simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܝ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܟ̣ܢܫܐ ܚܕܪܝ̈ ܐ̇ ܡܪܬ ܇ ܐܢܬ ܐܢܐX ܠܟ ܕܫ̣ܡܥܬܢܝ ܇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܗܘܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܚܕ ܦܓܪܐ ܚܕܐ ܪܘܚܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܦܘܠܘܣ . ܐܘ ܠܐ ܫܩ̇Xܥ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܒܕܡ̣ܘܬ ܠܩܛܐ ܕܫܓ̣ܫܐ ܘܪ̣ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܡܢ̇ܬܐ ܐܢܬ ܠܡ̣ܚܝܠܘܬܗ ܘܠܕܘXܕܐ ܕܡܨܛܪܟܢܘܬܗ ܡܚ̇ܦܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܢ̣ܣܒܬ ܛܝܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܓ̣ܒܠܬ ܚܝܘܬܐ̇ ܘܡ̇ܠܠܪܐ ܐܢܬ ܦܓܪܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܘܒ ܠܘܬ ܐܝܘܒ ܗܒܢܐ ܐܡ̇ܪ̈ ܐܘ̇ X X X
SevAnt:CathHom ܡܨ̇ܥܪ ܐܢܬ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܗ̇ X³ܡ̇ܥܒܕ ܬܡܝܗܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ XXX6X⁰ ܡܢ ܕܡܐ X²ܕܗܒܝܠ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܒܝܕ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܘܠܪܘܝܐ ܩܕܝܫܐ : ܐܢ ܟܝܬ ܕܒܕܝܬܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܢܘܢ ܆ ܡܬܚ̇ܡܨ
SevAnt:CathHom . ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܕܥ . ܘܐ̇ܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܘܡܫ̇ ܐܠ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܆ ܡܪܝ . ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ
SevAnt:CathHom ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܘ̇ܚܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܬܛܪܐ ܕܚ̣ܠܝܛ ܒܚ̣ܡܪܐ ܇ ܘܠܘ ܡܛܠ X ܐܠܗܐ ܣ̇ܒܪ
SevAnt:CathHom ܘܦ̇ܪܥ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܐܝܢܐ ܕܥ̇ܡܠ ܇ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐ . ܢܬ ܐܢܬ ܡܬܡ̣ܬܚ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܡ̇ܠܐ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܪܢܝܐ̈ ܇ ܡܬ̇ܦ̇ܣ
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܡܬܬ̣ܩܠ ܐܢܬ ܒܣܒܠܬܟ ܗ̇ܝ ܐܠܝܠܬܐ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܐܢܬ XX X ܟ-ܪܣܐ . ܐܠܐ . ܐܦ ܗܕܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܪܫܥ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ
SevAnt:CathHom ܇ ܗܠܝܢ ܕܣܟ ܠܐ ܫܠܡܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ . ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܥܡ ܟܝܢܐ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪܬ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܠܟܠܗܝXܢ ܡܚ̇ܠܛܐܝܬ ܡܒ̇ܠܒܠ
SevAnt:CathHom ܥܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ⁴ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܐܫ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܛܐܟܐ ³ܐܢܬ ܟܪܝܗ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܚܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܛܒ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܆ ܐܐܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܐܢ X ܟܕ ܩܠܝܠ ܡܫ̇ܢܐ ܐܢܬ ܬܥ̣ܒܕ ܐܢܬ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܡܚܕܐ ܒܪ ܫ̣ܥܬܗ : ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܪܗܒ ܐܢܬ ܘܪ̈ ܕܦ
SevAnt:CathHom ܩܢܘܡܟ ܠܐ ܐ . ܙܠ ܐܢܬ ܥܡܢ ܣܩܢ ¹ܡܢ ܗܪܟܐ ܇ ܟܕ ܡܩ̇ܢܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐ . ܙܠX ܗܘ ܢ ܐܟܚܕܐ ܇ ܟܕ ܡܘܫܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܇ ܕܐܢ
SevAnt:CathHom . ܠܒܪ̣ܝܬܐ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ . ܐܦ ܓܝܪ ܕܠܒܪܐ ܒܬܪ ܐܒܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܐ ܇ ܕܛܥܝܘܬܐ ܒܝܬܝܬܐ ܕܠܗ . ܘܟܕ ܓ̣ܚܟ . ܐܡ̣ܪ . ܗܐ
SevAnt:CathHom ܕ . ܢ . ܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ : ܘܠܘܬ ܣܛܐܕܝܘܢ ܐܢܬ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝ̇ܬܒܝܢ ܚܢܢ .
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ- ܗܢܐ ܆ ܠܡܢܐ ܓܝܪ ܠܟܢܫܐ̈ ܡܫ̇ܚܠܦ ܐܢܬ ܆ ܡܛܠ ܟܬ ܕܒܛ̣ܘܪܐ ܕܦܝܠܘܣܘܦܝܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܪܐ ܡܣܬ̇ܟܠ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܣܬ̇ܓܦ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ X- ܒܟܢܘܫܝܐ̈ ܐܢܬ ܡܫܡܠܝܐ̈ . ܐܠܐ ܟܒܪ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐ . ܫܡܥ ܆ ܕܠܡܢܐ ܡܨ̇ ܚܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܕܡ̣ܝܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܕܟܗܢܘܬܐ X XX ·ܡܪ̣ܝܡ ܗܘܐ . ܐܢܬ ܐܢܐ ܘܡܬ̇ܚܡ · ܐܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩ̇ܪܝܒܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܚ̇ܙܐ