simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܟ ܕܡܫܬܓܫܐ̣ ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܠܐ ܦܩ̇ܚ ܠܟܝ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܬܘܢܝܐ ܥܕܝܠܐ ܕܥܠܝܟ . 8ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪ : Xܐܢ ܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܒ̇ܘܢ̣ ܦܢܝ ܠܗܘܢ ܕܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܫܥܬ ܓܗܢܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܪܦܢ̈ ܇ ܡ̣ܢ ܕܝܢ ܕܬܦܫܘܗܝ ܐܚܐ̈ ܘܫܐܠܘܗܝ ܕܐܝܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܚܝܢ . Xܢܐܠܦ ܠܠܫܢܢ ܗܘܓܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܐܢܬ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܒܥܬܝܪܐ̣ ܘܐܢ ܬܩܢܐ ܫܝܛܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ