simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܠܒܐ ܕܓܙܝܪ ܗܘ̣ܝܘ ܕܩܪܝܒ ¹⁸ܨܝܕ ܐܢܬ . ܒܣܪܐ ܓܙܝܪܐ ܠܠܒܐ ܥܘܪܠܐ ܡܢܐ ܡܘܬܪX ܆ ¹⁵ ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews ܗܫܐ ܘܣܝܡ ܪܥܝܢܟ ܥܠ ³⁵ܩܪܝܢܐ̈ ܆ ܘܒܨܝ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ 210ܕܕܘܟܬܐ ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ܠܚܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܣܝܐ . ܒܥܝ
JacSer:memLuqJews ܥܠ ܡܢܐ ܟܝ ⁵ܠܐ ܡܣܬܟܠ Xܐܢܬ . X X X X X 33ܪܓܐ ܗܘܬ ܠܟ ܕܒܪܗ ܬ ܐܢܬ X ܒܪܝ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ ܘܠ ܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܆ ³ ܕܐܢ ⁴ܫ̇ܡܥ
JacSer:memLuqJews . ܩܘܫܬܐ ܬܐ ܗ̣ܘܝ ܐܝܟ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܠܝ ܐܦ ܠܗ̇ ܆ ܘܒܣܘܪ ܐܢܬ ܕܩ̣ܫܬ ܒܥܠܘܬܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܙܩܦܬܟ ܬܟܦܘܪ ⁸ܒܥܝܐ ܕܠܘ ܡܪܗ̇
JacSer:memLuqJews ܠܗ̇ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ X X³XX XXX . ²⁸ 205ܐ̣ܡܪ ܠܝ X ²ܢܚܙܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ²⁷ܒܡܝܐ̈ ܘܟܢ ܡܬ ܩܕܫ ܆ ܒܥܝ ܒܫܪܪܐ ܘܡܫܟܚ
JacSer:memLuqJews ܆ ܘܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܝܬ ܐܦܠ ܐ ܐܢܫ ܥܠ ܨܝܕ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ X . -- ⁴⁰ܢܒܢܐ ³⁷ XX¹ ܥܠ ܕܣ̣ܓܝܘ ܠܗ ܥܒܕܐ̈ ܠܡܪܟ ܗܐ ܚ̇ܣܡ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܆ XX X X ܐܘ ܒܫ̇ܠܡܐ ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܕܠܐ ܡܚܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ X⁵ܐܢܬ . ܙ ܩܝܦܐ ܘܨ̈ ܨܐ ܘܪܘܡܚܐ ܘܚܠܐ ܡܬ ܩܢ
JacSer:memLuqJews XXX|ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ III 328 ----358 3X8ܦܬܓܡܐ̈ ܬ ܠܬ ܐܢܬ . ¹ܕܫܒܬܐ XXX]ܕܫܒܥܐ III 99 ( X XX b . ̇ . ¹X ) ܘܐ ܢܬ ܚܫܘܟ
JacSer:memLuqJews ܆ ܐܘ ܫ̇ܦܝܪ ܗܘ ܢܝ̇ܩܪ ܓܪܡܐ̈ ܕܟܠ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܙܕܝܩܐ ܡܐ ܐܢܬ ⁸ܡܬܛܡܐ ⁹ܐܢܐ . ܐܘ ܢܡܘܣܐ ܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ¹0ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews . 75ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢܟ ܟܕ ܠܐ ܐܘܚܪ ܆ ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܫܘܪܝܐ ܆ ܝ XXXX XX X0 ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܕܠܡ̇ܢ ⁷⁶ܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ ⁷⁷ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ⁷⁸ܡܫܬܡܗ ܒܢܒܝܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ⁷⁵ܐܒܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܆ X ܝX XX X X ܘܐܢܬ ܪܛܢ
JacSer:memLuqJews ܒܗ ܆ X XX X ܘܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ⁶0ܕܒܝܪ ܐܢܬ ܒܛܪܘܢܘܬܐ ܐܢܬ . XXܫ XXX X 5ܝ 1ܠܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ ⁵⁸ܗܢܐ ܥܒ̇ܕܐX ⁵⁹ܕܩܐܡ
JacSer:memLuqJews ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܟ ܒܥܠܐ ܘܥܓܠܐ ⁷ܘܪܒܘ ܨܠܡܝܢ̈ . ܐܢܬ ܟܝ ⁵ܠܐ ܡܣܬܟܠ Xܐܢܬ . X X X X X 33ܪܓܐ ܗܘܬ ܠܟ ܕܒܪܗ ܬ ܗܘܐ
JacSer:memLuqJews ܡܛܠ ܕܐܘܚܪ ܐܝܚܝܕܝܗ . ⁸⁷ ܐܠܘ ܐܘܚܪ ܘܐܠܘ ܩ̇ܕܡ ⁸⁸ܠܟ ܐܢܬ . ⁸⁴ ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ⁸⁵ܡܢܟ ܐܒܐX X ⁸ܠܡܢܐ ܥܓܠ ܐ ܆ ܕܗܐ ܪܫ̇ܐ
JacSer:memLuqJews XXX . -- ²¹ܩ . . -- X⁰ X 1ܩ . -- ¹⁸ X 1 -- ܒܝܝXܝܐ X . X . ܐܢܬ . . -- ¹⁴ X 1ܩ . ¹X X 1 X -- X³ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ XXX -- ²²ܘܫܝܛ
JacSer:memLuqJews ܕܠܡ̇ܢ X⁷ܐܘܚܪ ܒܪ ܐܠܗܐ ܆ X X ܪܫܝ ܬܘܒ ܡܕܝܢ ܕܠܡ̇ܢ XX ܐܢܬ ܡܢXܝ XXX XXX -- ⁸⁶ܐܬܩ̣ܒܠ X -- ⁸⁵ ܐܦܠܐ ܠܓܠܝܐ Xܐܢ ܪܫܐ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܠܒܪܐ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܪܝܢܐ̈ . X ܝ XX X ܡܘܫܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܕܩ̣ܪܐ ³⁸ܟܬܒܐ̈ ܚܘܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܆ 210ܘܡܫܟܚ X
JacSer:memLuqJews ⁵ܘܡܩ̇ܦܚ ⁸ܐܢܬ . ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܢܩܝܦ ܗܘܐ X ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܐܢܬ ⁴ܕܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆ 10ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܡܢܐ ܥܕܝܠ
JacSer:memLuqJews ܡܪܚܘܬܐ ܗܝ ܆ ⁵¹ 230ܕܟܕ ܐܪܙܐ ⁵²ܗܘܐ ܐܦܩܗ ܠܓܠܝܐ ܐܢܬ X ⁴ܒܓܘ ܫܘܫܦܐ ܥܠܘܗܝ ܐܬܐ̣ܡܪܬ . ⁵0ܕܐܫܥܝܐ ܕܝܢ ܐܢ ܫ̇ܡܥ
JacSer:memLuqJews . ܝX X XXXX⁰ ܥܒ̇ܕܐ ²⁹ܫܪܝܪ ܛܒ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܚܙܝ ܠܥܒ̇ܕܐ ܆ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܐܘ ²⁸ܦܪܘܫܐ ܆ ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܗ ܕܐܝܟܢ ܥ̇ܒܕ ܘܥ̣ܒܕ ܐܦ