simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܆ ܐܣܩ ܥܠ ܠܒܟ XX ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܐܢܬ ܒܫܦܝܪܬܗܘܢ̈ . [XX]ܘܐܡܬܝ ܕܠܗܘܢ ܒܟܢܝܫܘ ܚ̇ܙܐ
Sahd:memSolitar ܬ̇ܡܘܫܐܣܬܐ̣ܐܝܟ ܥܘܝܪܐ̈ . ܟܕ ܡܬܬܩܠ ܐܢܬ ܒܐܝܡܡܐ̣ ܐܝܟ ܐܢܬ . X ܘܒܐܪܥܐ ܚܫܘܟܬܐ ܕܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ ܬܬܒ . ܘܒܛܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ
Sahd:memSolitar . [18]ܘܡܐ ܕܒܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܫܚ̣ܩܗ ܣ̇ܓܝ : ܘܛܟ ܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܥ̣ܠܬ ܟܫ̣ܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܘܠܢܦܫܟ ܡ̇ܚܣܪ
Sahd:memSolitar ܐܦܝܟ̈ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܪܓܝܓܬܗ̈ : ܘܠܘܬ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܦܢ ܗܫܐ ܠܟܪܘܙܐ ܗܢܐ ܕܒܪܘܚܐ ܝX ܡܡܠܠ . ܘܡܗܦܟ
Sahd:memSolitar . ܘܥܡܗ ܥܡ ܣܒܪܐ ܠܓܘ ܡܢ ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܥܐܠ ܐܢܬ . ܟܕ̇ ܐܢܬ ܬܐܚܘܕ ܠܐ ܡܬܛܒܥ ܐܢܬ ܒܗܘܬܐ X ܕܐܒܕܢܐ . ܐܠܐ ܘܠܥܠ ܣܠܩ
Sahd:memSolitar ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܚܝܝܟ̈ . ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܒܥ̣ܒܕܘܬܟ ³0ܕܘܝܬܐ . [7]ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܬܚܪܐ
Sahd:memSolitar ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܒܡܪܚܘܬܐ ܠܩܘܒܠܗ . ܐܠܐ ܕܥ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܗܒ ܠܟ ܬܡܣܪ . ܟܕ ܡܬܩܫܐ
Sahd:memSolitar ܕܪܚ̇ܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪܗ ܒܕܗ̣ܦܟ ܡܢ ܕܘܒܪܗ ܆ ܥܠ ܐܢܬ ܚܒܝܒܗ . ܕܐܡܐ ܓܝܪ ܠܡ ܫܒ̣ܩܢ ܘܐܚ̣ܒ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܚ̇ܙܐ
Sahd:memSolitar ܒܗܘܬܐ X ܕܐܒܕܢܐ . ܐܠܐ ܘܠܥܠ ܣܠܩ ܐܢܬ . ܘܥܡܗ ܥܡ ܣܒܪܐ ܠܓܘ ܐܢܬ ܕܠܐ ܬܬܙܝܥ . ܐܢ ܒܗ ܗܟܝܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܐܚܘܕ ܠܐ ܡܬܛܒܥ
Sahd:memSolitar ܕܦܓܪܟ ܗܝܟܠܐ ܗܘ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܥ̇ܡܪܐ ܒܟ . ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܫܘܠܛܢܐ ܐܢܬ̣ ܕܗ̇ܘ ܕܠܗ ܐܝܟ ܚܪܡܐ ܐܬ̣ܦܪܫܬ . ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܠܗܘܢ ܒܫܘܚܪܟ ܘܒܬܘܗܝܟ ܕܠܘܬ ܚܛܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܥܒܪ X ܫ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܬܗ . ܕܢܚܕܘܢ ܒܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܡܢܐ ܡܥܝܩ
Sahd:memSolitar ܡܢ ܕܘܟܬܟ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܢܪܗܒܟ ܣ̇ܓܝ ܒ̣ܝܫܐ ܒܥܠܠܬܗ̈ ܐܢܬ ܕܕܠܐ ܩܝܡ ܐܝܟ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ̈ ܬܗܘܐ . ܟܕ ܠܓܡܕ̇ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ
Sahd:memSolitar ¹ܠܚܘܕܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ . ܥܕ ܗܐ ܬܡܢܥ ܠܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܒܩܬ . ܐܢܬ . ܐܢܓܝܪ ܩܠܝܠܐܝܬ ܬܕܪܟܝܘܗܝ̣ ܐܦܢ ܕܘܪܫܐ ܘܥܝܕܐ̣ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܠܡܫܟܚܘ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܢܝܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܘܐܬܪܐ ܕܫܠܝܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܟ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘ X ܐܚܝ ܓܒܪܝܐܝܠ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܘܚܦܝܛ
Sahd:memSolitar ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ ܐܢܬ ܠܦܘܪܩܢܗ ܆ ܘܒܥܓܠ ܐܢܬ ܐܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡ̇ܩܢܝܐ ܠܢ ܢܦܫܢ . ܐܫܬܪܪ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܘܐܦ
Sahd:memSolitar ܥܠ ܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܕܠܘܬܗ̇ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܥܡܘܛܐ ܗܝ ܥܕܟܝܠ ܐܢܬ ܟܠܗܝܢ ܕܬܚܒܘܨ ܠܘܬܗ̇ ܘܬܚܒܒܝܗ̇ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܬܘܒ ܣܢܝܩ
Sahd:memSolitar ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢܫܐ ܕܣܒܪܐ ܠܝܬ Xܝ ܠܗܘܢ ܇ ܕܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬ ܘܡܦܝܣ . ܘܡܣܗܕ ܠܟ ܒܡܪܝܐ ܘܐܡܪ . ܕܡܢ ܗܫܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܗܠܟ
Sahd:memSolitar ¹⁰ ܡܥܒܕܢܘܬܗ . ܐܝܟܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܐܢܬ ܕܒܟ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ . ܠܡܢܐ ܡܕܥܟ ܐܢܬ ܠܗ ܒܟ ܒܕܡܫܠܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܠܟܠܢܫ ܐ̇ܚܒ ܘܝ̇ܩܪ . ܡܢ ܕܬܫܘܛ ܕܝܢ ܠܐܢܫ ܐܙܕܗܪ . ܐܦܢ ܐܢܬ ܛܒܬܗ̈ ܒܦܘܡܐ ܕܟ̇ܦܪܝ̈ ܬܗ . [10]ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܡܕܡ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܣܪܝܩܘܬܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ