simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit . ܝܕ ܓܝܪ ܬܘܕܝܬܐ ܆ ܘ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܡܬܚܪܡ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ : ܠܘܩܕܡ ܚܙܝ ܠܠܘܬܟ ܆ ܕܐܦܠܐ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܝܕ̇ܥ
AntiTriThWrit ܒܓܘܡܕܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܥܠ ܩܘܪܝܠܘܣ ܘܣܐܘܪܐ ܇ ܕܐܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬ - ܝ . ܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܦܡ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܇ ܐܘ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܥܡܗ̇ ܐܘܣܝܣ̈ ܬܥܠ . ܓܝܪ ܠܘ ܐܢܬ ܘܘܘ ܕܢܥܠܘܢ ܚܠܝܦ ܝܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܬܪܝܢܘܬܐ ܆ ܘܟܢܐ ܐܦ
AntiTriThWrit ܕܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܘܐ ܕܐܠܗܘܬܐ : ܥܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ : ܘܠܘ ܥܠ ܐܢܬ ܀ ܫܘ ܕܐܟܚܕܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܠܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܀ ܫܡ̇ܥ
AntiTriThWrit . ܡܛܠ ܕܝܝܢ ܕܫܐܠܬ ܕܐܢ ܐ . ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܘܕܝܢܢ ܐܢܬ ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܇ ܕܐܢܬ ܓܒܝܬ ܠܟ ܕܬܦܫܩ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
AntiTriThWrit . ܘܗܕܐ ܡܢ ܠܐ ܡܪ̣ܪܫܘܬܟ ܓܕܫܬܟ ܀ ܝ ܬܘܒ ܡܛܠ ܡܪܐ ܕܬܐܕܣܝܣ ܐܢܬ ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܡܝܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܫ̇ܐܠ
AntiTriThWrit ܠܗ ܆ ܡܢܟܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܛܠܘܡܘܬܟ . ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ
AntiTriThWrit ܒܬܪ ܙܒܢܐ : ܐܝܬܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܢ ܢܦܩ̣ܬ ܆ ܐܢܢܩܐ ܠܟ ܐܘ ܕܬܚܘܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܆ ܘܬܪܝܢ ܓܒܝܢ̈ ܘܘܘ : ܘܠܚܕ ܢܩ̣ܦܬ
AntiTriThWrit . ܕܐܝܟܢܐ ܡܚܪ ܐܢܬܘܢ ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܠܗܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܢܬ ܕܐܡܪܝܢ ܠܝܩܢܘܡܐ̈ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܦ̇ܢܐ ܦܬܓܡܐ ܐܦ
AntiTriThWrit ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܣܟ ܐܘܣܝܣ̈ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܒܢ ܠܗ ܡܨܚܐ ܐܢܬ ܬܐܕܣܝܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܐܒܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܇ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ
AntiTriThWrit ܕܬܐܡܪ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܝܢ ܡܬܚܪܐ ܐܢܬ . ܡ̣ܢܘ ܡ . ܬܘܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐܐܪ ܟ̇ܬܫ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܐ
AntiTriThWrit . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܘܣܝܣ̈ ܢܐܡܪ ܐܢܬ ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܡܢܟܬ ܘܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܕܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪܐ . ܒܗ ܓܝܪ ܐܘܦܟ ܗ̇ܘ ܚܣܝܐ ܇ ܥܠ ܐܠܝܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܘܕܝܘܗܝ . ܟܕ ܣ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ̣ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܕܐ
AntiTriThWrit : ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܕܗܫܐ - ܝܬ ܬܣܠܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܐܢܬ : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
AntiTriThWrit ܒܠܝܚܘܕܝܟ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܠܐ ܕܪܝܫܬܐ ܪܕܝ̣ܬ ܆ ܘܣ̣ܒܪܬ ܠܟ ܐܢܬ ܇ ܕܥܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܘܘܬܐ ܇ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ .
AntiTriThWrit ܝܕܥܬ . ܐܡ̣ܪܬ ܓܝܪ ܡܘܢܘܐܘܣܝܘܢ ܆ ܘܦܫܩܬܗ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ . ܘܡ̣ܢܘ ܕܠܐ ܢܓܚܟ ܥܠ ܒܨܝܪܘܬ ܝܕܥܬܟ ܇ ܕܐܦܠܐ ܡܢܐ ܝ̇ܕܥ
AntiTriThWrit ܝܕ̇ܥ ܐܢܬ . ܝܕ ܓܝܪ ܬܘܕܝܬܐ ܆ ܘ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܡܬܚܪܡ . ܠܐ ܐܢܬ ܪܡܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܠܘܩܕܡ ܚܙܝ ܠܠܘܬܟ ܆ ܕܐܦܠܐ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܕܐܡܬܝ ܕܝܬܐ̈ ܘܛܒܐ̈ ܘܚܝܐ̈ : ܘܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ X ܝ̇ܢ ܐܢܬ ܬܐܕܘܣܝܣ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܬܚ̣ܙܝܬ : ܘܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܕ ܦ̣ܣܩ . ܕܒܨܕܘܐ ܕܝܢ ܘܠܘ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܒܛܠܘܡܘܬܟ . ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܟܕ ܒܝ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܩܪܒܟ ܕܠܘܬ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܥܫ̇ܩ