simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܚܠܦܘܗܝ ܣܥܼܘܪ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܩܢܘܡܟ . ܒܟܠ ܢܿܡܘܣܐ ܕܣܼܡ ܐܢܬ ܗܼܘܝܬ ܢܿܛܪ 12 . ܠܟܠ ܕܩܿܪܐ ܐܢܬ ܥܼܢܝ . ܘܟܠ ܕܡܬܦܿܩܕ
JnDalya:Epist ܗܘ ܫܡܫܗ ܘܐܝܡܡܗ ܆ ܘܒܢܘܗܪܟ ܚ̇ܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܒܐ ܐܢܬ ܘܥܘܡܪܐ ²⁹ܕܢܝ̇ܚܬܗ ܆ ³⁰ܘܠܟ X¹ܥ̇ܐܠ ܒܟܠܙܒܢ ܕܢܣܬܬܕ̇
JnDalya:Epist . X ⁴ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܒܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܢ̇ܚ ܐܢܬ ܝ . ⁴ܠܟܠ ܟܪ ܕܢܚ̣ܘܪ ܐܢܬ . ܟܕ ܐ̇ܟܠ ܆ ܒܐܘܟܠܗ ܚ̇ܙܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܫ̇ܬܐ ܒܫ̣ܩܝܗ ܨ̇ܡܚ X
JnDalya:Epist ܒܟ ܢܘܚܡܐ X ܀ ܐ̣ܡܪ ܓܝܪ ܐܢ̇ܐ ⁸ܐܢ̣ܐ ܢܘܚܡܐ ܘܚܝܐ̈ . ܘܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܒܗܕܐ X ܪܓܬܐ ܫ̇ܢܩ ܐܢܬ ܠܟ ܘܐܡ̣ܝܬ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܆ ⁶ܕܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist X¹ܡܢ ܟܠ . ܘܠܪܚܡܝܟ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܕܢܝܚ ܐܢܬ . ܐ܏ܘ ܚܫܘܟܐ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܆ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܒܟܠ ܐܬܪ . . . ܀ 6ܫܘܒܚܐ ܠܟ X¹ܕܟ̣ܣܐ
JnDalya:Epist ܠܝ ܕܠܐ ܬܛܥܝܢܝ ܆ ܕܠܐ ܐ̇ܛܥܐ . ¹⁴ܘܐܢ ܠܟ ܛ̇ܥܐ ¹⁵ܐܢܐ . ܐܢܬ ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ
JnDalya:Epist . ܥܣܩܐ ܗܕܐ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܝܠܦܝ̈ ܚ̣ܟܡܬܐ ܫܿܛܘܪܬܐ . ܐܢܿܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡܚܿܒܠܐܝܬ ܩܿܝܡܐ ܝܿܠܕܬܐ . ܢܘ̣ܫܩܬܐ ܠܡܘܢ ܒܿܥܐ
JnDalya:Epist ܒܙܒܢ ܠܓܘ ܡܢܟ ܒܕܡܼܘܬ ܐܣܦܝܪܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܠܐ ܬܬܙܝܼܥ . ܐܢܬ ܕܢܥܼܠܘܢ ܘܢܚܿܘܘܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܕܛܿܥܝܘܬܗܘܢ . ܐܢܕܝܢ ܚܿܙܐ
JnDalya:Epist ܒܚܘܼܒܐ ܥܠܡܝܐ ܚܫܝܼܒ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܐܢܬ ܘܐܿܡܪ ܠܟ ܫܪܪܐ ܕܝܿܠܦܬ ܡܢ ܐܠܗܝ . ܟܕ ܥܡ ܥܠܡܝܐ̈ ܥ̣ܢܐ
JnDalya:Epist ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ ܒܐܠܗܐ ܗܿܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܐܢܬ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡܿܝ̈ ܐܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܝܚܝܕܝܐ
JnDalya:Epist ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ ܐܢܬ 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ . ⁶ܗ̇ܢܘ ܣܟܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ
JnDalya:Epist . ܒܗܕܐ ܬܗܘܡܬ ܕܪܟ ܐܢܬ ܘܫܡܝܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܒܢܘܗܪܗ ܒܿܚܪ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܡ̣ܘܬ ܚܙܬܐ ܥܿܒܕܐ ܠܟ ܘܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܚܙܐ ܚܿܙܐ
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܪܚܿܡ ܠܡܪܗ ܛܼܢ ܚܠܦ ܫܡܗ ܕܡܬܓܕܦ ܒܦܘܡ ܣܟܠܐ̈ ܒܠܐ ܐܢܬ ܫܒܝܚܐ ܘܐܦ ܡܬܟܿܚܕܐ ܐܠܐ ܡܒܿܣܪܢܐܝܬ ܒܗ ܡܬܚܿܫܚܐ 2 .
JnDalya:Epist . ܘܡܢ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܥܡܠܝܟ̈ ܓܿܠܐ ܐܢܬ ܐܦ ܡܢܗ ܬܒܼܥܐ ܠܟ ܐܢܬ . ܟܠ ܡܼܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܿܝܗܿ ܕܨܠܘܬܟ ܡܢܗ ܐܓܪܟ ܢܿܣܒ
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܐ܏ܘ XX ܚ̇ܟܝܡܐ ܆ ܒܝ̣ܕܥܬܐ ܢܗ̣ܘܐ ܗܘܦ̇ܟܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܐܪܐ̈ ܫ̇ܛܘܪܐ̈ ܘܡܪܝܪܐ̈ ܡܢ ܥܡܠܗ̇ ⁶⁸ܡܣܬ̇ܝܒܪܐ .
JnDalya:Epist : ܘܕ ܠܩܘܒܠܐ ⁹⁴ܫܓܝܫܝܢ ܆ ⁹⁵ܨ̇ ܠܐ ܨ ܠܘܬܐ ܗܕܐ ܟܣܝܐܝܬ ܘܕ ܐܢܬ 1ܕܓܒܝܐ ⁹²ܠܕܐܬ̣ܐ ܕܢܫ̇ܡܫ X ܀ ⁹ 7ܘܐܢ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܣܦܝ̣ܩ
JnDalya:Epist ܕܬܫ̣ܟܚ ܜܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ . ܐܢ ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܪܚܿܡ ܐܢܬ ܚܘܒ̣ܗ ܕܠܐ ܦܣܿܩ ܢܗ̣ܘܐ ܒܟ . ܐܢ ܠܗܢܐ ܨܿܒܐ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܐܝ̣ܠܢ ܚܝܐ̈ ܒܦܪܕܝܣܟ ܪܚܿܡ ܐܢܬ ܕܛܿܒܬܐ ܘܕܒ̣ܝܫܬܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܠ̣ܒܫ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܢܦܫܟ ܡܘܢ ܚܿܙܐ
JnDalya:Epist : ܕܠܘ ܫܪܪܐ X ¹ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܕܝ̇ܠܦܬ ܡܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܐܢܬ 1ܟܘܟܒܐ̈ ܇ ܘܩ̇ܝܡܐ ܗ̣ܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܀ 3ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܬܦ̇ܠܓ
JnDalya:Epist ܬܐ ܢܬܕܡܪ . ܐܘܿ ܐܝܟܢ ܙܘܥܗ ܘܩܘܿܕܫܗ . ܫ̣ܠܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ 3 . ܡܢܐ ܗܘ ܐܬܪܐ ܡܫܿܐܠ ܐܢܬ ܐܘܿ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܿܥܐ