠܚܘܕܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ . ܥܕ ܗܐ ܬܡܢܥ ܠܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܒܩܬ . ܐܢܬ . ܐܢܓܝܪ ܩܠܝܠܐܝܬ ܬܕܪܟܝܘܗܝ̣ ܐܦܢ ܕܘܪܫܐ ܘܥܝܕܐ̣ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܩܕܡܝܗܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠܢܫ ܪܚܝܡ ܗܘ ¹⁰ܘܝܩܝܪ ܕܘܒܪܐ ܗܢܐ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܚܣܕܐ ܡܢ ܐܢܫܐ ܥܠ ܡܬܗܦܟܢܘܬܟ ܕܡܢ ܕܘܒܪܟ ܘܒܗܬ