simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܢܦܫܬܢ . ܡܚܕܐ ܐܢܬ ܒܬܝܒܘܬܟ ܇ ܕܟܪܝܐ
Sahd:memSolitar ܠܥܘܡܩܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ . ܙܕܝܩܐ ܓܝܪ
Sahd:memSolitar ܓܝܪ ܒܒܣܪ ܙܪܥ ܐܢܬ . ܡܢ ܒܣܪܐ̣
Sahd:memSolitar . ܘܟܕ ܡܬܚܝܠ ܐܢܬ ܒܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܒܢܩܦܟ ܕܠܘܬܗ̇ . ܐܢܬ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܥܡ
Sahd:memSolitar . ܠܐܝܠܝܢ ܡܩܠܣ ܐܢܬ XX ܘܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ
Sahd:memSolitar ܇ ܟܕ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ
Sahd:memSolitar ܗܘ X ܚܨܕ ܐܢܬ . ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ
Sahd:memSolitar . ܟܕ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣
Sahd:memSolitar ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܆
Sahd:memSolitar ܩܕܝܫܐ̣̈ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ . ܗ̣ܘܐ ܢܘܚ
Sahd:memSolitar ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ²⁰ ܐܟܡܐ
Sahd:memSolitar ܒܩܪܒܗ ܆ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܨܢܝܥܘܬܗ .
Sahd:memSolitar ܓܝܪ ܕܒܥܠܡܐ ܗܘܝܬ̣ ܐܢܬ ܫܠܝܛ ܗܘܝܬ ܥܠ
Sahd:memSolitar ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
Sahd:memSolitar . [X8]ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̇
Sahd:memSolitar ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܙܟܝܘܗܝ . ܐܢ
Sahd:memSolitar ܐܘ ܕܠܡܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܘܕܢܨܝܚܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ
Sahd:memSolitar ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܬܦܪܥ ܐܢܬ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ
Sahd:memSolitar [X38]ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ