simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬ ܨܥܪܬܟ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ̇ ܥܒܕܬ ܠܟ . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡ̇ܨܥܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܠܐ ܓܝܪ ܫܡ̣ܥܬ ܠܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢ ܒܝܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܡܠܠ ܐܢܬ· ܐ . ܝܟܢܐ ܘܠܝܝܢ ܠܘܬܝ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܡܬܘܘ ܠܟ ܒܟܝܐ . ܘܕܐ ܓܝܪ ܡ̇ܘܕܥܐ ܠܢ ܆ ܕܠܘ X ܝܘܬܢ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܐܢܬ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܐܒܘܢ ܕܘܟܢܐ ܡܢ X ܫ : ܠܝ ܟܕ ܓ̇ . ܚܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܚܣܢܘܢ- ܫܐܕܐ̈ ܘܫܩܠܘ ܗܘܢܝ : ܐܢܬ ܒܗܘܢܗ ܘܡܕܘܕ . ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܐܣܬܟܠܬ . ܘܫܐܠܬܗ ܕܢܐ ܫܚܝܩ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܥܢܝܟ ܇ ܟܕ ¹ܗܟܢܐ ܬܫܘܛܝܘܗܝ . ܐܘ ²ܐܝ̇ܟܢܐ ܬܫܐܠ ܡܢܗ ܐܢܬ ܡܢ ܟܦܢܗ : ܘܠܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܆ ܘܐ . ܝܟܢܐ ܬܩ̣ܪܝܘܘܝ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܬܘܬܐ̈ . ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ . ܐ . ܬܐ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܢܟ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܡܝܐ . ܡ̇ܚܪܡܐ . ܘܡܛܠ ܕܐ . ܬܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܘܦܘܟ ܗܫܐ̣ ܦܫܝܩ ܠܟ . ܘܘܟܢܐ ܡܠ : ܒܫܝܢ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܆ ܟܕ ܐܢܬ ܡܕܒܚܐ . ܘܬܘܒ̣ ܙܘܘܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ . ܘܕܠܡܐ ܠܡ ܒܥ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܕܬܫܒܩܝܗ̇ ܠܦܠ̣ܚܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܡ ܡܛܠ ܐܢܬ ܆ ܕܗܕܐ ܠܕܘܒܪܝܟ̈ ܡܕܡ . ܠܐ ܡܥܟܪܐ . ܘܐܡܬܝ ܕܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܡܢ ܪܘ̣ܛܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܠ . ܘܡܪܢ ܢܨܠ̣ܚ ܠܟ ܐܢܬ X ܕܝܢ . ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܥܟܪܢܐ ܕܬܦܘܩ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨ ܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܐܟ̣ܪܟ ܐܝܕܘ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܦܟܐ . ܘܦ̇ . ܬܠܗ ܠܦܘܡܗ . ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܘܐ ܩܕܡ ܐܝܠܝܝܢ ܕܟ̇ . ܦܪܝܢ ܒܗ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܠܢ̈ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܝܢ ܣܒܐ ܛܘܒܢܐ ܫܡ̣ܥ ܆ ܐܗ̣ܠ ܒܫܘܒܗܪܘ . ܟܕ ܐܢܬ . ܠܝܬ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܕܝܠܢ ܇ ܘܫ̇ܠܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܕܩܘܡܘ ܒܪܟܘܢ-X ܘܣܒܘܢ ܐܢܬ . ܐܡ̣ܪܘܢ ܠܗ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡ̇ܣܦܪ ¹ܐܢܬ ܆ X ܐܝܟܐ ܡܛܝܒ
JnEph:ActsEastSaints ¹¹ܒܪܝ ܆ ܕܐܪܝܐ ܕܒܬܢܝܢܘܬܗ X ܝ ܠܐ ܬ̇ܒܪ̣ ܠܐ ܗܘܐ ܠܝܓܠܝܓ ܐܢܬ ܘ̣ܘX ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܒܝ ܘܡܢܝܕ ܪܝܫܗX . ¹ܕܗܘܝܬ ܠܡ ܝܕ̇ܥ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܐܠܦ ܆ ܠܐ ܓ̇ܠܙ ܐܢܐ ܠܨܒܝܢܟ . ܗ̇ܝ XX X ܝ-X ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܆ ܐܢܬ ܕܚ̇ܙܝܬ ²ܕܥܠ ܢܝܫܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ : ܘܚܝܝܗ̇̈ ³ܕܢܦܫܐ ܚܦܝܛ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܘܠܐ ܩܪܝܒ ܐܢܐ ܠܟ . ܟܘܠ ܐܢܫ ܘܐܢ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܐܢ ܐܢܬ ܕܘ̇ܠܝܢ ܠܝ̣ ܠܐ ܡܒܣܐ ܐܢܐ . ܬܒ ܒܕܝܪܟ . ܘܫܠܝ ܆ ܘܠܐ ܩܪܝܒ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܢ ܠܐ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܫܘܚܢܐ̈ . ܘܢ̇ܦܠ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܢܬ Xܘܘܝܢ ܠܗ ܆ ܕܟܕ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܬ ܕܡܬܓ̣ܒܪ ܐܢܬ . ܡ̣ܙܕܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܡܛܠ ܡܢܐ ܡ̇ܨܥܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܠܡ ܐܚܝ ܠܐ ܨܥܪܬܟ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ̇ ܥܒܕܬ ܠܟ .
JnEph:ActsEastSaints ܦܪܙܠܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܘܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܫܡ̣ܥ ܆ ܙܥ ܠܒܗ̣ ܐܢܬ . ܘ̇ܥܒܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܐܢ ܘܟܢܐX ܐܝܬܝܟ̣ ܫܝܦܝܪ ܬ̇ ܠܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܚܬܝܢܝܢ ܠܟ ܆ ܕܠܐ ܢܫܒܩܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܬܬܐܠܨ ܇ ܐܘ ܕܝܪܐ ܐܢܬ ܢܦ̣ܝXܬ ܠܡ̣ܥܪܩ ܠܚܣܢܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܡܪܝ ܆ ܐܢ ܦ̇ . ܩܕ
JnEph:ActsEastSaints ܣ̣ܪܐ ܟ̇ܘܣܝܬܐ . - ܥܠܝܝܢ ܠܐ ܓ̇ . ܚܟ ܘܘܝܬ . ܘܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܩܠܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܐܘܒܝܐ ܙܩܝܦܐ ܫܦ̇ܠ ܠܝܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܆