simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܬ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ
P:Sam [AB] : ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܥܡܠܩܝܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܩܘܡ ܥܠܝ ܘܩܛܘܠܝܢܝ : ܐܢܬ ܠܒܣܬܪܗ ܘܚܙܢܝ ܘܩܪܢܝ : ܘܐܡܪܬ ܗܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܢ
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܐܒܘܟ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ : ܘܓܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ : ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܢܢܗܪ ܚܫܘܟܝ . ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ ܬܦܪܘܩ : ܘܥܝܢܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ .
P:Sam [AB] ܡܪܝ ܒܬܪ ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܐܢܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܦܬܓܡܝܟ̈ . ܘܐܝܟ ܠܒܟ ܥܒܕܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܢܘܣܦ ܥܒܕܟ ܕܘܝܕ ܕܢܐܡܪ ܠܟ : ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܫܛܝܐ̈ : ܗܫܐ ܐܡܪ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܟܠܐ ܠܝ ܐܢܬ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܐ ܠܐܝܟܐ ܐܘܒܠ ܚܣܕܝ : ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܡܬܚܫܒ
P:Sam [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܒܘܟ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ : ܘܓܒܪܐ̈ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ :
P:Sam [AB] ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܣܩ : ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܫܠܡ ܐܢܬ . ܘܫܐܠ ܕܘܝܕ ܒܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܐܣܩ ܥܠ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ
P:Sam [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܫܐܘܠ : ܕܐܥܒܪ ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܐܢܬ : ܘܐܣܩܝ ܠܝ ܠܡܢ ܕܐܡܪ ܠܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܗܐ ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] ܥܡܝ : ܗܘܐ ܐܢܬ ܠܝ ܛܥܢܐ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܠܩܪܝܬܐ : ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܨܪܝܐ ܟܘܬܝܢܗ : ܘܥܦܪܐ ܪܡܐ ܒܪܝܫܗ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢ ܥܒܪ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܪܗܛܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܡܬ ܬܡܘܬ ܐܚܝܡܠܟ :
P:Sam [AB] . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܡܦܨܐ
P:Sam [AB] ܛܒ . ܘܬܐܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܛܫܝܬ ܬܡܢ ܒܝܘܡܐ ܕܡܚܪ : ܘܬܬܒ ܥܠ ܐܢܬ : ܘܡܬܦܩܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܬܦܩܕ ܡܘܬܒܟ . ܘܠܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܡܬܒܥܐ
P:Sam [AB] ܕܐܒܢܝܪ ܒܪ ܢܝܪ ܠܡܫܕܠܘܬܟ ܐܬܐ : ܘܠܡܕܥ ܡܦܩܟ ܘܡܥܠܟ : ܐܢܬ ܐܬܐ ܐܒܢܝܪ ܠܘܬܟ : ܠܡܢܐ ܫܕܪܬܝܗܝ ܘܐܙܠ ܡܢ ܠܘܬܟ . ܠܐ ܝܕܥ
P:Sam [AB] ܠܥܒܕܝܟ̈ ܘܠܒܪܟ ܕܘܝܕ . ܘܐܬܘ ܥܠܝܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ ܐܢܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܝܘܡܐ ܛܒܐ ܐܬܝܢ : ܗܒ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
P:Sam [AB] ܠܝ . ܘܠܐ ܨܒܐ ܠܡܫܡܥܗ̇ . ܘܩܪܐ ܠܛܠܝܐ ܡܫܡܫܢܗ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܢܬ ܙܠܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܟܝܠ ܕܥܒܕܬ ܒܝ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ : ܡܫܕܪ
P:Sam [AB] ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܐܢܬ ܢܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܐܠܗܐ : ܐܚܘܬ ܒܬܪ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ
P:Sam [AB] ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ : ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܠܐ ܥܢܐ ܐܢܬ ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ
P:Sam [AB] ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܟܝܫ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬ ܬܕܥ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܡܕܥ ܬܕܥ ܕܥܡܝ ܬܦܘܩ ܠܡܫܪܝܬܐ :