simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܫܡ̣ܥܬ ܡܢ ܐܫ ܡܢܢ ܆ ܐܘ ܒܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡܣܬܟܠ
AntiTriThWrit ܇ ܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥ ܫܒ̣ܩ ܇ -ܗܢܘ ܕܝܢ ܘ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬܬܙܝܥܬ . ܐܘ ܣ̇ܒܪ
AntiTriThWrit : ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܘܕܐ ܬܕܠ ܠܦܫܝܛܐ̈ : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܡܬܚܪܡܝܢ ܐܢܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܠܗܕܐ ܣܓܝ ܡ̣ܟܪܟ
AntiTriThWrit ܆ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܠܐܒܐ ܠܘܘܬܐ ܆ ܟܢܫ ܐܠܝܗܘܬܐ̈ . ܐܢܬ ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ› ܐ . ܘܪܘܚܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ : ܐܘܣܝܣ̈ ܡܟܢܫ
AntiTriThWrit ܕܒܬܪ ܦܣܩܗܝܢ ܬܬܚܫܚ ܠܩܘܝܡܐ ܕܘܪܣܝܣ ܕܝܠܟ ܚܢܦܝܬܐ ܆ ܐܢܬ ܡܬܕܡ̇ܐ ܐܢܬ : ܟܕ X ܐܢܬ ܡܠܝܐ̈ ܡܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕܬܚܘܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܗܕܐ ܆ ܡܢܐ ܢܒ̇ܚ ܐܢܬ ܣܪܝܩܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܢ̇ܒܛܠ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܙܕܩܐܝܬ ܘܠܝܝܢ ܬܘܦܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ
AntiTriThWrit ܠܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܠܘܘܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܒܡܢܝܢܐ ܆ ܗܪܛ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܬܠܝܬ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܘ ܫܘܝܝ̈ ܒܐܠܘܘܬܐ ܡܘܕܐ
AntiTriThWrit . ܘܠܐ ܝܕܥ̣ܬ ܗ̣ܕܐ ܕܠܫܒܪܐ̈ ܝܕܝܥܐ : ܕܫܡܐ ܕܥܠ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܦ̇ܚ
AntiTriThWrit ܥܠܘܘܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܒܠܚܘܕ ܦܣ̣ܩ ܆ ܘܫܐ ܒܙܒܢܗ̇ ܡܠܬܟ ܐܢܬ ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܫ ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܬܟܦܘܪ ܒܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ : ܘܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit : ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܘܕܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܐܢܬ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܠܦܐ ܀ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܐܣܒܪܬ ܕ
AntiTriThWrit : ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܐܢܬ ܀ · · . ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܠ ܫܘܝܘܬ - ܝܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ : ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ
AntiTriThWrit ܠܘܘܢ ܬܬܚܙܐ ܇ ܘܬܬܒܨܪ ܡܢ ³ܐܝܩܪܟ . ܘܡܛܠ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܕܡܓܢ ²ܡܬܪܣܝܝܢ ܠܟ ܗܠܝܝܢ ܕܠܗܘܢ ܢܩܦܬ ܇
AntiTriThWrit ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܐܠܗܘܬܐ̈ ܫܬܩ̣ܬ ܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܪܫܝܢܟܘܢ ܥܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ XX ܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܘܕܐ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ . ܐܦܢ
AntiTriThWrit . ܘܕܡ̇ܝܢܢ ܠܘ̇ܘ ܕܫ̇ܪܐ ܚܒܠܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܡܦܫܠ ܇ ܕܒܟܠ ܐܢܬ ܟܕ ܗܢܝܢ ܢܘܩܟ ܥܠܝܟ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܒܨ ܡܟܪܟ
AntiTriThWrit ܠܗ ܆ ܘܡܢܗ ܬܐܠܦ ܐܘܪܚܐ ܬ ܕܥܠ ܒܥܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܐ ܬܡܪܚ ܐܢܬ ܠܟ ܕܬܩܪܐ ܡܐܡܪܐ ܕ ܬܐܕܘܣܝܣ : ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܕܡܩܒܠ
AntiTriThWrit ܕܬܘܕܝܘܗܝ . ܟܕ ܣ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ̣ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܬܘܢ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܠܐ ܫܟܝܪܐ ܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܘܕܐ ܬܥܒܕ . ܕܕ ܓܝܪ ܕܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܥ̣ܒܕ ܚܣܝܐ ܐܢܬ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܥ̣ ܘܟܣܝܐܝܬ ܡܨܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܒܕܒܗ̇ܬ
AntiTriThWrit ܕܬܪܝܢ ܦܪܨܘܩܐ̈ : ܘܠܘ ܫܡܗܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܕܣܛܪ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫ : ܘܐ ܆ ܠܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܫ̣ܘܐ . ܚ̇ܙܐ
AntiTriThWrit ܆ ܐܠܗܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܆ ܐܦ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܢܬ . ܐܘ ܐܢ ܐ̣ܘܣܝܐ ܡܫܘܕܥ ܓ . ܪܡܛܝXܝܘܣ ܆ ܟ̇ܕ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ
AntiTriThWrit ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܕܟܠܢܫ ܡܙܕܡܪܐ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ