simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܠܟ . ܗ̣ܘX ܕܝܢ ܒ̇ܟܐ ܘܘܐ ܘܐܡܪ . ܘܝ ܠܝ ܡܪܝ ܫܒܘܩܝܢܝX ܡܪܝ ܐܢܬ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ . ܡܢܐ ܦܠܚܐ ܠܟ ܗܕܐ . ܡܢܐ ³ܚܐܫ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ ܕܡܕܒܪܐ ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܠܟ ܕܬܚܙܐ· ܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܐܢܬ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ ܇ ܕܢ̇ܦܩ XX XXXX ܐܢܬ ܠܡܕܒܪܐ ܘܡܨܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܦܬܘܪܐ : ܘܡܬ̇ܒܣܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡܘܘܒܬܗ̈ ܕܝܗ̇ܘܒܐ ܆ ܐܢܬ ܇ ܘܛܒܣܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܬܒܠܒܠܘ . ܐܢ ܓܝܪ ܝܬ̇ܒ X
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܐܢ ܠܐ ܫ̇ܠܡ ܐܢܬ ܘܡ̇ܩܒܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ . ܘ̣ܘ ܐܢܬ ܢܦܫܟ̣ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ ܬܩ̇ܒܠ . ܡܛܠ ܕܬܘܒ ܘܪܟܐ . ܠܐ ܥܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܟܬܪ ܇ ܐܘ ܒܕܘܟ ܐܚܪܝܝܢ . ܘܗܝ . ̇ܕܝܢ ܐܢ ܠ ܘܬܢ ܡܟܬܪ ܐܢܬ ܐܢܬ X ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ . ܐܡ̇ܪܝܝܢ ܠܗ . ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܐܠܦ ܐܢ ܠܘܬܢ̇ ܨܒܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܘܢ . ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝ̇ܬܝ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܐܢܬ ܕܠܐܟܣܢܝܐ ܕܐܬ̇ ܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܆ ܫ̇ܐܠܘܗܝ̣ ܕܡܝܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܝܢ ܬܡ̇ܗ ܘܘܐ ܒܢ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܐܪܐ ܠܡܐ ܟܕ ܡܫܝܚܢ̈ ܐܢܬ . ܡ̣ܙܕܟܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܐ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܫܘܚܢܐ̈ . ܘܢ̇ܦܠ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܢ ܥ : ܦܐ ܪܥܝܢܟ ܇ ܕܘܟܢܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܚܫܐ-X ܚܛܦ ܠܟ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ . ܘܕܐ ܓܝܪ ܡ̇ܘܕܥܐ ܠܢ ܆ ܕܠܘ X ܝܘܬܢ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܡܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܠܘܐ ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܕܦܠ̇ܚ ܐܢܬ ܠܘ ܐܘܡܝܟ . ܕܥܠ ܘܕܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܢܬ ܘܘܫܐ ܥܠ ܫܘܐܠܐ ܘܢܐ ܒ̣ܟܝܬ . ܘܐ ܐܡ̣ܪܚܬ ܆ ܕܐ ܢ ܥ̣ܒܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠܝ . ܒܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕ ܓܒ : ܟ̣ ܠܐ ܬܘ̣ܡܐ X ܡܢܝ . X ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ܥ̣ܣܩ ܠܐܠܗܐ ܕܗ̇ܝ ܥܡ ܗܕܐ ܬܦܪܐ . ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܡ̇ܬܪܚܡ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܟܕ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܐܘܚܕܢܟ ܦܘܩܕܢܟ ܕܠܐ ܫܚܩܐ ܐܢܬ ܐܘܚܕܢܟ̣ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܢܡܠܟ . ܘܒܗܕܐ ܡܢܝܚ ܐܢܬ ܠܢ̣ ܘܡ̇ܚܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܝܩܪ ܢܦܫܟ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܚܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܟܠܗ ܡܛܠܬܟ . ܦܘܩ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܣܝܪ ܐܢܐ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܐܢ ܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܡܘܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ܘܗ̇ܝܕܝܝܢ ܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܕܬܐܚܐ ܥܡ ܐܢܬ . ܗܪܟܐ ܬܒ . ܘܢܣ̇ܐ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܝܢ̈ : ܐܢ ܡܫܟܚ
JnEph:ActsEastSaints ܠܡܝܬܐ ܕܡ̣ܝܬX ܒܚܛܗܘܗܝ̈ . ܘܩܒܝܪ ܒܦܓܪܗ Xܕܢܡܠ . ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܩܠܝܠ ܆ Xܗ̣ܘ ܘܟܢܐ ܡ̇ܦܢܐ ܗܘܐ . ܕܡܢܐ ܒ̇ܥܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܩܠܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܘܗܐ ܐܦ ܘܪܟܐ . ܩܝXܝܬܐ . ܐܢܬ . ܘܬܦܠܘܚ̣ ܟܠ XoX XX ܟܡܐ X ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܠܝܨ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܛܪܛܫ ܒܝ ܣܝܢܐ ܕܚܛܗܝܟ̈ . ܣܦ̇ܩܝܢ ܠܝ̣ ܡܘܡܝ̈ ܕܝܠܝܝ . ܐܢܬ ܘܘܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܪܐ ܆ ܕܟܪܘܣ ܠܝܡ ܡܢ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܟ ܇ ܕܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܕܡܥܘܗܝ̈ ܡܢ ܫ̣ܠܝܐ ܫܦ̣ܥܝ̈ . ܘܟܕ ܥ̣ܨܐ ܢܦܫܘ ܕܢܚ̇ . ܐܢܬ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܡܠܠܢܢ ܥܡܗ : ܘܫܐܠܢܝܗܝ ܕܡܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints : ܡܛܘܠ ܕܚܝ̇ܘܪܐ ܥܝܒܝܕ ܐܢܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܫ̇ܢܐ ܠܟ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܪܡܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ X XXX ܐܦܣܘX ܠܗ ܆ ܕܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕ
JnEph:ActsEastSaints ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܫܓܘܫXܝXܐ ܕܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܇ ܘܠܐ ܐܢܬ ܗܘܝܢ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܝܢ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܐܒܘܢ ܡ̇ܣܝܒܪ
JnEph:ActsEastSaints ܣܝ̇ܓܝ : ܘܠܐ ܡܡܠ ܐܢܬ̣ ܘܡ̇ܦܪܓܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܩܠܝܠ ܆ Xܗ̣ܘ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܘܬܘ ܘܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX ܠܗ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܒ̣ܘܢ¹ ܐܒܝܠ