simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܡܝܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܟܘܫܝ : ܙܠ ܚܘܐ ܠܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬ . ܐܢܬ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ . ܠܐ ܬܣܒܪ ܝܘܡܢܐ : ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܣܒܪ
P:Sam [AB] : ܘܠܘܬ ܐܒܘܟ ܠܐ ܬܘܒܠܢܝ . ܘܐܡܪ ܝܘܢܬܢ ܚܣ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܐܥܠܬ ܠܥܒܕܟ ܥܡܟ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܩܛܘܠܝܢܝ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܕܣܒܪܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ . ܐܢܬ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ
P:Sam [AB] ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܡܢܘܢ : ܠܬܡܪ ܚܬܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܐܚܝ ܪܚܡ ܐܢܐ . ܐܢܬ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܡܢ ܨܦܪ ܠܨܦܪ : ܠܐ ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܒܐܘܪܚܐ . ܘܠܐ ܨܒܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐ ܐܟܠ ܐܢܐ . ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ : ܘܐܟܘܠ ܘܢܗܘܐ ܒܟ ܚܝܠܐ : ܡܛܠ ܕܐܙܠ
P:Sam [AB] : ܘܗܘ ܓܒܪܐ ܗܘ ܩܪܒܬܢܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ . ܨܚ ܝܒ ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܐܙܠ ܥܠ ܦܠܫܬܝܐ ܗܢܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ
P:Sam [AB] ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ ܐܢܬ . ܘܕܓܠ ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ