simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܆ ܠܢܦܫܟ ܒܢܝܚܐ ܬܕܒܪ ܆ ܘܠܦܓܪܟ̣ ܒܫܠܡܐ ܬ̇ܫܪܐ . X ܐܢܬ ܫܠ̣ܝܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ . ܘܟܕ ܠܗܠܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܕܠܐ ܦܗ̣ܝܐ ܢ̇ܛܪ
Sahd:memSolitar ܕܝܢ ܚܠܦ ܗܕܐ̣ ܒܥ̣ܒܕܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܟ̣ܕܢܬ ܢܦܫܟ . ܐܢܬ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܡܢ ²⁵ܟܠܢܫ ܬ̇ܣܩ .
Sahd:memSolitar . ܘܡܢ ܗܪ ܬܡܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܘܐܓܪܐ ܪܒܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܒܚܝܠ ܡܪܝܐ ܠܩܘܛܥܐ ¹⁵ܘܠܚܐܦܐ ܕܢܣܝܘܢܘܗܝ̈ ܙܟܐ
Sahd:memSolitar ܕܒܘܫܐ̈ ܕܐܦܫܬܐ̈ ܆ ܘܗ̇ܢܝܢ ܠܟ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܒܗ ܇ ܘܠܡܚܦܪ ܠܟ ܒܗ̇ ܓܘܒܐ̈ ܪܥܝܥܐ̈ ܠܐܒܕܢܟ . ܘܗܐ ܪܚܡ
Sahd:memSolitar ܕܦܓܪܟ ܗܕܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܗܕܡܗ ܐܢܬ ܠܙܢܝܘܬܐ̇ ܐܠܐ ܠܡܪܢ . ܘܡܪܢ ܠܦܓܪܐ ܆ Xܝ [XX]ܠܐ ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܆ ܫܕܝ ܡܢܟ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܟܘܠܬܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܝܢ ܠܟ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܬ ܕܬܢܢ ܀ [XX]ܡܕܝܢ ܐܚܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥ
Sahd:memSolitar ܐܚܝ ܪܐܙܢܝܐܝܬ ܚܝܠܐ̈ ¹¹ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܇ ܐܢܬ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܫܘܒܚܗ . [23]ܝ̇ܕܥ
Sahd:memSolitar ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡܗܘܢ̣ ܐܢܬ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ