simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܕܐ ܗܘܬ ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܙܒܢ . ܐܘ ܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܬܐܠܨܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܐܠܐ ܡܘܕܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ ܘܚܐܦܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܦܣܘܩ ܒܡܠܐ̈ . ܘܕܐܩܪܐ ܐܢܐ ܣܗܕܐ̈ ܐܢܬ ܟܕ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܒܒܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܒܡܨܥܬܐ ܐܗ̇ܠܟ ܪܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܦ ܐܢܬ ܒܕܘܟ ܕܟܬܒܬ ܒܐܓܪܬܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܪܐ ܘܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܐܢܬ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܠܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܣܩܘܒܠܝܐ̈ ܐܝܢ ܡܬܬܚܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܚܕܐ ܗܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܐܦ ܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܐܡܪ ܕܠܚܕ ܡܕܡ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܪܟܒ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܟܕ ܠܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܫܒܩܬ . ܠܐܪܤܛܛܠܣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܢܬ ܡܣܬܟܠ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘܝܬ ܟܝܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܘ̇ܠܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܟܚܕܐ ܢܣܬܓܕ ܐܢܬ ܕܝ̇ܬܒ ܒܪܐ ܘܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܒܣܪܗ . ܘܐܝܟܢܐ ܒܬܪܟܢ ܥ̇ܕܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܥܡ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܩܦ ܘܚܕ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܬܒܥܐ ܘܟܕ ܡܦܫܩ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܣܟܠܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡܝܬܝܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܒܣܬܪܐ ܛܥ̇ܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܩܕܡܐ ܡܬܡܬܚ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܕܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܥܡ ܐܢܬ ܡܪܟܒ . ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܕܬܫܒܘܚܬܟ ܩܕܡܝܬܐ ܬܒܥܐ ܘܟܕ ܡܦܫܩ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܦܓܪܐ . ܡܢܘ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܚܙܐ ܕܐܝܟܢ ܡܦܪܫ ܐܢܬ ܡܫܘܕܥܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܩܕܡܐ ܡܬܡܬܚ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܒܬܪܥܝܬܐ ܘܠܫܘܫܛܐ ܐܬܩܪܒܘ ܟܕ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܣܬܪܐ ܛܥ̇ܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܣܬܢܩ ܥܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܝ̈ ܟܘܪܟܐ̈ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܕܪܝܫܬܐ ܡܗܠܟ ܐܢܬ ܘܒܪܓܠܬܐ ܘܒܕܪܕܪܐ̈ ܚ̇ܙܩ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ . ܘܕܬܛܒܒ ܐܢܬ ܕܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܥܠܠܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܡܨܥܬܐ . ܟܕ ܡ̇ܟܢܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܢ ܡܠܝܠܐ . ܘܒܗܕܐ ܐܥܘܠܬ ܒܫܪܪܐ . ܒܬܪ ܐܢܬ ܡܠܝܠܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܢܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܟܠ ܐܡܪܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܚܪܢܝ ܟܕ ܟܝܢܐ ܠܒܣܪܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ . ܘܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܟܠܡܕܡ ܫܓܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܡܝܗ ܐܢܐ ܕܝܢ ܣ̇ܓܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܦ ܪܘܟܒܐ ܡܫܡܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܪܥܡܐ̈ ܕܡܢ ܓܠܕܐ̈ ܐܟܙܢܐ ܕܒܕܘܟ ܣܠܡܢܘܣ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܢܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ . ܘܕܬܛܒܒ ܠܢ ܡܫܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܕܘܝܕ . ܐܘ ܕܘܩܐ ܐܝܟ ܚܙܩܝܐܝܠ . ܘܠܐ ܣܓܝ ܐܢܬ ܡܢ ܣܪܛܐ ܕܦܐܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܕܗܛܐ . ܘܛܪ ܡܢ ܐܢܬ ܛܪ ܕܫܪܓܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܘܒ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܬܐ ܬܬܩܪܒ ܐܢܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܡܥܪܙܠ ܐܢܐ ܪܘܟܒܐ ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ . ܘܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܟܠܡܕܡ ܫܓܫ ܐܢܬ ܘܐܚܪܢܝ ܟܕ ܐܢܬ ܠܐ ܒܠܝܠܬܐ ܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܟܬܪ . ܘܟܕ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܩܐܡ