simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܨܘܪܬܐ ܗܘX ¹⁵ܕܕܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ X . ¹ 195ܒܨܦܪܐ ܕܐܦܪܚ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܪܣܣ ܐ ܕܕܡܐ ¹⁴ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܆ ܐܢ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews ܒܢܛܘܪܬܐ̈ ܆ 260ܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܥ̣ܒܪܝ̈ ܘܐܙܠܝ̈ ܥܡ ܐܢܬ ܘܒܝܬ ܚܫܘܟܐ̈ ܗܐ ܝ̇ܬܝ̣ܒ X0ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܝܘܡܢ ܡܬܚ̇ܫܚ
JacSer:memLuqJews ܆ 210ܕܕܘܟܬܐ ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ܠܚܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܣܝܐ . ܒܥܝ ܐܢܬ ³⁴ܗ̇ܘ X -- ³³ܪܐܢܐ XX ³² ܒܠܚܡ ܐܦܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܬܕܥ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
JacSer:memLuqJews . ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܥܡܐ ⁹⁸ܕܡܣܬܓܕܝܢ X⁷ܗܘܘ ܆ ܐܝܬ ܐܢܬ ܕܪܓܝܙ ܡܢܟ ⁹⁵ܐܒܐ ܝܘܡܢ ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܒܒܪܗ ܬܘܕܐ ܠܐ ܨ̇ܒܐ
JacSer:memLuqJews ܠܗ̇ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ X X³XX XXX . ²⁸ 205ܐ̣ܡܪ ܠܝ X ²ܢܚܙܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ²⁷ܒܡܝܐ̈ ܘܟܢ ܡܬ ܩܕܫ ܆ ܒܥܝ ܒܫܪܪܐ ܘܡܫܟܚ
JacSer:memLuqJews ܐ̇ܡܪ ¹0ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܘܗܘܐ ¹¹ܙܪܥܗ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܘܝܪ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ⁸ܕܥܡ ܐܒܪܗܡ . 295ܡ̣ܢܝ ܠܡ ܠܟܘܟܒܐ̈ ⁹ܐܢ ܡܫܟܚ
JacSer:memLuqJews ܆ ܐܘ ܫ̇ܦܝܪ ܗܘ ܢܝ̇ܩܪ ܓܪܡܐ̈ ܕܟܠ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܙܕܝܩܐ ܡܐ ܐܢܬ ⁸ܡܬܛܡܐ ⁹ܐܢܐ . ܐܘ ܢܡܘܣܐ ܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ¹0ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews ܠܝX ܆ ⁷² ܘܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܘܩ̇ܒܪ ܐܢܐ ܠܗ ܡܛܡܐܐ ⁷³ܐܢܬ ܠܝ . ܐܢܬ ⁷0ܡܛܡܐܐ ⁷¹ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܢ ܫ̇ܐܛ ܐܢܐ ܠܐܒܐ ܘܠܐܡܐ ܪܓ̇ܡ
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܬܒܐẌ . ⁵⁵ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ X X X ܡܛܠ ܗܢܐ ⁵³ܚܫܘܟ ܗܘܢܟ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܆ ⁵⁴ ܘܠܐ ܚ̇ܐܪ
JacSer:memLuqJews . ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܒܪܐ ܕܣܝܡܢ̈ ܐܦ̇ܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ⁸²ܠܐܪܥܐ ܆ ܐܢܬ X ܆ ⁷ 160ܕܒ̇ܥܐ ⁸0ܐܢܐ ܡܪܝ ܫܕܪ ܒܝܕ ܡ̇ܢX ⁸¹ܕܡܫܕܪ
JacSer:memLuqJews . ܩX X -- X⁸ܗ̇ܘ X ⁷ܝ -- . X . -- ²⁸ X 1ܗ̇ܘ X ⁵ܝ -- ܗ̇ܘ X -- ܐܢܬ . ܆ XXܝXX XXXX ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܪܬ ܗ ܕܐܒܐ ܘܐܢܬ ܛ̇ܠܡ
JacSer:memLuqJews X . X . 1ܘ X -- ⁸⁴ X XXX -- ⁸⁵ ܕܬ ܗܘܐ ¹ܛܒܬܐ ²ܘܒܢܡܘܣܐ ܐܢܬ X XXX . ܩ . 1ܫ X 1 . X . -- ⁸⁷ X X X -- ⁸⁸ܕ X -- ⁸⁸ܛܡܐܐ
JacSer:memLuqJews ܡܪܚܘܬܐ ܗܝ ܆ ⁵¹ 230ܕܟܕ ܐܪܙܐ ⁵²ܗܘܐ ܐܦܩܗ ܠܓܠܝܐ ܐܢܬ X ⁴ܒܓܘ ܫܘܫܦܐ ܥܠܘܗܝ ܐܬܐ̣ܡܪܬ . ⁵0ܕܐܫܥܝܐ ܕܝܢ ܐܢ ܫ̇ܡܥ
JacSer:memLuqJews ܆ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܐܬܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܐܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ . ܓܒܪܐ ܟܪܝܗܐ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢ ܐ̇ܡܪX . ⁷⁵ ܐܝܟܢ ܡ̇ܨܝܐ ܢܩܘܡ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews ܐܘ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܆ X ܕܠܡ̇ܢ X ⁵ܥ̣ܪ ܩܬ ܡܢܟܘܢ ܪܘܚܐX ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܬܒܐẌ . ⁵⁵ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫ̇ܐܠ
JacSer:memLuqJews ܆ ܘܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܝܬ ܐܦܠ ܐ ܐܢܫ ܥܠ ܨܝܕ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ X . -- ⁴⁰ܢܒܢܐ ³⁷ XX¹ ܥܠ ܕܣ̣ܓܝܘ ܠܗ ܥܒܕܐ̈ ܠܡܪܟ ܗܐ ܚ̇ܣܡ
JacSer:memLuqJews XXX|ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ III 328 ----358 3X8ܦܬܓܡܐ̈ ܬ ܠܬ ܐܢܬ . ¹ܕܫܒܬܐ XXX]ܕܫܒܥܐ III 99 ( X XX b . ̇ . ¹X ) ܘܐ ܢܬ ܚܫܘܟ
JacSer:memLuqJews . ܕܗܟܢ ܐܝܬ ܒܗ ܛܢܢܐ XX ¹¹ ܗܐ ܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܐ̈ ܝܬܒܐ ܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܆ ܝX X X0⁸ X⁰ ܠܝܫܘܥ ܕܢܛܥܐ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ . ܐܝܟܐ ܗܘ ܫܘܒܚܐ X ܕܥܐܕܐ̈ ܡܫܒܚܐ̈ ܘܕܪܝܫ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܐܫܝܕ ܠܟ ܓܒܪܐ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܆ ܗܐ ܙ̇ܐܥܐܢܬ ܗܐ ܢ̇ܐܕ
JacSer:memLuqJews ܒܗ ܆ X XX X ܘܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ⁶0ܕܒܝܪ ܐܢܬ ܒܛܪܘܢܘܬܐ ܐܢܬ . XXܫ XXX X 5ܝ 1ܠܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ ⁵⁸ܗܢܐ ܥܒ̇ܕܐX ⁵⁹ܕܩܐܡ