simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܝܬܪܐ ܘܚܟܝܡܐ ܬܚܫܒܝܘܗܝ . X8ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪ : Xܠܐ ܐܢܬ ܘܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܬܡܠܠ ܠܗ̣ ܐܦܢ ܟܡܐ X ܡܚܝܠ ܘܗܕܝܘܛ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܒܘܣܡܐ ܗܢܝܝܐ ܕܦܪܕܝܣܗ ܕܚܘܒܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܩ̇ܪܐ ܕܠܐ ܟܘܪܗܢܐ ܘܕܠܐ ܚܫܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܟܕ ܡܬܓܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝ ܡܘܡܐ ܐܘܕܥܝܢܝ ܘܡܬܪܨܢܐ ܇ ⁴ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܡܪܢ ܥܒܕ ܒܝ XXXܛܝܒܘܬܐ̣ ܘܐܢ |ܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܢܐ ܠܐ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܪܚ̇ܡ X ܐܢܐ ܟܣܦܐ̣ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܠܟ ܗܢܝܐܘܬܐ ܥܡ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ X . Xܐܢܕܝܢ ܐ̇ܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܐܬܢ̣ܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܘܬܫܬܟܚ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܢ ܘܕܝܠܗ ܐܠܐ ܐܢ ܚܫܐ̈ . ܐܢܗܘ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ²ܕܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܛܒ ܓܝܪ ܚ̇ܕܐ ܐܠܗܐ X ܒܨܠܘܬܐ ܕܒܕܡܥܐ̈ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗ . ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ : ܒܕܡܥܐ̈ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܚܫܚ ܠܘܬ ܟܠ ܬܘܪܨܐ ܐܝܢܐ ܕܫܐ̇ܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܬܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܕܚ̣ܠ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ¹0ܠܘܬܗ : ܐܢܬ Xܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ̣ ܗ̣ܝ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܘܠܕܐ . O⬩ܐܢX ܠܡ ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܢܙܟܝܟ ܚܫܐ ܒܝܫܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܚܣܡܐ̣ ܗܘܝ ܡܣܪܩܐX ܐܢܬ ܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܚܣܡܐ ܐܡܬܝ ܕܢ̇ܦܩ ܠܐܘܪܥܢ . O⬩ܐܢ ܠܡ ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܩܘܒܠܟ ܘܡܨܘܬܐ ܬܥܒܕ ܥܡ ܗܘܢܟ̣ ܘܠܐ ܬܫܠܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܐܢܬ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬ̇ܒܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . ܘܡ̣ܢ ܕܚܘܝ ܕܐܝܠܝܢ ܘܕܟܡܐ ¹¹ܐܢܝܢ̣̈ ܘܡܠ̣ܠ ܬܘܒ ܥܠ ܐܢܬ : Xܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܕܬܩܢܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܢ ܬܫܡܫܬܗ̇̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܡܡܠܠܐ ܥܕܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܥܠ ⁵ܠܘܬܗ ܡܫܐܠ ܠܟ ܆ ܗ̣ܘ ܝܕܘܥܬܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܣܒܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܕܐܝܟܐ ܕܥܐ̇ܠXX ܐܢܬ̣ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܬܫܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ¹ܕܐܚܘܟ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ²ܠܐ XXܒ̇ܚܪ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܘܗܦ̣ܟ ܠܥܠܡܐ ܇ ܡܢܐ ܠܡ ܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܗ ܕܥܠܡܐ ܘܫܘܒܚܗ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ : Xܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܡܢ ܬܓܠܐ⁴ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܘܕܥܐ ܠܟ ܕܪܐ̇ܓ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܥܬ ܠܣܛܢܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ̣ ܥܘܠܐ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܚܝܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܥܒ̣ܕܬ ܥܒܕܘܬܗ ܕܦܓܪܐ̣ ܘܬܫܡܥ ܥܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܚܘܒܠܐ ܕܝܢ X ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܨܠܝܢܐ̈ . X X4ܐܢ ܛܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܘܬܗ̣ ܡܛܠ ܕܡܥܠܝܐ ܗܕܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܆ X ܘܗܟܢܐ ܐܢܬ ܘܒܪܢܝܐ ܕܒܐܠܗܐ̣ ܘܚܘܪ ܠܘܬܗ ܘܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܗܓܓ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܙܕܩܬܐ̣ ܠܐ ܬܥܒܕ ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܇ ܐܠܐ ܥܒܕ ܙܦܠܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܙܗ̇ܪ ܡܪܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܐܡܬܝ ܠܡ ܕܨܐ̇ܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܡܬܛܦܝܣ ܠܟ ܐܠܗܐ . O⬩ܕܘܒܪܐ ܕܡܩܦܚ ܐܢܬ ¹ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ̣ ܠܐ Xܢܬܚܘܪ ²ܒܐܢܫܘܬܐ ܟܕ ܝ̇ܕܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܠ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܕܟܬܒܐ Xܢ ܗܢܐ̣ ܐܡܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܐܠܗܝܐ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣܝܡܐ ⁸ܕܒܟܬܒܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܚܠܐ ܠܟ ܬܐܪܬܟ ܘܡܣܟܐ ²ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܕܚܠܐ ܬܐܪܬܟ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܗܢܘ ܕܝܢ : ܐܦ