simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܦܝܟ̈ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܃ ܥܘܠ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ ܆ ܘܥܒܕ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ̣ ܘܢܥܘܠ ܥܡܟ ܂ ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܡܐ ܕܢܚܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܗܡܢ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܘܠܕ ܡܬܚܫܒܢ ܐܢܬ ܟܕ ܟܪܢܘܣ ܘܙܒܢܐ ܆ ܕܟܡܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܬܠܒܘܟX ܂ ܗܟܘܬ ܠܒܟ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܫ ܕܒܨܝܪ ܐܢܬ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܂ ܕܐܝܢܘ ܠܫܢܐ ܕܩܕܝܡ ܆ ܕܐ̇ܡܪ ܝܝ ܒܗ ܕܐܢ ܚܫ̇ܒ
Ps-Zach:EccHist ܘܢܩܛܠܟ ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܡܪ ܆ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟܬܝ3̈ ܛܡܪܘ ܠܝ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܘܢܣܝܡ ܠܟ ܬܘܩܠܬܐ ܇ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܕܪܕܐ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܣܝܠܒܣܛܪܣ ܂ ܕܟܕ ܬܩܪܐ ܐܢܬ ܂ ܒܐܝܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܚܦܛ ܐܢܬ ܠܢ ܕܢܗܝܡܢ ܂ ܓܒܪܐ ܕܡܘܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܢܝܬ̣ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܡܪܝ ܂ ܩܕܡܬ ܝ ܐܡܪܬ ܠܟ ܕܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢ ܠܐ ܬ ܐܙܠ ܘܬܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܣܒܘܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܕܬܬܚܫܒ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܚܘܢ ܘܣܦ ܂ ܕܠܐ ܬܦܠ ܒܚܪܒܐ ܕܢܝܙܟܐ̈ ܐܢܬ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܚܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܕܢܥܒܕ ܬܒܥܬܗ ܒܥܝܪܬܐ ܂ ܘܛܪ
Ps-Zach:EccHist ܐܘ ܠܐܡܟ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܂ X X ܃ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܘ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܐܢܬ ܥܡ ܐܡܝ ܂ ܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܠܥܕܬܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܪܚܡ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܚܙܐ ܠܐܒܝ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܐܢܬ ܢܛܘܪܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܦܩ̇ܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܙܟܐ ܠܡܢܣܝܢܐ ܂ ܘܥܡܢ ܬܬܒܣܡ X ܒܙܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܟܕ ܬܗ ܐܢܬ ܚܘ ܬܟ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܝܬ ܂ ܐܠܐ ܗܝܡܢ ܗܫܐ ܐܘ ܗܘܪ̤ܐ ܆ ܕܬܫܟܚ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܠܝ ܚܣܝܐ ܕܒܟܠܡܕܡ X ܀ XܝXܝX Xܥܘܘܪܝܢ̈ ܘXܪܝܢ ܂ ܐܓܪܬܐ ܐܢܬ ܫܐܠܐ ܫܠܡܟ ܒܡܪܝܐ ܂ ܝ ܟܕ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܒܡܪܝܐ ܬܬܢܛܪ ܘܥܗܕ
Ps-Zach:EccHist ܐܘ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܂ 1ܠܡܫܝܚܐ ܛܒ ܡܢܟ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܘ ܠܐܡܟ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ ܂ ܕܠܝ ܂ X X ܃ ܪܚܡ
Ps-Zach:EccHist ܠܗ 13ܠܡܫܝܚܐ ܂ ·ܝ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܠܝܐ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ̣ ܠܐ ܟܦܪ ܐܢܐ ܒܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܡܢ ܐ ܟܐ 12ܝܕܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܘ ܙܡܒܪܝ ܂ ܕܐܩܪܐ ܐܢܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܐܢܬ ܚܕܬ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܫܡ ܐܠܗܗ ܂ ܘܣܝܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܟܕ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܠܡܪ̣ܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܗܟܘܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܣܝܡܐ ܬܡܢ ܂ ܘܛܡܘܪ ܐܩܠܝܕܐ̈ ܬܡܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܟܢ ܠܥܠܡ ܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܂ ܘܨܥܝܪܐ̈ ܘܢܘܟܪܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܩܪܢܝ̈ ܐܝܩܪ ܂ ܘܫܝܘܛܝ ܢܨܛ̣ܥܪܘ̣ܢ ܂ ܚ̇ܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܡܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ 0 ܗܟܘܬ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܂ ܘܗܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܐܢܬ ܕܐ̣ܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܂ ܕܚܘܪ ܒܫܡܝܐ ܘܡܢܝ ܝ ܟܘܟܒܐ̈ ܇ ܐܢ ܡܫܟܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝܐ̇ ܐܠܗܢ ܂ ܐܢ ܗܟܢܐ ܚܙܝܬ ܚܒܝܒܢ ܂ ܘܒܝܘܡܬܢ̈ ܐܨܛܒܝ ܐܢܬ ܘܡܣܟܐ ܐܢܐ ܕܐܫܡܥ ܡܢܗ ܡܕܡ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܥܢܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܒܪ ܟ
Ps-Zach:EccHist ܬܫܡܥ ܐܓܝܒܬܢܝ ܂ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܫܘܘܕܝܝ̈ ܠܡܩܡܘ ܂ 3ܘܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܂ ܝܗܘܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܡܢܝ 2ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܂ ܡܪܝܐ ܐܒܐ ܕ ܬܡܐ ܂ ܡܚܝܠܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܝܠܝܢ ܝ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ ܂ ܘܐܝܬܝ ܝܘܡܢܐ ܝܬܡܬܐ ܘܕܘܝܬܐ ܂ ܘܣܒܪܝ̣