simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit : ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܐܢܬ ܀ · · . ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܠ ܫܘܝܘܬ - ܝܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ : ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ
AntiTriThWrit ܡܢ ܡܦܘܠܬܟ ܀ ܀ ܀ ܫܠܡܘ ܫܘܐܠܐ̈ ܕܛܪܝܬܝܛܐ̈ ܘܫܪܝܗܘܢ - X X ܐܢܬ ܓܕܫܐ ܠܟ . ܟܕ ܕ . ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܠܬܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩ̇ܐܡ
AntiTriThWrit ܠܬܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡܦܘܠܬܟ ܀ ܀ ܀ ܫܠܡܘ ܫܘܐܠܐ̈ ܐܢܬ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܫܪܪܐ ܆ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܟ . ܟܕ ܕ . ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܬܦܢܐ
AntiTriThWrit ܕܬܦܡ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܓܘܡܕܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܥܠ ܐܢܬ ܕܐܘ ܒܩܪܝܪܘܬ ܘܘܢܟ ܐܘ ܒܠܚܟܘܫܬܢܘܬܟ - ܝ . ܬܐ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܕܟܠܢܫ ܡܙܕܡܪܐ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ
AntiTriThWrit ܝܕܥܬ . ܐܡ̣ܪܬ ܓܝܪ ܡܘܢܘܐܘܣܝܘܢ ܆ ܘܦܫܩܬܗ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ . ܘܡ̣ܢܘ ܕܠܐ ܢܓܚܟ ܥܠ ܒܨܝܪܘܬ ܝܕܥܬܟ ܇ ܕܐܦܠܐ ܡܢܐ ܝ̇ܕܥ
AntiTriThWrit ܕܝܢ ܦܫܩ ܠܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܠܦܬ ܕܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̈ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܢ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܐܝܠܦܢܢ .
AntiTriThWrit : ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܘܕܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܐܢܬ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܠܦܐ ܀ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܐܣܒܪܬ ܕ
AntiTriThWrit ܠܗ ܆ ܡܢܟܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܛܠܘܡܘܬܟ . ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ
AntiTriThWrit ܇ ܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥ ܫܒ̣ܩ ܇ -ܗܢܘ ܕܝܢ ܘ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬܬܙܝܥܬ . ܐܘ ܣ̇ܒܪ
AntiTriThWrit ܕܬܘܕܝܘܗܝ . ܟܕ ܣ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ̣ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܬܘܢ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܠܐ ܫܟܝܪܐ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܒܛܠܘܡܘܬܟ . ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܟܕ ܒܝ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܩܪܒܟ ܕܠܘܬ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܥܫ̇ܩ
AntiTriThWrit ܥܠܘܘܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܒܠܚܘܕ ܦܣ̣ܩ ܆ ܘܫܐ ܒܙܒܢܗ̇ ܡܠܬܟ ܐܢܬ ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܫ ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܬܟܦܘܪ ܒܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ : ܘܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܕܡܘܕܐ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܕܡܩܝܡܝܢ ܘܘܢ ܀ - ܠܩܢܘܡܐ̈ ܐܪܐ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܒܢ ܠܗ ܡܨܚܐ ܇ ܘܓܕܫܐ̈ ܐܘ ܫܡܗܐ̈ ܣܦܝܩܐ̈ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܗ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ ܕܠܐܝܢܐ ܪܘܫܥܐ ܝܒܠ-ܘܘ̇ ܐܢܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܐܠܗܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܘܕܝܘ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܕܬܫܬܡܗ ܆ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܒܟܠ ܫܘܐܠܟ ܝܘܛܘܬܟ ܐܢܬ ܫܒܝܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܟ ܓܕܫܬ . ܒ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕܫܘܝܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐܒܐ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܒܐܠܗܘܬܐ : ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܝܢ ܒܫܡܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܠܐ ܕܝܢ ܡܘܕܐ
AntiTriThWrit ܕܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܦ̇ܚ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐܝܬܝܬ ܠܝܡܨܥܬܐ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܕܥ ܘܗܕܐ ܇
AntiTriThWrit ܕܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪܐ . ܒܗ ܓܝܪ ܐܘܦܟ ܗ̇ܘ ܚܣܝܐ ܇ ܥܠ ܐܠܝܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܘܕܝܘܗܝ . ܟܕ ܣ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ̣ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܕܐ
AntiTriThWrit ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܘܕܐ ܬܥܒܕ . ܕܕ ܓܝܪ ܕܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܥ̣ܒܕ ܚܣܝܐ ܐܢܬ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܥ̣ ܘܟܣܝܐܝܬ ܡܨܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܒܕܒܗ̇ܬ