simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܠܝ ܚܣܝܐ ܕܒܟܠܡܕܡ X ܀ XܝXܝX Xܥܘܘܪܝܢ̈ ܘXܪܝܢ ܂ ܐܓܪܬܐ ܐܢܬ ܫܐܠܐ ܫܠܡܟ ܒܡܪܝܐ ܂ ܝ ܟܕ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܒܡܪܝܐ ܬܬܢܛܪ ܘܥܗܕ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܣܝܠܒܣܛܪܘܣ ܂ ܡܕܝܢ̣ ܚܘܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܢ ܂ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܚܫܚ ܒܗܝܢ ܝX ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܠܝܬ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܚܫ ܘܢܡܘܬ ܒܒܣܪ ܂ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܩܪܝܬ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܐܡ̇ܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܣܝܡܐ ܬܡܢ ܂ ܘܛܡܘܪ ܐܩܠܝܕܐ̈ ܬܡܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܂ ܛܦܝ ܐܢܘܢ ܒܐܦܘܗܝ̈ ܕܬܢܝܢܐ ܂ ܘܐܚܘܕ ܝ ܒܩܘܦܠܐ ܕܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܂ ܡܪܝܐ ܐܒܐ ܕ ܬܡܐ ܂ ܡܚܝܠܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܝܠܝܢ ܝ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝ ܝܘܡܢܐ ܝܬܡܬܐ ܘܕܘܝܬܐ ܂ ܘܣܒܪܝ̣
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܡܐ ܒܣܒܐ̈ ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܐܦܣܘܣ ܂ ܡܟܝܠ ܦܩ̇ܕ ܐܢܐ̣ ܐܢܬ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܝܝ- ܕܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܂ ܘܨܒܝܬ ܕܬܛܥܐ ܒܢ
Ps-Zach:EccHist ܒܩܝܢܕܘܢܣ ܂ ܐܟܙܢܐ ܝ ܓܝܪ ܕܢܒܥܐ ܐܢܫ ܕܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܢܬ ܕܒܝܫܐ ܂ ܕܐܢ ܬܓܡܪܝܘܗܝ ܪܘܫܥܐ ܣܓܝܐܐ ܡܦܓܥ ܒܟ ܂ ܘܢ̇ܦܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܙܟܐ ܠܡܢܣܝܢܐ ܂ ܘܥܡܢ ܬܬܒܣܡ X ܒܙܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܟܕ ܬܗ ܐܢܬ ܚܘ ܬܟ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܝܬ ܂ ܐܠܐ ܗܝܡܢ ܗܫܐ ܐܘ ܗܘܪ̤ܐ ܆ ܕܬܫܟܚ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܣܝܡܬ ܝ ܡܠܟܐ̈ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܫܟܚ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܚܘܢ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ̈ ܘܐܚܕܘܗܝ ܂ ܘܫܐܠܘܗܝ ܕܡ ܂ ܢ ܐ̇ܝܡܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܡܐ ܕܢܚܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܗܡܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܘܠܕ ܡܬܚܫܒܢ ܐܢܬ ܟܕ ܟܪܢܘܣ ܘܙܒܢܐ ܆ ܕܟܡܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܬܠܒܘܟX ܂ ܗܟܘܬ ܠܒܟ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܟܢ ܠܥܠܡ ܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܂ ܘܨܥܝܪܐ̈ ܘܢܘܟܪܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܩܪܢܝ̈ ܐܝܩܪ ܂ ܘܫܝܘܛܝ ܢܨܛ̣ܥܪܘ̣ܢ ܂ ܚ̇ܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܦܪܥܘܢ ܆ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܡܛܘܠX ܗܕܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܘܫܐ 1 ܐܬܦܩܕ ܕܢܐܡܪ ܠܦܪܥܘܢ ܗܟܘܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܚܙܐ ܠܐܒܝ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܐܢܬ ܢܛܘܪܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܦܩ̇ܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܇ ܐܢ 3ܐܬ̣ܐ ܓܒܪܐ ܠܘܬܟ ܝ ܘܡܠܠ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܐܢܬ X ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣ ܐܢܬ 2ܝ̇ܕܥ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܐܘ ܗ̣ܢܘܢ ܂ 5ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܪܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܢܣܒܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܫܡܝܥ ܥܠܝܗܘܢ ܨ̇ܒܐ ܗܘܝܬ ܕܬܕܥ ܂ ܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܐܡܝܪܢ ܘܪܫܝܡܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܂ ܙܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܫܝܡܢ ܒܢܒܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܡܕܓܠܬ ܠܝ̣ ܙ̇ܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܕܥܠ ܗܠܝܢ 1ܟܕ ܡܣܟܠ ܐܢܬ ܠܝ ܬܦܝܣܢܝ ܂ ܐܢܬ ܒܨܥܪܐ ܂ 5ܘܐܚܪܝܢܐ ܝ ܪܡ ܡܢ ܗܢܐ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܘܒܒ ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܟܣܐ ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܐܬܓܠܝ ܠܟ ܂ 7ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܫܬܘܚܪ ܡܢ ܕܬܐܡܪ ܐܢܬ ܕܗܘܝܢ ܟܘܠ ܫܥ ܙܘܥܐ̈ ܘܚܣܝܪܘܬ ܝ ܂ X ܇ XX ܡܛܪܐ ܂ ܘܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܥܡ ܚܒܪܝܟ̈ ܂ ܘܥܢܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܡܥܩ ܐܢܐ ܝ ܥܠ ܐܢܬ ܥܠܝ ܂ ܐܠܐ ܚܘܣ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ̣ ܘܟܦܘܪ ܒܗ ܂ ܘܐܠܐ̣ ܡܐܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܡܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ 0 ܗܟܘܬ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܂ ܘܗܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܐܢܬ ܕܐ̣ܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܂ ܕܚܘܪ ܒܫܡܝܐ ܘܡܢܝ ܝ ܟܘܟܒܐ̈ ܇ ܐܢ ܡܫܟܢܢ