simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܫ̇ܢܐ ܠܟ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܕܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕ ܐܢܬ : ܡܛܘܠ ܕܚܝ̇ܘܪܐ ܥܝܒܝܕ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܥܦܪܐ ܟܢܬܟ . ܠܡܢܐ ܡܠܐܐ ܐܢܬ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܡܠܝܐ . ܟܕ ܐܢܬ Xܝ XXXXܠܟ ܕܬܦܠ ܒܐܝܕܘܘܝ̈ ܡܠܦ ܠܟ . ܐ ܢ ܠܘ̇ܘ ܠܐ ܫܡ̇ܥ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܛܝܒܘܬXܘ ܕܐܠܝܗܐ ܚܠܦ ܐܢܬ : ܘܡܬ̇ܒܣܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡܘܘܒܬܗ̈ ܕܝܗ̇ܘܒܐ ܆ ܐܝ̇ܟܢܐ ܡ̇ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܫܡܗ̣ ܡܪܘܢ . ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܪܓܝܫ . ܘܫܝ̣ܩܠ ܛܦܪܐ ܕܪܓܠܗ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܆ ܘܙܠ ܬ̣ܠܝ ܥܠ ܐܢܬܬܟ . ܘܘ̇ܘܐ ܠܟ ܒܪܐ . ܘܩܝ̇ܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܐ ܫܡ̣ܝܥ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܬܒܐ̈ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ . ܐܢܫ ܕܐܡ̇ܪ ܠܢ ܡܕܡ ܐܘ ܡ̇ܝXܦ ܠܢ̣ ܠܝܬ . ܘܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܘܢ ܆ ܘܚܪ ܒܝ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ . ܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܕܝܢ̈ ܘܘܝ̈ . ܐܢܬ ܘܒ̇ܟܐ ܘܘܐ . ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܟ̇ . ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܡܢ ܪܘ̣ܛܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܠ . ܘܡܪܢ ܢܨܠ̣ܚ ܠܟ ܐܢܬ X ܕܝܢ . ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܥܟܪܢܐ ܕܬܦܘܩ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨ ܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܠܢ ܠܬܡܢ ܣܠܩܝܢܢ . ܘܟܕ ܡܝܢ ܚܫܐ ܘܬܐܢܚܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܬ XܘXܡܚܕܐ ܣܩ ܒܫܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܢ ܒܗܕܐ ܚܕܝܢܢ . ܘܐܢ ܠܐ ܢܚܬ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܘܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ̣ ܘܡ̇ܩܒܠ ܘܘ ܠܟ . X ܘܟܕX ܐܢܬ ܚܝܠܘܗܝ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܕܫܦܝܪX ܐܒܘܢ̈ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܐܢ . ܬܐܒ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̇ܝ ܕܝܝܢ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܬܚ̇ܡ̣ܢܝ ²ܠܝ ܆ ܕܩܕܡ ܐܢܬ ܘܘܬ . ܘܐܢ̣ܐ ܐܡ̇ܪܬ . ܕܐܘܡܝ̣ܬ ܕܐܬܪ ܆ ܟܕ ܐܢܬ . ܠܐ ܚ . ̇ܣܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܒܦܪܙܠܐẌ ܕܝܝܢ ܐܠܗܐ ܠܝܥܠܡ ܠܐ ܡܬܬܢܚ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܐ ܐܢܬ ܐܒܘܢ ܕܬܢܝܚ ܆ ܒܗܠܝܢ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܘܝܢ ܡܢܝܚ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܘܡܬܗ̈ ܕܒܪܢܫܐ Xܘܫܢܘܗܝ̈ : ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢX ܐܢܬ ܘܫܐܠܬܢẌ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܩ̣ܡ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܐܡܪ ܣܘܥܪܢܟ ܆ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܠܡܢܐ ܡܠܐ . ܝܬ ܠܝ . ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܫ̇ܦܥ ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܐܬܪܟܪ̈ ܠܗ ܣܟܠܘܬܗ . ܘܗܫܐ ܐܢ ܨܒ̇ . ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܥܡܗ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ ܡ̇ . ܝܬܐ ܐܢܬ ܠܝ . ܗܝ̇ . ܕܝܝܢ ܓܒܪܐ ܘ̇ܘ ܐܢܬ ܝ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܪܐ ܘܢܚܙܐ . ܘܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܕ ܐܦ ܒܪܟ ܛܥ̣ܝܢ
JnEph:ActsEastSaints . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܠܝܨ ܐܢܬ . ܩܠܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܘܗܐ ܐܦ ܐܢܬ ܕܬܨܘ̣ܡ ܐܦ ܕܬ̇ܨܠܐ . ܘܬܦܠܘܚ̣ ܟܠ XoX XX ܟܡܐ X ܕ̇ܨܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ ܕܡܝ : Xܠܬ ܫ̣ܪܝܬ ܘܚܝ̇ܒ̣ܬ ܆ ܘܘܠܝܢ ܐܢܬ ܐܟܘܬܢ ܆ ܒܪܢܫܐ ܘܘܐ ܘܗ̣ܘ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܠܐ ܘܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣̇ܪ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܠܨ ܐ ܥܠ ܥܘܩܒܐ . ܡܐ ܕܒܪ ܐܕܡ ܐܢܬ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܚܢܢ . ܘܬܘܬܒܐ̈ . ܐܠܐ ܨܒܝܢܢ ܕܢ̇ܐܠܦ ܕܡܢ ܐܝܟܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܠܐ ܚ . ̇ܣܪ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܕܝܝܢ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܬܚ̇ܡ̣ܢܝ ܐܢܬ ܘܕܐ ܠܐ ܐ . ܠܨ ܐ ܘܘܬ . ܘܐܢ̣ܐ ܐܡ̇ܪܬ . ܕܐܘܡܝ̣ܬ ܕܐܬܪ ܆ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܣܥ̣ܪܬ . ܘܐܢ ܡ̇ܝܬܝ . ܘܠܝܢ ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܝܬܝܢ . ܐܢܬ ܥܠܘܘܝ ܕܛܘܒܢܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ . ܕܘܠܝܢ ܠܡ ܟܠܗܝܢ̣
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܕܩܘܡܘ ܒܪܟܘܢ-X ܘܣܒܘܢ ܐܢܬ . ܐܡ̣ܪܘܢ ܠܗ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡ̇ܣܦܪ ¹ܐܢܬ ܆ X ܐܝܟܐ ܡܛܝܒ