simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܬܟܠܬ ܠܗܦܟܬܐ ܕܡܢܢ ܂ ܕܗܘܝܐ ܗܘܬ ܥܠܝܟ ܐܬ̇ܐ ܂ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ ܕܠܐ ܐܪܥܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܫܝܠܘܢ ܂ ܫܦܝܪ ܥ̇ܒܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܂ ܩܘܡ ܣܩ ܒܥܓܠ ܠXܙܘܪܫܠܡ ܂ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܠܘܩܝܢܐ̇ ܠܘܩܝܢܐ̣ ܠܘܩܝܢܐ ܆ ܘܐܢܐ̣ ܐܡܪܬ ܂ ܡ̇ܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܪ ܐ ܦܫܘܛ ܐܝܕܝܟ̈ ܂ ܝ ܘܐܪ ܡܝܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܡܛܘܠ ܕܗܐ ܐܢܬ ܆ ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܡܬܦܨܚ ܒܣܘܪܗܒܐ ܕܫܒܪܘܬܐ ܕܒܪܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܪܒ ܘܥܫܝܢ ܚܝܠܗ ܂ ܚܘܬ ܒܫܡܗ̣ ܘܟܠܝ ܬܢܝܢܐ ܩܢ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܇ ܐܢܬ ܂ ܐܡܪܘ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܫܪ ܪܐ ܝܝ ܡܫܝܚܐ ܆ ܕܡܟܪܙ
Ps-Zach:EccHist ܒܪܟܝܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝX ܗܕܐ ܂ ܘܚܕܬܝܗ̇ ܒܪܘܚܐ ܂ ܘܡܢ ܕܪܝܫ ܐܢܬ ܚܫܘܟܐ ܠܢܗ ܪܐ ܂ ܘܡܢ ܛܥܝܘܬ ܐ ܠܫܪܪܐ ܂ ܘܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܆
Ps-Zach:EccHist ܒܥܠܡܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܫܟܚ ܒܗܕܐ ܠܡܬܦܠܛܘ ܂ ܘܥܓܠ ܐܬܚܠܡ ܂ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܬ ܬܗܘܐ ܒܥܕܠܝܐ ܂ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܫܠܕܐ ܡܟܪܟ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܣܝܡܬ ܝ ܡܠܟܐ̈ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܫܟܚ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܚܘܢ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ̈ ܘܐܚܕܘܗܝ ܂ ܘܫܐܠܘܗܝ ܕܡ ܂ ܢ ܐ̇ܝܡܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܩܒܠܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܣܦܘܬܐ̈ ܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܕܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ
Ps-Zach:EccHist ܐܡ̣ܪܬ̣ ܘܗܘܬ ܂ ܘܡܢ ܝX ܦܘܡܟ ܢܦ̣ܩܬ ܂ ܕܪ ܚܗ̣̇ ܐܝܟ ܪ ܚܐ ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪܬ ܂ ܡܪܝ ܆ ܠܝ̣ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܘܬ ܟܟܪܝܬܐ ܒܬܘܢܝ ܂ ܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܬܚܠܡ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܫܒܪܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܂ ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܇ ܘܟܕ ܂ X ܙ X ܡܢ ܟܕܘ ܪܬܚ ܕܡܗܘܢ ܆ ܚܘܬ ܣܚܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܕܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐ ܢ ܬܥܒܪ ܒܡܝܐ̣̈ ܥܡܟ ܐܢܐ ܂ ܘܢܗܪܘܬܐ̈ ܠܐ ܢܓܪܦܘܢܟ ܂ ܝ ܐܢܬ ܒܗ ܂ ܕܠܐ ܬܕܚܠ ܡܛܠ ܕܦܪܩܬܟ ܂ ܩܪܝܬܟ ܒܫܡܟ̣ ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܬܕܥ̣ ܕܡܬܝܒ ܗܘ ܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܒܠܒܢ ܕܢܬܝܒܟ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܕܩܘܫܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐ̣ܡܪ ܡ̇ܢX ܕܨܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܥܡ ܚܒܪܝܟ̈ ܂ ܘܥܢܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܡܥܩ ܐܢܐ ܝ ܥܠ ܐܢܬ ܥܠܝ ܂ ܐܠܐ ܚܘܣ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ̣ ܘܟܦܘܪ ܒܗ ܂ ܘܐܠܐ̣ ܡܐܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܟ ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܕܘܟܬܐ ܡܨܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢܐ ܠܘܩܝܢܘܣ ܚܠܫܐ̣ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܐܢܬ3 ܓܝܪ ܡܪܝ̣ ܡ̇ܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܡܚܦܛ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ 5ܕܢܥܒܕܘܢ ܂ ܘܥܓܠ ܝ̇ ܛܝܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝ ܚܝܠܬܢܐ ܕܡܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܬܫܒܚܬܗ̈ ܂ ܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܡܐ ܒܣܒܐ̈ ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܐܦܣܘܣ ܂ ܡܟܝܠ ܦܩ̇ܕ ܐܢܐ̣ ܐܢܬ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܝܝ- ܕܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܂ ܘܨܒܝܬ ܕܬܛܥܐ ܒܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܫܠܝܬ ܂ ܘܐܬܛܦܝܣ ܦܛܪܐ ܟܕ ܡܬܬܘܐ ܂ ܘܩܡ ܝܝ ܘܫܒܩܗ̇ ܠܓܙܐ ܐܢܬ ܦܛܪܐ ܂ ܐܢܐ ܪܕܝܦX ܐܢܐ ܒܥܒ̣ܕܝ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܃ ܘܐܢܬ ܝܬܝܒ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܠܝܬ ܠܟ ܫܪܪܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܐX ܝ ܗܘܐ ܘܡܪܟܢ ܪܫܗ̣ ܘܫܠܐ ܂ ܐܢܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬܘܦܛܣ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܓܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܠܡܚܣܢ ܐܬܬܦܝܣ ܘܥ̣ܠ ܆ ܐܬܩܒܠ ܡܢ ܦܐܛܪܝܐܪܟܐ ܘܐܦ ܐܢܬ ܃ ܥܘܠ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ ܆ ܘܥܒܕ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܬܒܥ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܦܪܥܘܢ ܆ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܡܛܘܠX ܗܕܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܘܫܐ 1 ܐܬܦܩܕ ܕܢܐܡܪ ܠܦܪܥܘܢ ܗܟܘܬ ܂