simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܪܓܬܗ ܬܫܿܢܩܟ ܒܐܡܝ̣ܢܘ . ܐܢ ܠܗܕܐ ܪܚܿܡ ܐܢܬ ܚܘܒ̣ܗ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܟ ܠܗܿܘ ܕܐܙܕܒܢ ܒܐܣܪܐ̈ ܬܠܬܐ̈ . ܐܢ ܠܫܿܦܝܪܐ ܒܿܥܐ
JnDalya:Epist ܠܟ ܐܦܝܼܣ ܘܥ̣ܨܝܢ ܘܩܿܪܒܝܢ ܠܘܬܟ ܕܚܢܢ ܕܢܦܝܼܣܟ ܠܐ ܐܢܬ . ܒܿܪܘܝܢ ܒܣܝܡܐ ܥܨܘ̣ܒ ܬܒܿܪܢ . ܐܒܘܢ ܡܼܠܐ ܚܿܘܣܢܐ
JnDalya:Epist ܗܘ ܡܫܪܝܗ ܘܥܘܡܪܐ ²⁹ܕܢܝ̇ܚܬܗ ܆ ³⁰ܘܠܟ X¹ܥ̇ܐܠ ܒܟܠܙܒܢ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܡܬܟ̇ܣܝܐ .
JnDalya:Epist ܗܟܝܠ ܐܘ ܚܿܒܝܒܢ ܪܚܝܼܡܐ ܩܼܢܝ ܠܟ ܡܿܟܝܟܘܬܐ ܘܚܘܼܒܐ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܕܡܬܕܟܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܡܩܿܒܠ ܠܗܝܢ ܒܢܦܫܗ ܒܥܒܿܕܐ .
JnDalya:Epist ܘܩܿܪܐ ܐܢ ܡܛܠ ܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܿܡܫ ܐܢܬ ܐܘܿ ܕܠܡܐ ܐܢܬ ܣܪܝܼܩܐ ܢܿܩܝܦܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܒܼܨܝ ܡܕܥܟ ܘܚܼܙܝ ܡܐ ܕܡܫܿܡܫ
JnDalya:Epist ܕܬܕܪܟ ܘܕܐܝܟܢ ܗܼܘܝܬ ܒܗܿ ܐܢ ܬܒܼܨܐ ܘܐܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܐ ܡܼܨܐ ܐܢܬ ܘܩܪܩܘܪܐ ܕܪܟܿܒܘ ܚܟܝܡܐ̈ . ܐܢ ܪܘܟܒܟ ܕܒܟܪܣܐ ܠܐ ܣܿܦܩ
JnDalya:Epist ܒܪܒܘܬ ܚܠܝܘܬܟ . ܘܡܪܝ̣ܚ ⁴⁰ ܪܝ̣ܚܟ ܩܕܝ̣ܫܐܐܝܟ ܝ̣ܠܘܕܐ ܐܢܬ ܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܗ ܒܙܘܥܗ̇ X⁹ ܕܪܚܡܬܟ . ܘܠܪܓܬ̇ ܦܓܪܗ ܡܫ̇ܚܠܦ
JnDalya:Epist ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡܿܝ̈ ܐܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ . ܐܢܬ ܥ̣ܢܐ ܐܢܬ ܒܚܘܼܒܐ ܥܠܡܝܐ ܚܫܝܼܒ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ
JnDalya:Epist ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܩܿܘܝܘ ܒܝܿܪܬܘܬܟ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܚܼܝܕ ܟܠ . ܐܢܬ ܐܠܐ ܒܫܘܼܒܚܐ . ܘܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܗ̈ ܕܒܪܟ ܥܿܒܕ
JnDalya:Epist ܠܟ ܡܟܢܝܫܬܐ ܠܕܘܟܝܐ . ܘܟܘܼܦܪܐ ܠܟܠ ܨܥܝܼܪܬܐ̈ ܕܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܣܟܠܐ . ܘܝܿ ܠܕܚܿܟܝܡ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܗ ܐܿܡܪ ܢܒܝܐ . ܥܼܒܕ
JnDalya:Epist ܒܗ ܕܡܚ̇ܝܕ ܒܟ ܗܟܢܐ ܆ ܓ̇ܠܐ ⁷ܝ ܠܩܢܘܡܟ ܡܢ ܩܕܡ ܡܕܥܟ ܇ ܐܢܬ ܒܓܘ ܟܘܪܐ ܆ ܘܐܝܟ ܪܛܝܒܘܬܐ ܒܓܘ̣ܫܡܟ ܀ ²⁶ 6ܘܡܐ ܕܚ̇ܐܪ
JnDalya:Epist ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܠܡܐܣܪ 1ܘܠܡܫܪܐ . ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܢܬ Xܝ . ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝܟ ܒܥ̇ܝܐ ܕܐܝܟ ³⁷ܕܒܕܝܠܟ ܩ̣ܢܐ
JnDalya:Epist ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐ ܠܗܐ ܐܢܬ ܠܗܝ . ܟܕ ܥܡ ܥܠܡܝܐ̈ X ܥ̣ܢܐ ܐܢܬ ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ
JnDalya:Epist ܕܡ̇ܐ ܝX ܠ ܐܒܘܗܝ . ܡܐ ܚܠܐ ܐܢܬ ܘܗܢܝ ܆ ܘܛܥܡܟ ܠܛܥܘܡܝܟ̈ ܐܢܬ ܗ ܕܐܒܘܟ ܚ̇ܙܝܐ ܇ ܘܠܗ ܒܟ ܡܥ̇ܦܩܐ . ܡܐ ܫ̇ܦܝܪ ܐܢܬ ܘܪܚܝ̣ܡ
JnDalya:Epist ܚܕܐ ⁵⁷ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ : ܕܡܐ ⁵⁸ ܕܡܬܓܠܝܐ ⁵⁹ܥܠܝܟ : ܐܢܬ ܆ ܡܢ ܝ̇ܕܥܐ ܕܐ̇ܡܪ 10ܐܢܐ ܠܟ . ⁵⁶ܟܠ ܐܡܬܝ ⁵⁶ܕܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist ܕܠܐ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܗܢܐ ܐܬܪܐ ܗܘ ܕܕܟܝܘܬܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܐܢܬ ܕܛܝܒܘܬܐ ܒܗܘܢܐ . 8 . ܟܘܟܒܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܼܡܪܬ ܐܘ ܐܚܝ ܕܚܿܙܐ
JnDalya:Epist ܘܗܢܝ ܘܛܥܡܟ ܠܛܥܘܡܝܟ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܕܥ . ܣܿܩܬ ܪܝ̣ܚܟ ܐܢܬ . ܡܐ ܫܿܦܝܪ ܐܢܬ ܘܪܚܝ̣ܡ ܐܢܬ ܕܡܿܐ ܠܐܒܘܗܝ . ܡܐ ܚܠܐ
JnDalya:Epist ܗܘ ܚܕܘܬܗ ܘܪܘܿܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝܼܬܗ ܘܒܫܘܼܒܚܟ ܐܢܬ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡܿܠܝܢ 4 . ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫܼܩܝܗ .
JnDalya:Epist ܒܟ ܫܡܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܆ ܟܕ ܩ̇ܥܝܢ ܒܟ X ¹ܩܘ̇ܕܫ ܟܣܝܘܬܐ X ܐܢܬ ܕܗ̣ܘܝܬ ܝ ¹ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟ ܥܠܡ . ܐܡܬܝ ܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܆ ܘܓ̇ܠܐ ܠܟ ܗܝܠܝܢ ܕܝܠܗ . ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ