simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܗܘ ܓܒܪܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢܐ ܡܫܚܬܟ ܐܢܬ ܚܕܐ ܒܐܪܒܥ : ܥܠ ܕܥܒܕ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܚܣ . ܐܡܪ ܠܗ ܢܬܢ ܠܕܘܝܕ :
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܪܗܛܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܡܬ ܬܡܘܬ ܐܚܝܡܠܟ :
P:Sam [AB] ܒܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܡ : ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܩܝܬܪܐ̈ ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܬ ܠܬܡܢ ܠܩܪܝܬܐ : ܗܐ ܦܓܥ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܕܘܝܕ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐܒܢܝܪ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܠܫܐܘܠ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ ܡܪܝܐ ܕܬܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܕܪܟ ܐܢܬ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈
P:Sam [AB] . ܒܬܪ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ
P:Sam [AB] ܡܠܟܐ ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ
P:Sam [AB] ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܘܗܟܢܐ ܢܘܣܦ ܠܝ : ܐܢ ܠܐ ܪܒ ܐܢܬ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ
P:Sam [AB] : ܘܠܘܬ ܐܒܘܟ ܠܐ ܬܘܒܠܢܝ . ܘܐܡܪ ܝܘܢܬܢ ܚܣ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܐܥܠܬ ܠܥܒܕܟ ܥܡܟ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܩܛܘܠܝܢܝ
P:Sam [AB] : ܘܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܒܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܝܟܘ ܠܐ ܢܛܪܬ ܠܡܪܟ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ
P:Sam [AB] : ܠܐ ܒܐܬ ܐܢܫ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ : ܘܒܐܫܐ ܠܟ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܦܘܩ ܘܡܠܠ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܒܡܪܝܐ ܝܡܝܬ : ܕܐܢ ܠܐ ܢܦܩ
P:Sam [AB] ܥܒܕܬ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܢܬ ܠܥܢܝܟ ܘܐܬܠ ܠܚܒܪܟ : ܘܢܕܡܟ ܥܡܗܝܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐ ܗܢܐ .
P:Sam [AB] ܥܡܝ . ܘܚܘܝܘ ܠܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬ ܬܕܚܠ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܒܥܐ ܢܦܫܝ : ܒܥܐ ܐܦ ܢܦܫܟ : ܡܛܠ ܕܢܛܘܪܐ
P:Sam [AB] ܥܠ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܝ . ܘܐܬܒܐܫ ܠܐܒܢܝܪ ܛܒ ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܘܫܡܗ̇ ܪܨܦܐ ܒܪܬ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܐܫܒܫܘܠ ܠܐܒܢܝܪ : ܠܡܢܐ ܥܐܠ
P:Sam [AB] ܠܝ . ܘܠܐ ܨܒܐ ܠܡܫܡܥܗ̇ . ܘܩܪܐ ܠܛܠܝܐ ܡܫܡܫܢܗ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܢܬ ܙܠܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܟܝܠ ܕܥܒܕܬ ܒܝ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ : ܡܫܕܪ
P:Sam [AB] ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܟܝܫ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬ ܬܕܥ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܡܕܥ ܬܕܥ ܕܥܡܝ ܬܦܘܩ ܠܡܫܪܝܬܐ :
P:Sam [AB] : ܡܢ ܕܘܝܕ ܕܒܬܪ ܝܘܐܒ . ܘܥܡܣܐ ܡܦܠܦܠ ܗܘܐ ܒܕܡܗ : ܘܪܡܐ ܐܢܬ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܐܒ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܡܢ
P:Sam [AB] ܡܢܝ : ܐܥܒܕ ܠܟ . ܘܥܒܪܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܝܘܪܕܢܢ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܥܒܪ : ܐܢܬ ܒܡܗܡ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝ̈ . ܘܟܠ ܕܒܥܐ
P:Sam [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܬ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ