simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܗܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ Xܝ XXXXܠܟ ܕܬܦܠ ܒܐܝܕܘܘܝ̈ ܡܠܦ ܠܟ . ܐ ܢ ܐܢܬ ܡܨܝܢܢ ܕܢܐܚܐX ܐܒܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܐܢX ܕܬܐܚܐ ܒ̇ . ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܝܟܐ ܕܘܘ̇ܐ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܐܢܬ ܡ̇ܣܝܦܪܝܢܝܢ ܠܝܟ . ܘܐܢ ܒܕܘܟ ܐܚܪܝܢ ܆ ܠܝܡܢܐX ܡܣ̇ܬܦܪ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܬܘܬܐ̈ . ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ . ܐ . ܬܐ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܢܟ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܡܝܐ . ܡ̇ܚܪܡܐ . ܘܡܛܠ ܕܐ . ܬܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܛܠ ܕܐܟ̇ܘܠ ܘܐܫ̇ܬܐ ܢܦ̇ܩܬ ܒܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܫܒܘܩ ܠܘ ܐܢܬ . ܘܐܡ̣ܪ . ܕܡܪܝܐ ܕܝ̇ܕܥ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܕܝ̇ܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܢܦܫܟ . ܡܢܐ ܦܠܚܐ ܠܟ ܗܕܐ . ܡܢܐ ³ܚܐܫ ܐܢܬ ܠܟ . ܗ̣ܘX ܕܝܢ ܐܢܬ ܘܘܐ ܒܗ ܐܚܘܗܝ ܡܢ ܠܥܠ . ܘܐܡܪ ܘܘܐ ܥܗ . ܕܥܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܩ̇ܛܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗܠܝܢ ܫܘܚܢܐ̈ . ܘܢ̇ܦܠ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ ܬܡ̇ܗ ܘܘܐ ܒܢ̣ ܟܕ ܐܢܬ ܕܟܕ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܬ ܕܡܬܓ̣ܒܪ ܐܢܬ . ܡ̣ܙܕܟܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܐ ܝ̇ܨܦ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ ܆ ܩܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝ ܦܓܪܝ . ܕܐܝܟ ܫܠܕܐ ܣܪܝܬܐ ܒܩܒܪܐ ܆ ܐܢܬ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ . ܘܩܒܝܪ ܒܦܓܪܗ Xܕܢܡܠ . ܐܢܐ ܓܝܪX ܗܢܐ ܕܚ̇ܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܡܠܝܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܡ̇ܫܐܠ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢܬ ܡܠܦ ܠܟ . ܐ ܢ ܠܘ̇ܘ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܆ ܠܥܦܪܐ ܟܢܬܟ . ܠܡܢܐ ܡܠܐܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܝ ܨܠܘܬܐ ܐܢܬ ܒܕܘܟ ܐܚܪܝܢ ܆ ܠܝܡܢܐX ܡܣ̇ܬܦܪ ܐܢܬ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܝܟܐ ܕܘܘ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܪܡ̣̇ܐ ܠܟ ܬܫܥܝܬܐ̈ . ܘܠܘܝ ܕܝܢ ܣܩܥܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܚܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬ̣ܒܥܐ ²ܒܗ ܬܘܕܝܬܐ ܇
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܕܪܟ ܢܦܫܟ . ܕܠܐ ܬܡܘܬ ܒܝܫܐܝܬ . ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ ܒܗܕܐ ܡܪ-ܝܢܬܐ ܐܘ ܬܚ̣ܙܐ ܐܦܝ̈ . ܘܐܢ ܠܐ . ܡܐ̇ܬ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܠܐ ܠܟܠ ܫܘܚܢܐ ܕܚܛܗܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܟ ܆ ܒܥܓܠ ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܢܝܬܝܟ ܣܛܢܐ ܠܦܣܩ ܣܒܪܐ ܘܢܐܡܪ ܠܟ ܇ ܕܐܪܓ̣ܙܬ ܠܐ ܡܬ̇ܩܒܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܠܘ ܕܝܪܝܐ . ܐܬܪܟܪ̈ ܟܠܡܕܡ ܕܣܥܝܪ ܠܟ̣ ܘܐܦܝܣ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܫܩ̇ܠܝܢ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܐ ܡܢ ܘܫܐ . ܬܝ̇ܒܐ ܗܘ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܚܬܝܢܝܢ ܠܟ ܆ ܕܠܐ ܢܫܒܩܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܬܬܐܠܨ ܇ ܐܘ ܕܝܪܐ ܐܢܬ ܢܦ̣ܝXܬ ܠܡ̣ܥܪܩ ܠܚܣܢܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܡܪܝ ܆ ܐܢ ܦ̇ . ܩܕ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢ ܡܘܘܒܬܗ̈ ܕܝܗ̇ܘܒܐ ܆ ܐܝ̇ܟܢܐ ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܐܬܒܠܒܠܘ . ܐܢ ܓܝܪ ܝܬ̇ܒ X ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ : ܘܡܬ̇ܒܣܡ