simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܒܪ ܒܪܗ Xܘ̣ܣܛX ܐܚܝXܐ ܐܝXܝ ܂ ܟX ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܬܝܕܥܝ ܠܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ ܠܡܠܟܘܬ̇ܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܐ̇ܘ ܠܐ ܝ̇ܕ ܥ
Chron1234 ܡܠܒܫ ܐ̇ܢX ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܣܪܚܢܘܬܐ ܡܠܟܝXܐ ܂ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܐܡXܝ ܕܥܠ ܝX Xܘܢܐ ܕܝܠܝ ܢܣ̇ܒ ܐܢܐ ܂ ܕܒܐܪܓܘܢܐ̈
Chron1234 ܐܝܬܝ ܆ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ̇ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܐܢܬ ܕܢܬܩܪܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܩܐܣܪ ܂ ܘܡܢ ܕܠܒܫ ܐܡܪ ܠܗ ܃ ܐܢ ܒ̇ܥܐ
Chron1234 ܠܒܐܡܐ ܒܝܘܡܐ X ܕܥܪܘܒܬܐ ܂ ܐܡܪ ܠܘܬ ܥܡܐ ܃ ܕܫܠܚ̇ܬܗ̇ ܐܢܬ ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܙܕܩܝܢܢ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܣ̇ܠܩ
Chron1234 XXXܠܝܢ ܝܨ̣ܦX ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘX ܐܢܬ ܢXܘܘܢ ܂ ܘXܢܝXܟܝXܘ ܪܝܫܐ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܃ ܐܠܐ
Chron1234 ܫܢܐ ܠܒܝܬ̣ ܡܫܪܝܟ ܆ ܘܠܡܚܪ ܩܕܘܡ ܬܐ ܂ ܘܐܙܕܗܪ ܕܕܡ ܬܣܓܘܕ ܐܢܬ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ
Chron1234 ܝܝ ܪܪ ܂ ܦ ܒܬܪܗܘܢ ܓ̇ܘܢܚܐ ܪܒܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܂ ܘܒܗ ܐܢܬ ܡܢ ܟܦܢܐ ܇ ܘܫ̇ܦܠܝܢ ܡܢ ܥܡܠ̇ܐ ܕܐܘܪܚܐ ܂ ܘܐܢ ܡܣܪܗܒ
Chron1234 ܗ̣ܘ ܣܪܓܝ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒܦܚܠܬܐ̈ ܝ ܕܝܠܟ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܩܕܡ ܐܢܬ ܘܡܦܝܣ ܕܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܂
Chron1234 ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܘܐܘܕܥ ܕܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܬܒܘܥܐ ܇ ܘܐܢܐ ܐܬܒ̇ܥ ܂ ܐܢܬ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܂ ܘܗܫܐ ܐܢܗܘ ܕܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܃ ܬܒܥ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܬܒ̇ܥ
Chron1234 ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܢ ܚܪܒܐ ܂ ܘܛܝܝܐ̈ ܪܕܦܘ ܒܬܪܗܘܢ ܐܢܬ ܘܩܛܝܪ ܚܫܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܃ ܐܬܠܒܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪ
Chron1234 ܂ ܘܦ̇ܢܝ ܐܠܝܫܥ ܃ ·ܕܡ · ܠܝܛܪܐ̈ ܒܕܝܢܪܐ ܚܕ ܂ ܘܕܗܝܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܃ ܐܢܐ ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܟ ܓܒܬܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܘܡܝܢܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܡܙܒܢ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ ܐܢܬ ܫܢܐ ܐܢܬ ܂ ܘܙܠ ܐܬܚܫܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܫܡ̣ܥܬ ܂ ܘ̣ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܐܬ̇ܐ
Chron1234 ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܩܠܟ ܫܡ̇ܥܬ ܘܕܚ̇ܠܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗ ܆ ܡܢܘ̇ ܐܢܬ ܒܦܢܝܗ ܕܝܘܡܐ ܘܐܬܛܫܝܘ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܂ ܐܝܟܐ
Chron1234 ܕܗ̇ܝ ܕܥܕܪܐ ܢܫ̇ܟܢ ܂ ܘܥܠ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܬܬܟܠ ܂ ܘܐܦܠܐ ܣܟ ܥܠ ܐܢܬ ܐ ܐܣܪܚ ܠܐܚܘܗܝ ܠܟ · ܡܐܠܠܘܢ ܘܠܐ ܥܕܢܐ ܃ ܕܠܐ ܫ̣̇ܐܠ
Chron1234 ܠܢ ܒܨܠܝܒܐ ·Xܝܝ·ܝ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܪܪܐ ܐܢܬ ܘܫܪܝ ܡܡܠ̣ܠ ܥܡܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥ̇ܝܢܢ̇ ܐܘ ܚܣܝܐ ܕܝ̇ܡܐ
Chron1234 ܡܢ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܂ ܐܒܘܟ ܕܝܢ ܠܗ ܝܗ̣ܒ ܒܘܟܪܘܬܐ ܘܪܒܘܬܐ ܂ ܐܢܬ ܢܨܘ ܒܢܝ̈ ܥܝܣܘ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܃ ܠܡܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܩܫܝܫ
Chron1234 ܦ̇ܪܩ ܐܢܬ ܐܦ ܠܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܣܩܘ ܛܝܡܘܗܝ̈ ܕܓܘܣܠܝܢ ·ܝܒ· ܐܢܬ ܪܒܘܬ ܝ ܫܡܐ ܂ ܢܕܒܪ ܕܬܦܘܩ ܩܕܡܐܝܬ ܐܢܬ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܝ̇ܨܦ
Chron1234 ܕܝܢ ܒܚܟܡܬܐ ܣܒ ܪܝܫܗ ܡܢܗ ܂ ܟܬ̣ܒ ܬܘܒ ܠܡܘܢܕܪ ܒܪ ܚܪܬ ܐܢܬ ܪܒܚܠܝܐ ܟܬܒ ܃ ܕܗܐ ܟ̇ܬܒܬ ܠܡܘܢܕܪ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܟ ܇
Chron1234 ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܕܗܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܪܓܙ̣ܬ ܥܠܝܗ̇ ܀ ܝX ܐܢܬ ܀ ܘܣܗܕ ܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡ ܃ ܡܪX ܚܝܠܬܢܐ ܂ ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡ
Chron1234 ܒܝܪܘܢܐ ܂ ܘܠܐ ܕܐ̇ܚܕ ܐܢܬ ܒܐܝܕܟ ܫܒܘܩܬܐ ܂ ܘܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܠܒܝܪܘܢܐ ܂ ܘܓܥܪ ܒܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܫܡܥ ܥܠܝܟ ܕܠܒ̇ܫ