simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܠܨܒܝܢܢ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝXܒܝܢܢ ܐܢܬ ܐܠܦܗ ܆ ܐܡܪܝ ܠܘܬܗ ܂ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܫܕܪܢܟ̣ ܕܬܦܝܣX ܟܕ ܡܪܬ ܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܪ̣ܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܗܟܘܬ ܐ̇ܡܪ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܂ ܕܬܘܒ̣ ܐܢܬ ܐܩܠܝܕܐ̈ ܬܡܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܟܕ ܡܨܠܐ