simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐܠܗܐ . XX Xܐܦ ܓܝܪ ܒܝܬܐ ܕܗܦܝܟ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܒܪܘܟ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܆ ܘܡܚܕܐ ܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܘܚ̇ܕܐ ܐܢܬ ܘܡܫܒܚ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܟ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ̇ ܠܟ : ܐܢܬ ܥܡܝ . XX ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܐܡܬܝ ܕܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢX ܕܠܡܦܠܚ ܠܐܠܗܐ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܬܝܒܘܬܐ ܘܠܡܒܥܐ ܫܘܒܩܢܐ ܐܢܬ ܕܥܒ̇ܕ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܪܦܐ ܠܡܚܡܣܢܢܘܬܗ . O⬩ܡܐ ܠܡ ܕܐ̇ܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܘܬܐ XXܡܕܡ̣ ܡܛܠ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ⁸ܚܙܘܗ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܘܒܟܠܙܒܢ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܡܕܥܟ ܟܕ ܠܐ ܡܗܓܓ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ̣ ܛܪܦ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܒܡܘܟܟܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܥܡܗ . X8ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̈ ܐܡܪ : Xܐܢ ܠܐ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܚܝܢ . Xܢܐܠܦ ܠܠܫܢܢ ܗܘܓܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܐܢܬ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܥܬܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܬܩܢܐ ܫܝܛܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܪܚܐ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܙܡܪ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܆ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ ܘܫ̇ܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܗܠܟ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܣܒܐ ⁴ܡܛܠ ܚܘܫܒܐ̣̈ ܓܠܝ ܠܗ ܥܡ ܚܐܪܘܬܐ ܚܘܫܒܟ ܐܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ X ܕܚܕܥܣܪ ܘܐܡܪ : Xܕܐܢ ܠܡ ܡܫܐܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܬܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܕܚ̣ܠ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ¹0ܠܘܬܗ : ܐܢܬ Xܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ̣ ܗ̣ܝ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܘܠܕܐ . O⬩ܐܢX ܠܡ ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܝ ܠܣܡܝܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܨܠܐ ܥܠܝ ܕܐܫܟܚ ܦܪܗܣܝܐ ܩܕܡ ܡܪܢ ܐܢܬ ܒܙܒܢ ܥܘܢܕܢܗ ܒܟ̇ܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ : X ܕܥܠ ܡ̇ܢܘ ܫܒ̇ܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܒܕܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܪܐ ܐܢܬ ܒܡܠܐ̈ ܐܦܠܐ ܒܚܘܫܒܐ̣̈ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܘ ܡܐܢܐ̈ ܐܘ ܨܒܘܬܐ ܡܕܡ ܘܠܐ ܨܒ̇ܐ ܕܢܬܠ ܠܟ ܇ ܠܐ ܬܒ̇ܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܚܠܐ ܠܟ ܬܐܪܬܟ ܘܡܣܟܐ ²ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܕܚܠܐ ܬܐܪܬܟ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܗܢܘ ܕܝܢ : ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܬܟܢܫ ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܦܗܝܐ ܘܬܩܢܐ ܒܗܝܠܘܬܐ ܘܡܫܝܢܘܬܐ ܐܢܬ : Xܕܠܘܩܕܡ ܫܠܝܐ̣ ܗ̣ܘXX0 ܡܘܠܕ ܠܫܠܝܐ . O⬩܏ܗ . ܠܐ ܡ̇ܨܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܟ ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܒܙܒܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܐܢܬ ܬܚܘܪX ܒܢܝܚܐ ܐܚܝ̣ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ̣ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܨܠܘܬܟ ܒܗ̇ܘ ܐܣܟܡܐ ܟܢܝܟܐ ܘܡܟܝܟܐ ܕܒܗ ܗ̇ܘ ܡܟܣܐ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܚܘܬܪܐ ܘܪܡܘܬܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܐܬܕܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܕܬܫܡܫܬܗ̇̈ ܠܥܡܠܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܕܒܦܓܪܐ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܡܨܝܐ ܕܬܐܬܐ ܠܟ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܢ ܬܫܡܫܬܗ̇ ܠܐ ܥܒ̇ܕXܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡ ܐܢܫ ܕܪܒ ܡܢܟ̣ ܠܐ ܬܥܒܕ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܥܕܪ ܠܡܣܟܢܐ¹ ܐܠܐ ܐܢܬ ܟܫܠܐ ܘܚܘܣܪܢܐ . Xܢ X0ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܐܢ ܥܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܡܘܣܟ . X XX ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̈ ܐܡ̇ܪ : Xܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܠ ܡܪܡ ܕܦ̇ܪܫ ܐܢܬ̣ ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܣܩ ܐܢܬ ܒܢܦܫܟ ܕܠܐ ܫ̇ܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܗ ܕܥܠܡܐ ܘܫܘܒܚܗ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ : Xܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܡܢ ܬܓܠܐ⁴ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܘܕܥܐ ܠܟ ܕܪܐ̇ܓ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܕܗ̇ܘ ܕܫܪܝ ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠܐܠܗܐ ܘܫܡܠܝ ܥܒ̇ܕܐ ܐܢܬ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܚܕܝܢ̣ ܟܡܐ ܚܕܘܬܐ ܣ̇ܒܪXX