simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܐܢ ܠܐ ܐܟܠ̣ܬ ܂ ܂ ܝ ܡܢ ܦܐܪܐ ܂ ܘܐܡ̣XXܐܕܡ ܆ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܩܠܟ ܫܡ̇ܥܬ ܘܕܚ̇ܠܬ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗ ܆ ܡܢܘ̇ ܐܘܕܥܟ ܕܥܪܛܠܝܐ
Chron1234 ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܢ ܚܪܒܐ ܂ ܘܛܝܝܐ̈ ܪܕܦܘ ܒܬܪܗܘܢ ܐܢܬ ܘܩܛܝܪ ܚܫܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܃ ܐܬܠܒܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪ
Chron1234 ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܦ̇ܪܩ ܐܢܬ ܐܦ ܠܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܣܩܘ ܐܢܬ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܝ ܇ ܡܛܠ ܪܒܘܬ ܝ ܫܡܐ ܂ ܢܕܒܪ ܕܬܦܘܩ ܩܕܡܐܝܬ
Chron1234 ܐܠܝܫܥ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܃ ܦܨܝܚܘܬܐ ܗܝ ܕܚܡܪܐ ܂ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܝܪ ܗܘܐ ܃ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ Xܡܪ ܝܝ ܠܗ ܇ ܕܬܩܛܠܢܝ ܒܥ̇ܐ