simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܡܢܐ ܐܬܢܟܠܬܘܢ ܥܠܝ ܐܢܬ ܘܒܪ ܐܝܫܝ :
P:Sam [AB] : ܘܐܡܪ : ܐܢܬ ܗܘ ܗܢܐ ܥܫܐܝܠ
P:Sam [AB] : ܡܛܠ ܕܢܛܘܪܐ ܐܢܬ ܥܡܝ .
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ :
P:Sam [AB] : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ .
P:Sam [AB] ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ
P:Sam [AB] ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܬܝܒ ܐܢܬ ܠܘܬ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܫܡܥ ܐܦ ܐܢܬ ܒܩܠܐ ܕܐܡܬܟ :
P:Sam [AB] ܙܟܝܐ : ܘܩܛܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܡܓܢ
P:Sam [AB] ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:Sam [AB] : ܡܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܝ ܕܡܪܝܐ ܥܒܪ
P:Sam [AB] : ܗܐ ܦܓܥ ܐܢܬ ܒܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܢܚܬܝܢ
P:Sam [AB] ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܛܒ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
P:Sam [AB] : ܡܢ ܐܝܕܐ ܐܢܬ ܩܪܝܬܐ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܡܠܟܐ : ܫܐܠ ܐܢܬ ܒܪ ܡܢܘ ܥܠܝܡܐ
P:Sam [AB] ܝܕܥܬ ܕܡܡܠܟܘ ܡܡܠܟ ܐܢܬ : ܘܡܬܩܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟ̈
P:Sam [AB] ܠܗ : ܗܐ ܐܢܬ ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈
P:Sam [AB] ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܒܬܪ ܟܠܒܐ
P:Sam [AB] : ܡܢ ܡܢ ܐܢܬ : ܡܢ ܕܘܝܕ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ