simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܓܪܝ ܂ ܝ· ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܃ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܝ ܓܕܝܐ ܕܥܙܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܘܫܘܫܦܐ ܂ ܘܐܡܪܬ̇ ܠܝ̇ܗܘܕܐ ܃ ܗܒ ܐܢܘܢ ܠܝ ܥܕܡܐ ܕܡܫܕܪ
Chron1234 ܂ ܡܫܦ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܬܢܘܝ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܣܐܪܓܝ ܘܬܬܠ ܐܟܡܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܩܘܢ ܂ ܘܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܝ ܠܐܢܕܪܐܐ ܃ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܆ ܕܡܟ ܒܪܝܫܟ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ̣ܢ ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܬ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܦܐܛܪܝܪ̇ܟܐ ܂ ܘܐܢ X ܐܫ̇ܡܥ ܥܠܝܟ ܕܡܬܟܪܟ
Chron1234 ܠܦܪܨܘܦܗ ܂ · ܕܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܕܒܢܝ̈ ܚܪܢ ܀ ܒܙܒܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܕܛܒ̇ܘܬܟ ܂ ܗ̣ܘ ܝX ܕܝܢ ܡܥܘܝܐ ܦܢܝ ܠܘܬܗ ܂ ܕܙܠ ܡܚܪܪ
Chron1234 XXXܠܝܢ ܝܨ̣ܦX ܂ ܟܕ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܒܝܫ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܘX ܐܢܬ ܢXܘܘܢ ܂ ܘXܢܝXܟܝXܘ ܪܝܫܐ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܃ ܐܠܐ
Chron1234 ܂ ܘܡܢܐ Xܐ ܐܢܬ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠ̇ܝ ܐܫܬ̇ܕܪܬ ܐܢܬ ܕܡܢܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܐܠܗ ܡܥܘ̣ܝܐ ܠܐܢܕܪܐܐ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬ̇X
Chron1234 ܃ ܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܘܐܘܕܥ ܕܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܬܒܘܥܐ ܇ ܘܐܢܐ ܐܬܒ̇ܥ ܂ ܐܢܬ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܂ ܘܗܫܐ ܐܢܗܘ ܕܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܃ ܬܒܥ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܬܒ̇ܥ
Chron1234 ܕܝܠܟ ܂ Xܝ ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܬܚܠܠܘ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܂ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܬܚܠܠܘܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐ̇ ܕܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܃ ܫ̇ܩܠ
Chron1234 ܕܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܝܘܡܢ ܡܢ ܡܬܚܐ ܕܙܦܠܢ ܫܢܢ̈ ܕܦܬܚܘܗ̇ ܐܢܬ ܕܢܐܛܒ ܠܟܘܢ ܂ ܘܚܪܪܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܣܝܪܝܟܘܢ̈ ܂ ܘܛܒ ܝ̇ܕܥ
Chron1234 ܂ ܦ̣ܢܝ ܆ ܕܕܝܪܝܐ ܐܟܣܢܝܐ ܡܬܟܪܟܢܐ ܂ ܝ ܘܐܬܝ̇ܬ ܕܐܬܒܪܟ ܐܢܬ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗ ܂ ܫ̣ܐܠܗ ܗ̣ܘ ܡܦܪܝܢܐ ܠܦܐܛܪ ܂ ܕܡܢ ܐܝܟܐ
Chron1234 ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܥܡܐ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܟܕ ܚܙܝܬܘܢ ܠܡܕܡ ܕܡܢ ܐܢܬ ܥܒܘܕܗ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܆ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒ̇ܨܪܬ ܐܢܐ ܆ ܝ ܂ ܫܡܠܐ
Chron1234 ܠܝ ܒܢܫܐ̈ ܃ ܐܚ̇ܘܐ ܠܟ ܡܥܠܢܗ̇ ܕܡܕ ܢܬܐ ܂ ܘܝܡ̣ܐ̇ ܠܗ ܂ ̇ ܐܢܬ ܘܫܕܪܬ̇ ܒܝܕ ܬܪܓܡܢܐ X ܘܐܡ̣ܪܬ̇ ܠܗ ܃ ܐܢ ܝܡ̣ܝܬ ܠܝ ܕܫܩ̇ܠ
Chron1234 ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܕܗܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܪܓܙ̣ܬ ܥܠܝܗ̇ ܀ ܝX ܐܢܬ ܀ ܘܣܗܕ ܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡ ܃ ܡܪX ܚܝܠܬܢܐ ܂ ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡ
Chron1234 ܩܫܝܫ ܐܢܬ ܡܢ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܂ ܐܒܘܟ ܕܝܢ ܠܗ ܝܗ̣ܒ ܒܘܟܪܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܣܚܩ ܢܨܘ ܒܢܝ̈ ܥܝܣܘ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܃ ܠܡܢܐ ܟܕ
Chron1234 ܚܩܠܐ ܡܢ ܢܥܡܝ ܘܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ ܂ ܐܢܬܬܗ ܕܗܘ̇ ܕܡܝܬ ܃ ܩܢܝ ܐܢܬ ܐܬܒ̇ܥ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܬܒ̇ܥ ܐܢܐ ܂ ܝX ܘܐܡܪ ܒܥܙ ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܙܒ̇ܢ
Chron1234 ܫܢܐ ܠܒܝܬ̣ ܡܫܪܝܟ ܆ ܘܠܡܚܪ ܩܕܘܡ ܬܐ ܂ ܘܐܙܕܗܪ ܕܕܡ ܬܣܓܘܕ ܐܢܬ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ
Chron1234 ܗ̣ܘ ܣܪܓܝ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒܦܚܠܬܐ̈ ܝ ܕܝܠܟ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܘܩܕܡ ܐܢܬ ܘܡܦܝܣ ܕܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܂
Chron1234 ܥܡ ܟܪ ܣܛܝܦܪܘܣ ܥܗܕ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܢ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܘܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܘܦܘܪܣܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܂ ܘܟܕ ܡܫܪܐ
Chron1234 ܙܗܝܪܐܝܬ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܝܝ ܥܢܝܢܐ ܥܡ ܚܕ ܐܢܬ ܬܪܝܨܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܂ ܘܟܕ ܨܒ̇ܐ ܡܪܢ ܘܡܡ̇ܢܥ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܐܢܕܪܐܐ ܐܡ̣ܪ ܡܥܘܝܐ ܠܣܐܪܓܝ ܂ ܘܐܦ ܐܢܬ ܫܢܐ ܐܢܬ ܂ ܘܙܠ ܐܬܚܫܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܫܡ̣ܥܬ ܂ ܘ̣ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܐܬ̇ܐ