simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܚܝܠܘ ܆ ܐܝܟ X ܕܨ̇ ܒ̣ܝܬ ܣܥܘܪ̈ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܘܢܐ ܒܫܒܗܪܢܘܬܗ ܐܢܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܒܗ ³ܠܨܒܝܢܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢ ܘ̣ܘ ܕܡܬܡ̣ܨ ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܗܘܢ̈ ܥܕܢܐ̣ ܕܒܗܘܢ ܗ̣ܘܘ ܐ̇ ܬܝܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܐܢܬ ܟܠܗ ܫܓܘܫXܝXܐ ܕܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܇ ܘܠܐ ܡ̇ܘܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܐܠܦ ܆ ܠܐ ܓ̇ܠܙ ܐܢܐ ܠܨܒܝܢܟ . ܗ̇ܝ XX X ܝ-X ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܆ ܐܢܬ ܕܚ̇ܙܝܬ ²ܕܥܠ ܢܝܫܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ : ܘܚܝܝܗ̇̈ ³ܕܢܦܫܐ ܚܦܝܛ
JnEph:ActsEastSaints ܠܘ ܐܘܡܝܟ . ܕܥܠ ܘܕܐ ܘܐܦ ܥܠ ܕܘܒܪܝܟ̈ ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܐܢܬ . ܘܐ ܐܡ̣ܪܚܬ ܆ ܕܐ ܢ ܥ̣ܒܕܐ ܐܢܬ ܕܐܠܘܐ ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܕܦܠ̇ܚ
JnEph:ActsEastSaints ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܟܠܘܬܟ ܗܕܐ ܆ ܘܐܠܗܐ ܡ̇ܪܚܡ ܥܠܝܟ̣ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܝ ܆ ܕܐܢ ¹ܫܡ̇ܥܬ ܠܢ ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܘܡܬܡܟܟ ܐܢܬ ܘܫܐ . ܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܣܝܒܪ ܇ ܘܡܐ ܕܬܘܒ ܡܣܝܘܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ ܩ̣ܪܒܘ ¹ܠܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܚܘܫܒܟ . ܦ̇ܩܚܐ ܠܝܟ ܗܫܐ ܘܦܫܝܩ ܠܟ ܬܘܦܘܟ . ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ
JnEph:ActsEastSaints . ܛܘܝܒܗ ܕܪܥܝܢܝ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ Xܕܐܦ ܠܐX ܒܕܝ : ܢܐ ܘܒܚܪܝܢܐ ܐܢܬ ܦܪܢܣ . ܘܫܪܟܐ̣ ܐܓܥ̣ܠ ܠܡܪ ܢ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܡܪܝܐ̣ ܐܢܬ ܝܪ̣ܥ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܘܢ ܕܬܢܝܚ ܆ ܒܗܠܝܢ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܘܝܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܒܣܒܪܬܘ ܘܦ . ̇ܩܕ ܠܢ . X ܐܢX ܠܡܪܝܐ ܨ̇ ܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܘ ܕܗܒܐ ܕܡܫܕܪܐ ܠܟ ܡܠܟܬܐ . ܡܚܕܐ ܩ̇ܛܠܝܢ ܚܢܢ ܠܟ . ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ . ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ . ܕܐܢ ܠܐ ܝܗ̇ܒ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܐܚܐ ܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܐܦ ܘܕܐ ܬܕܥ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܝܬܐ ܡܐ ܐܢܬ : ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܡܘܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ܘܗ̇ܝܕܝܝܢ ܥ̇ܐܠ
JnEph:ActsEastSaints ܘܫܐ . ܠ ܐܢܬ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܟܠܘܬܟ ܗܕܐ ܆ ܘܐܠܗܐ ܡ̇ܪܚܡ ܐܢܬ . ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܆ ܕܐܢ ¹ܫܡ̇ܥܬ ܠܢ ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܘܡܬܡܟܟ
JnEph:ActsEastSaints ܡܬܘܘ ܠܟ ܒܟܝܐ . ܘܕܐ ܓܝܪ ܡ̇ܘܕܥܐ ܠܢ ܆ ܕܠܘ X ܝܘܬܢ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܐܢܬ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܐܒܘܢ ܕܘܟܢܐ ܡܢ X ܫ : ܠܝ ܟܕ ܓ̇ . ܚܟ
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ ܕܐܡ̇ܠ : ²ܕܗܐ ܝ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܒܛܠܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܢܬ . ¹²ܟܕ ܐܦ ܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܟܕ ܡܬܬܢܚ . ܕܡܢܐ ܠܡ̇ ¹ܒܪܝ ܬܒ̇ . ܥ
JnEph:ActsEastSaints ܢܦܫܟ ܩܠܝܠ ܆ Xܗ̣ܘ ܘܟܢܐ ܡ̇ܦܢܐ ܗܘܐ . ܕܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܒ̣ܘܢ¹ ܐܒܝܠ ܐܢܬ ܣܝ̇ܓܝ : ܘܠܐ ܡܡܠ ܐܢܬ̣ ܘܡ̇ܦܪܓܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܐܢܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܢ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܢ ܆ Xܚܢܝܓܐܝܬ X XX ܐܢܬ ܆ ܘܟܢܐ ܐܚܝ ܘܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܆ ܐܢܬ ܠܝ ܠܩܒܪܐX X ܚܫܘܒ ܕܡܠܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܢܦܫܟ : ܘܒܝܕ ܐܢܫܐ ܚܪܡܐ̈ ܘܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܦ : ܠ : ܐܢܬ . ܘܟܕ ܛܘܒܢܐ ܟ̇ܠܐ ܘܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ : ܕܒܪܝ ܒܐܓܘܢܐ ܪ̇Xܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܙܕܗܪ ܆ ܘܡܢܗ̣ ܘܡܢ ܐܚܪܢܐ . ܐܢ ܕܝܝܢ ܬܫܬܪܥ ܒܚܕ ܡܢ ܐܢܬ ܫܪܟܐ ܕܒܕܡܘܬܟ ܡܫ̇ܬܪܥܝܢ ܘܢܦܠܝܢ ܒܗ . ܘܐܢܬ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܘܦܘܟ ܗܫܐ̣ ܦܫܝܩ ܠܟ . ܘܘܟܢܐ ܡܠ : ܒܫܝܢ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܆ ܟܕ ܐܢܬ ܡܕܒܚܐ . ܘܬܘܒ̣ ܙܘܘܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ . ܘܕܠܡܐ ܠܡ ܒܥ̇ܐ
JnEph:ActsEastSaints ܦܪܙܠܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܘܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܫܡ̣ܥ ܆ ܙܥ ܠܒܗ̣ ܐܢܬ . ܘ̇ܥܒܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܐܢ ܘܟܢܐX ܐܝܬܝܟ̣ ܫܝܦܝܪ ܬ̇ ܠܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܘ : ܐܢܬ ܬܘܒ ܣܗ̣ܕܬ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܕܠܐ ܙܪܥܐ ܐܬܝܠܕ ܆ ܠܘ ܐܢܬ ܡܡܬܘܡ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܙܪܥܐ ܐܬܝܠܕ . ܘܐܢ ܘܢܐ ܕܐܢܬ ܡܩܛܪܓ