simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܡܢ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܆ ܣܓܝ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܂ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ .
P:John [AB] ܕܡܢ ܕܡܠܬܝ ܢܛܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܢܛܥܡ ܠܥܠܡ ܆ ܠܡܐ ܐܢܬ ܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܗܫܐ ܝܕܥܢ ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܟ . ܐܒܪܗܡ ܡܝܬ ܘܢܒܝܐ̈ : ܘܐܢܬ ܐܡܪ
P:John [AB] ܂ ܠܐ ܗܘܝܬ ܪܚܡܗ ܕܩܣܪ . ܟܠ ܡܢ ܓܝܪ ܕܢܦܫܗ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܆ ܐܢܬ ܕܢܫܪܝܘܗܝ . ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܐܢ ܠܗܢܐ ܫܪܐ
P:John [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܢܩܘܬܝ̈ ܀ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ ܐܢܬ .
P:John [AB] ܕܐܢܫ ܢܫܐܠܟ . ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܬ ܀ ܐܡܪ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ
P:John [AB] ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܆ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܀ ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ .
P:John [AB] ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ . ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܆ ܪܚܡ
P:John [AB] . ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܪܓܡܝܢ ܚܢܢ ܠܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ
P:John [AB] ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܬܬܪܝܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ . ܐܢܬ . ܚܢܢ ܫܡܥܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܠܥܠܡ ܡܩܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘ ܂ ܘܬܚܙܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܘ ܂ ܘܚܙܘ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܪܒܢ ܂ ܐܝܟܐ ܗܘܐ
P:John [AB] ܁ ܥܒܕ ܒܥܓܠ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܂ ܡܢ ܗܢܘܢ ܣܡܝܟܐ̈ ܂ ܕܥܠ ܐܢܬ ܠܚܡܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬܥܠܠ ܒܗ ܣܛܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܡܕܡ ܕܥܒܕ
P:John [AB] . ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ . ܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬܟ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܡܗܝܡܢ
P:John [AB] ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܁ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠܐ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܢܫ ܐܢܬ . ܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܒܝܐ ܢܫܒܐ . ܘܩܠܗ̇ ܫܡܥ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥ
P:John [AB] ܢܦܫܢ . ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܁ ܐܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܐܢܬ . ܘܚܕܪܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܣܒ
P:John [AB] ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ . ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܝܠܝܕ ܐܢܐ . ܘܠܗܕܐ ܐܬܝܬ ܐܢܬ ܡܟܐ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ .
P:John [AB] ܥܡܗ̇ . ܘܫܒܩܬ ܩܘܠܬܗ̇ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܙܠܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܡܪܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܡܪ ܂ ܡܢܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܇ ܐܘ ܡܢܐ ܡܡܠܠ
P:John [AB] . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܫܐܠܟ . ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܢܬ ܆ ܘܦܠܐܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ
P:John [AB] . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ
P:John [AB] ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܇ ܘܡܢܝ ܫܐܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ . ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ
P:John [AB] ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܛܒܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ . ܘܡܐ ܕܪܘܝܘ ܗܝܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ .