simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܠܝ . ܫܐܠ ܠܗܢܘܢ ܕܫܡܥܘ ܂ ܡܢܐ ܡܠܠܬ ܥܡܗܘܢ . ܗܐ ܗܢܘܢ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬܟܢܫܝܢ . ܘܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܠܐ ܡܠܠܬ . ܡܢܐ ܡܫܐܠ
P:John [AB] ܚܟܡ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܐܢܬ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ
P:John [AB] ܠܝ ܆ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ . ܐܢܬ ܡܪܝ ܆ ܪܓܠܝ̈ ܡܫܝܓ
P:John [AB] ܦܬܓܡܐ ܠܪܒ ܟܗܢܐ̈ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢ ܒܝܫܐܝܬ ܐܢܬ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܂ ܡܚܝܗܝ ܥܠ ܦܟܗ ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܝܗܒ
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ . ܪܥܝ ܠܝ ܐܡܪܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܝܢ ܡܪܝ .
P:John [AB] ܥܡܗ̇ . ܘܫܒܩܬ ܩܘܠܬܗ̇ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܙܠܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܡܪܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܡܪ ܂ ܡܢܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܇ ܐܘ ܡܢܐ ܡܡܠܠ
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ .
P:John [AB] ܠܝ ܆ ܘܟܪܝܬ ܠܗ ܠܟܐܦܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܐܢܬ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ
P:John [AB] ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ
P:John [AB] ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܥܪܒܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܕܬܠܬ ܐܢܬ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ
P:John [AB] ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
P:John [AB] ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܛܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ . ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ .
P:John [AB] ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܆ ܘܐܒܝ ܒܝ ܆ ܡܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܆ ܡܢ ܐܢܬ ܂ ܚܙܐ ܠܐܒܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ ܚܘܢ ܐܒܐ . ܠܐ ܡܗܝܡܢ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܆ ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܐܢܐ ܂ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢܬ ܡܢ
P:John [AB] ܐܒܝ ܠܘܬܟ : ܒܗܘ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ . ܥܒܕܐ ܗܘ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܕܐܥܒܕ ܁ ܫܠܡܬܗ . ܘܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ
P:John [AB] ܟܠܟ ܒܚܛܗܐ̈ ܐܬܝܠܕܬ : ܘܐܢܬ ܆ ܡܠܦ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܐܢܬ ܗܘܐ ܗܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ . ܥܢܘ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ .
P:John [AB] ܫܩܠܬܝܗܝ ܂ ܐܡܪ ܠܝ ܐܝܟܐ ܣܡܬܝܗܝ . ܐܙܠ ܐܫܩܠܝܘܗܝ . ܐܡܪ ܐܢܬ ܐܢܬܝ . ܗܝ ܕܝܢ ܣܒܪܬ ܂ ܕܓܢܢܐ ܗܘ . ܘܐܡܪܐ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܐܢ
P:John [AB] ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐܣܝ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܡܪܝ ܅ ܕܐܗܝܡܢ ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܕܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܆ ܘܐܫܟܚܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܡܗܝܡܢ
P:John [AB] ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܁ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠܐ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܢܫ ܐܢܬ . ܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܒܝܐ ܢܫܒܐ . ܘܩܠܗ̇ ܫܡܥ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥ
P:John [AB] ܠܢ . ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܣܬܘܪܘ ܐܢܬ ܐܟܠܢܝ ܀ ܥܢܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܚܘܐ