simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܥܡ ܦܘܠܘܣ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܂ ܕܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܘܗܝܡܢ ܐܢܬ ܘܡܠܟܐ ܘܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܗܫܐ̣ ܐܢܬ 2ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝ ܇ ܐܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܫܠܡ ܂ ܟܕ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܦܬܚ ܠܢ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܒܥܓܠ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ ܢܦܬܚ
Ps-Zach:EccHist ܘܐܡܪܘ ܂ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܢܝܙܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܪܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣ ܐܢܬ 2ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܒܪܐ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ܂ ܗܝܕܝܢ ܬܣܬܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܟܕ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܒܡܪܝܐ ܬܬܢܛܪ ܘܥܗܕ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܚܦܛ ܐܢܬ ܠܢ ܕܢܗܝܡܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܠܡܢܐ ܪܓܝܙ ܐܢܬ ܘܚܡܬܢ ܥܠ ܓܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܒܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܠܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܠܟ ܕܐܢܬ ܡܡܠܟ ܐܢܬ ܘܥܓܠ ܂ ܘܡܛܘܠ
Ps-Zach:EccHist 2ܠܡܥܪܬܐ ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܬܪܥܐ̈ ܕܢܚܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܡ ܬܬܩܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܒܩܢܘܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܬܚܬ
Ps-Zach:EccHist 11ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܂ ܕܒܬܟܫܦܬܟ̈ ܚܣܝܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܒܟ ܂ ܘܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܒܩܝܢܕܘܢܣ ܂ ܐܟܙܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܛܪܐ ܂ ܘܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܟܣܐ ܥܠ ܚܙܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܢܒܝܐ ܇ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ ܘܡܢܐ